08.02.2018

SAKKI hakee järjes­tö­asian­tun­ti­jaa

Uutiset

Haemme järjes­tö­asian­tun­ti­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.

Palatko halusta järjes­tää tapah­tu­mia, joissa paneu­du­taan kiin­nos­ta­viin juttui­hin, koulut­tau­du­taan amiksia lähellä olevis­ta aiheis­ta ja innos­tu­taan yhdessä? Kiinnostaako jalkau­tu­mi­nen laajal­le kentäl­le yhdessä amisten kanssa? Tuntuuko siltä, että vauh­dis­sa muut­tu­vat tilan­teet, plan B:n keksi­mi­nen lennos­ta ja useam­man pallon pitä­mi­nen siinä samalla ilmassa ovat sellai­sia element­te­jä, joista työs­sä­si moti­voi­dut ja innos­tut? Nyt sinulla on lois­ta­va mahdol­li­suus hakea töihin meille asian­tun­ti­ja­teh­tä­vään, jossa pääset teke­mään kaikkea tätä!

Järjestöasiantuntijana vastaat SAKKIn aktii­veil­le suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­ses­tä, opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nan tuke­mi­ses­ta ja vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta. Lisäksi tehtä­vii­si kuuluu liiton jäse­nyy­teen liit­ty­viä asioita sekä vuotui­sen oppi­lai­tos­kier­tu­een suun­nit­te­lu ja toteu­tus yhdessä muiden toimi­joi­den kanssa.

Olet elemen­tis­sä­si toimies­sa­si vapaa­eh­toi­sil­lem­me suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien ja koulu­tus­ten raken­ta­ja­na, ja työs­sä­si touhuat­kin paljon aktii­viem­me kanssa. Tunnet myös jonkin verran yhdis­tys­toi­min­taa. Työssäsi reis­saat melko paljon pitkin ja poikin maata niin oppi­lai­tok­sis­sa kuin SAKKIn omis­sa­kin tapah­tu­mis­sa.

Arvostamme koke­mus­ta ja osaa­mis­ta työs­ken­nel­lä nuorten kanssa. Olet kiva työka­ve­ri ja osa asian­tun­ti­jois­tam­me koos­tu­vaa työyh­tei­söä. Et epäröi tarttua toimeen oma‐aloitteisesti, ja hoidat hommia suju­vas­ti niin yksik­se­si kuin osana tiimiä­kin. Osaat toimia hyvin paineen ja kiireen keskel­lä, pidät monta lankaa käsis­sä­si, etkä pelkää tiivis­tä­kään työtah­tia. Handlaat myös yllät­täen muut­tu­vat tilan­teet. Tehtävän työaika on jous­ta­va ja edel­lyt­tää valmiut­ta matkus­taa & työs­ken­nel­lä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Työstä makse­taan palkkaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti. SAKKIssa saat työn, joka on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen amisten kannal­ta. Lisäksi saat mainiot ja asian­tun­te­vat työka­ve­rit sekä hyvät työsuhde‐edut. Hae meille töihin!

Toimita vapaa­muo­toi­nen hakemus ja CV sähkö­pos­tit­se pdf‐muodossa pääsih­tee­ri Anna Mäkipäälle ([email protected]) 22.2.2018 klo 16.00 mennes­sä. Otsikoi sähkö­pos­ti­si otsi­kol­la “Järjestöasiantuntija”. Haastattelut järjes­te­tään lähtö­koh­tai­ses­ti viikol­la 9.  

LISÄTIETOJA

Pääsihteeri Anna Mäkipää, 050 3100 570
Järjestöasiantuntija Sara Sipilä, 044 7520 452