13.02.2018

#Kuha­non­mak­su­ton

Uutiset

#kuha­non­mak­su­ton some­kamp­pis start­taa tiis­tai­na 13.2.2018 sekä kestää aina sinne kansa­lais­aloit­teen viimei­seen alle­kir­joi­tus­päi­vään asti 18.3.2018.

Jos sydä­me­si janoaa some‐postauksien teke­mis­tä ja olet sitä mieltä, että aito maksu­ton toinen aste on hyvä juttu. Lähde mukaan! Muista haastaa myös kaverit, kummit, kaimat sekä koiran­pi­sut­ta­jat! Lähde mukaan!

3 syytä miksi olla mukana!

1. Toisen asteen opis­ke­li­jat ovat tule­vai­suu­den osaajia, kulut­ta­jia ja vaikut­ta­jia.Oppilaitosyhteisöllä ja opis­ke­lul­la on suuri vaiku­tus heidän hyvin­voin­tiin­sa. Maksuttoman toisen asteen avulla voidaan turvata opis­ke­li­jan koulu­tus­pol­kua, vähen­tää koulu­pu­dok­kuut­ta sekä ehkäis­tä syrjäy­ty­mis­tä.

2. Työllistymisen mahdol­lis­ta­van koulu­tuk­sen hank­ki­mi­sen tulee olla kaikil­le yhtä­läi­nen perus­oi­keus ja maksut­to­man toisen asteen avulla siitä tulisi totta. Se olisi sekä yksi­löi­den että yhteis­kun­nan etu ja vaikut­tai­si ihan jokai­seen meistä, ei ainoas­taan opis­ke­li­joi­hin!

3. Yksin voi puurtaa, mutta yhdessä saa aikaan enemmän. Osallistumalla vaiku­tat tärke­ään asiaan, levität viestiä kampan­jas­ta ja kansa­lais­aloit­tees­ta sekä autat pääse­mään lähem­mäs lopul­lis­ta tavoi­tet­ta: selvi­tys­tä ja uudis­tuk­sia aidosti maksut­to­man toisen asteen koulu­tuk­sen puoles­ta.

 

Mikä kampanja?
Kamppiksen tavoit­tee­na on taata aidosti maksu­ton koulu­tus kaikil­le lukio­lai­sil­le ja ammat­tiin opis­ke­le­vil­le, sekä edistää opis­ke­li­joi­den yhden­ver­tai­suut­ta. Vaadimme, että lukion ja amis­tut­kin­to­jen maksul­li­suus pois­te­taan kaikin tarvit­ta­vin laki­uu­dis­tuk­sin ja toimen­pi­tein. Iso osa kampan­jaa on syys­kuus­sa avau­tu­nut Maksuton toinen aste kaikil­le -kansa­lais­aloi­te. Aloitteen viral­li­si­na vireil­le­pa­ni­joi­na ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija‐Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielen­ter­veys­seu­ra – Yeesi ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Kampanjaa tukee myös Vanhempainliitto.

Lue lisää kampan­jas­ta