09.11.2018

Oppi­so­pi­mus opin­to­tuen piiriin!

Blogit

Tällä viikol­la viete­tään kansal­lis­ta oppi­so­pi­mus­viik­koa. Ammatillisen koulu­tuk­sen refor­min yhtey­des­sä myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa on tapah­tu­nut muutok­sia, kun aikai­sem­man lain­sää­dän­nön yhdis­tä­mi­sen myötä oppi­so­pi­muk­ses­ta on tullut mahdol­li­nen suori­tus­muo­to kaik­kien tutkin­to­jen ja tutkin­non osien suorit­ta­mi­seen.

Aikaisemmin oppi­so­pi­muk­sel­la suori­tet­tiin pääasias­sa koko­nai­sia tutkin­to­ja, kun nyt oppi­so­pi­mus­ta on mahdol­lis­ta käyttää myös lyhyem­pien opin­to­jak­so­jen suorit­ta­mi­seen. Oppisopimus onkin nykyi­sin ainoa työpai­kal­la tapah­tu­va oppi­mi­sen muoto, jossa opis­ke­li­jal­le makse­taan palkkaa osana opis­ke­lua. Vanhan työs­sä­op­pi­mi­sen tilalle säädet­ty koulu­tus­so­pi­mus­mal­li kieltää yksi­se­lit­tei­ses­ti palkan maksa­mi­sen koulu­tus­so­pi­muk­sel­la työpai­kal­la tapah­tu­vaa oppi­mis­ta suorit­ta­val­le opis­ke­li­jal­le.

Opiskelijoiden näkö­kul­mas­ta onkin toivot­ta­vaa, että oppi­so­pi­mus­opis­ke­lu tulee lisään­ty­mään laki­muu­tok­sen myötä. Aikuisopiskelijoiden kohdal­la koko tutkin­non suorit­ta­mi­nen oppi­so­pi­muk­sel­la on monissa tilan­teis­sa se järke­vin tapa päivit­tää osaa­mis­ta, kun taas perus­kou­lun päät­tä­vien nuorten kohdal­la lyhyet, esimer­kik­si tutkin­non osan, kokoi­set oppi­so­pi­mus­jak­sot ovat hyvä tapa käyttää oppi­so­pi­mus­ta osana tutkin­non suorit­ta­mis­ta. Ensimmäistä toisen asteen tutkin­toa suorit­ta­vien nuorten kohdal­la koko tutkin­non suorit­ta­mi­nen oppi­so­pi­muk­sel­la ei vält­tä­mät­tä ole tavoi­tel­ta­vaa, sillä tutki­mus­ten mukaan pelkän oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen suorit­ta­mi­nen vaikut­taa yksilön työuran pituu­teen sekä elini­käi­siin tuloi­hin nega­tii­vi­ses­ti.*

Ammatillisen koulu­tuk­sen refor­min yhtey­des­sä opin­to­tu­ki­la­kia ei päivi­tet­ty vastaa­maan uudis­tu­nut­ta amma­til­li­sen koulu­tuk­sen lain­sää­dän­töä, erityi­ses­ti oppi­so­pi­muk­sen näkö­kul­mas­ta katsot­tu­na. Opintotukilaissa sääde­tään edel­leen yksi­se­lit­tei­ses­ti, että oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa oleva opis­ke­li­ja ei ole oikeu­tet­tu opin­to­tu­keen oppi­so­pi­mus­jak­son aikana. Aikaisemmin tämä kirjaus on ollut perus­tel­tu siitä näkö­kul­mas­ta, että suurin osa oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­jois­ta on suorit­ta­nut koko tutkin­non tai suurim­man osan tutkin­nos­taan palk­ka­työs­sä, jolloin tuelle ei ole katsot­tu olleen tarvet­ta.

Nyt uuden lain­sää­dän­nön myötä esimer­kik­si nuoret amma­til­li­sen perus­tut­kin­non suorit­ta­jat tulevat teke­mään lyhyitä, muuta­man kuukau­den mittai­sia oppi­so­pi­mus­jak­so­ja, joiden ajalta heiltä katkais­taan opin­to­tu­kioi­keus. Tämä asettaa amma­til­li­sen tutkin­non suorit­ta­jat merkit­tä­väl­lä tavalla eriar­voi­seen asemaan verrat­tu­na korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­hin, joiden palkal­li­set työhar­joit­te­lu­jak­sot eivät vaikuta opin­to­tu­kioi­keu­teen. Oppisopimusjakson aikana opis­ke­li­jan on mahdol­lis­ta hakea koulu­tuk­sen järjes­tä­jäl­tä päivä­ra­haa niiltä päivil­tä, kun opetus on työpai­kan sijaan koulu­tuk­sen järjes­tä­jän oppi­mi­sym­pä­ris­tös­sä, mutta lyhyis­sä oppi­so­pi­mus­jak­sois­sa näitä päiviä ei juuri­kaan ole.

Olisi kuiten­kin yhden­ver­tai­suu­den kannal­ta perus­tel­tua muuttaa opin­to­tu­ki­la­kia siten, että myös oppi­so­pi­mus otet­tai­siin opin­to­tuen piiriin, jotta lyhyet oppi­so­pi­mus­jak­sot eivät keskeyt­täi­si opis­ke­li­joi­den opin­to­tu­kioi­keut­ta.

*  Woessmann, Ludger, Vocational Education in Apprenticeship Systems: Facing the Life‐Cycle Trade‐offs, Talouspolitiikan arviointineuvosto 2017.