07.11.2018

Kannanotto: elini­käi­nen oppi­mi­nen on avain ikään­ty­nei­den työl­li­syy­teen, ei suku­pol­vi­so­ta

Kannanotto

Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto – SAKKI ry ei kannata SAK:n esitys­tä työn­te­ki­jöi­den irti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä.

SAK:n saman­ai­kai­ses­ti ajama muutos­tur­van paran­ta­mi­nen palve­li­si riit­tä­väs­ti kaike­ni­käi­siä työn­te­ki­jöi­tä. SAKKI perään­kuu­lut­taa elini­käis­tä oppi­mis­ta ja työn­te­ki­jöi­den jatku­vaa osaa­mi­sen päivit­tä­mis­tä ratkai­suk­si ikään­ty­nei­den työt­tö­myy­teen.

– Esitys irti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä on noussut toisi­naan keskus­te­luun Suomessa ja saanut osak­seen kritiik­kiä — syys­tä­kin! Pidämme esitys­tä suku­pol­vien yhden­ver­tai­suu­den näkö­kul­mas­ta erit­täin ongel­mal­li­se­na. Ratkaisut ikään­ty­nei­den työt­tö­myy­teen tulisi löytää kaik­kien työn­te­ki­jöi­den jatku­vas­ta osaa­mi­sen päivit­tä­mi­ses­tä ja elini­käi­ses­tä oppi­mi­ses­ta, toteaa SAKKIn puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

SAKKI näkee, että vastuu osaa­mi­sen päivit­tä­mi­ses­tä on sekä työn­te­ki­jäl­lä, että työnan­ta­jal­la. Työntekijän tulee päivit­tää osaa­mis­taan ja työnan­ta­jan tätä tukea. Tietoyhteiskunnan ja työelä­män muutok­siin tulee löytyä ratkai­sut elini­käi­sen oppi­mi­sen kautta, ei suku­pol­vi­so­das­ta.

– Muutosturvan paran­ta­mi­sel­la voidaan löytää keinot myös ikään­ty­nei­den työl­li­syy­den paran­ta­mi­seen. Se on riit­tä­vää, eikä suku­pol­via tarvit­se asettaa vastak­kain työmark­ki­noil­la, koros­taa puheen­joh­ta­ja Tenkanen.

Elias Tenkanen
puheen­joh­ta­ja
044 7530 581
[email protected]

Lisätietoja:
Samuli Maxenius
asian­tun­ti­ja
044 7766 048
[email protected]