17.11.2018

Kokoon­tu­mis­la­kia ei pidä tiuken­taa!

Blogit

Hallituksen esitys­luon­nok­ses­sa ehdo­te­taan muutet­ta­vak­si kokoon­tu­mis­la­kia siten, että ulkona ylei­sel­lä paikal­la järjes­tet­tä­väs­tä miele­no­soi­tuk­ses­ta on tehtävä ilmoi­tus polii­sil­le vähin­tään kolme vuoro­kaut­ta ennen kokouk­sen alka­mis­ta. Voimassa olevan lain mukaan ilmoi­tus on tehtävä kuusi tuntia ennen miele­no­soi­tuk­sen tai kokoon­tu­mi­sen alka­mi­ses­ta. SAKKI on järjes­tä­nyt myös miele­no­soi­tuk­sia päivän varoi­tusa­jal­la koskien juuri­kin amik­sien oikeuk­sia. Ensimmäinen Arvostusta Amiksille miele­no­soi­tus järjes­tet­tiin alle päivän varoi­tusa­jal­la.

Pitääkö meidän olla huolissaan? Kyllä!

Perustuslain mukaan julki­sen vallan on edis­tet­tä­vä yksilön mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua itseään koske­vaan päätök­sen­te­koon. Se kuuluu jokai­sen perus­oi­keuk­siin. Ministeri Häkkäsen ehdotus heiken­täi­si tätä oikeut­ta. Oikeusministeriön mukaan myös jatkos­sa­kin saa järjes­tää miele­nil­mauk­sia nopeal­la aika­tau­lul­la, jos se ei aiheuta kohtuu­ton­ta haittaa yhtei­sel­le turval­li­suu­del­le. Koskaan ei voi kuiten­kaan tietää paljon­ko miele­nil­mauk­seen osal­lis­tuu poruk­kaa ja paljon­ko tarvi­taan virka­val­taa paikal­le.

Kuvittele tilanne, jossa halli­tus päät­täi­si leikata amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta lisää. Nykyisen lain­sää­dän­nön mukaan me amikset voidaan lähteä kaduil­le 6 tunnin varoa­jal­la, eli saman päivän aikana. Uusi laki vaikut­tai­si niin, että miele­no­soi­tus voitai­siin järjes­tää vasta kolme päivää myöhem­min, jolloin miele­no­soi­tus ei ole yhtä tehokas ja vaikut­ta­va, kuin saman päivän aikana järjes­tet­ty miele­no­soi­tus.

Jokaisella tulee olla perus­tus­lail­li­nen oikeus sekä osoit­taa miel­tään, että järjes­täy­tyä. Sananvapaus, yhdis­ty­mis­va­paus ja kokoon­tu­mis­va­paus on perus­tus­lail­li­nen oikeus, ja se on pidet­tä­vä.

Kirjoittanut:
Milla Ristikangas ja Adéle Nurmela