04.12.2018

Esitys yliop­pi­las­tut­kin­nos­sa suori­tet­ta­vien kokei­den vähim­mäis­mää­rän kasvat­ta­mi­ses­ta viiteen uhkaa kaksois­tut­kin­non tule­vai­suut­ta

Kannanotto

Ammattiosaamisen kehit­tä­mi­syh­dis­tys AMKE ry, Suomen Opiskelija‐Allianssi – OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ovat erit­täin huoles­tu­nei­ta edus­kun­nan käsit­te­lys­sä olevan yliop­pi­las­tut­kin­non raken­ne­muu­tok­sen vaiku­tuk­sis­ta kaksois­tut­kin­non suosioon tule­vai­suu­des­sa. Järjestöt vastus­ta­vat esitys­tä, jonka mukaan yliop­pi­las­tut­kin­toa suorit­ta­van koke­laan olisi jatkos­sa suori­tet­ta­va nykyi­sen neljän kokeen sijaan vähin­tään viisi koetta ja huomaut­ta­vat, että halli­tuk­sen esityk­sen valmis­te­lus­sa ei ole huomioi­tu kaksois­tut­kin­non suorit­ta­jien asemaa.

Ammatillisen perus­tut­kin­non ja yliop­pi­las­tut­kin­non suorit­ta­mi­nen rinnak­kain on jo nykyi­sin erit­täin vaati­vaa ja esitet­ty viiden kokeen rakenne tekisi kaksois­tut­kin­nos­ta entistä raskaam­man opis­ke­li­jal­le. Esitetty malli toden­nä­köi­ses­ti vähen­täi­si kaksois­tut­kin­non houkut­te­le­vuut­ta ja suorit­ta­jien määrä kään­tyi­si jatkos­sa laskuun.

Ammatillisissa oppi­lai­tok­sis­sa kaksois­tut­kin­toa suorit­ta­van opis­ke­li­jan opin­to­ja pyri­tään nykyi­sin vauh­dit­ta­maan esimer­kik­si niin, että amma­til­li­seen perus­tut­kin­toon sisäl­ty­vien yhteis­ten ainei­den opinnot voi korvata lukion vastaa­vil­la aineil­la. Viidennen yliop­pi­las­ko­keen suorit­ta­mi­sen edel­lyt­tä­miä lukio‐opintoja ei olisi kuiten­kaan mahdol­lis­ta tunnus­taa osaksi opis­ke­li­jan amma­til­lis­ta perus­tut­kin­toa. Näin ollen uudis­tus piden­täi­si kaksois­tut­kin­non suorit­ta­jien opin­toai­ko­ja ja lisäisi koulu­tuk­sen järjes­tä­jien kustan­nuk­sia.

Ylioppilastutkinnon raken­teen muutos ei ole tarpeel­li­nen, sillä meneil­lään oleva korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­ta­uu­dis­tus kannus­taa koke­lai­ta suorit­ta­maan esityk­sen tavoit­teen mukai­set viisi koetta. Muutoksen hyödyt olisi­vat siis mini­maa­li­set verrat­tu­na sen aiheut­ta­miin hait­toi­hin kaksois­tut­kin­non suorit­ta­jil­le, aikuis­lu­kio­lai­sil­le ja oppi­mis­vai­keuk­sis­ta kärsi­vil­le opis­ke­li­joil­le. AMKE, OSKU ja SAKKI esit­tä­vät, että kaksois­tut­kin­toa suorit­ta­vil­ta koke­lail­ta edel­ly­tet­täi­siin myös jatkos­sa vain neljän kokeen suorit­ta­mis­ta yliop­pi­las­tut­kin­toa varten, riip­pu­mat­ta muilta koke­lail­ta edel­ly­tet­tä­vien koesuo­ri­tus­ten määräs­tä.

AMKE, OSKU ja SAKKI vaati­vat yliop­pi­las­tut­kin­toon esitet­tä­vien uudis­tus­ten vaiku­tus­ten arvioin­tia kaksois­tut­kin­non suorit­ta­jien ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen järjes­tä­jien näkö­kul­mas­ta. Mikäli yliop­pi­las­tut­kin­to raken­tuu jatkos­sa vähin­tään viides­tä kokees­ta, järjes­töt pitävät vält­tä­mät­tö­mä­nä, että muutok­ses­sa huomioi­daan kaksois­tut­kin­non suorit­ta­jat esitet­tyä parem­min sekä huoleh­di­taan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen järjes­tä­jil­le aiheu­tu­vis­ta lisä­kus­tan­nuk­sis­ta.

Lisätietoja:
puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen, puhelin: 044 7530 581, sähkö­pos­ti: [email protected]
puheen­joh­ta­ja Emmi Pentikäinen, puhelin: 044 977 6356, sähkö­pos­ti: [email protected]
johtava asian­tun­ti­ja Satu Ågren, puhelin: 040 772 3234 sähkö­pos­ti: [email protected]