08.09.2021

Lausunto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Lausunnot

Komission tiedonannossa hahmotetaan EU:lle yhteistä linjaa tekoälyn kehittämisen säätelemiseksi. Valtioneuvoston kirjelmässä otetaan kantaa tähän komission ehdotukseen, pidetään otettua linjaa pääosin kannatettavana sekä esitetään tiettyjä tarkentavia huomautuksia sääntelyä koskien.

Aihe

E 62/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn sekä U 28/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Lausunto

Kiitämme mahdollisuudesta lausua eurooppalaisen tekoälyn sääntelyä koskevista linjauksista. Pidämme hyvänä valtioneuvoston tukemaa, perusoikeuksia kunnioittavaa linjaa, jossa saavutettavuudesta ja yksilön tietosuojasta huolehditaan. Vapaus, ihmisarvo ja yksityisyyden suoja antavat kehitykselle hyvät lähdökohdat myös SAKKIn näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön perusmuistiossa komission tiedonannosta on myös tunnistettu hyvin niitä perustavanlaatuisia uhkia ja mahdollisuuksia, joita tekoälyn kehittämiseen ja käyttöön liittyy, esimerkeinä tietosuoja, pk-yritysten pääsy dataan sekä algoritmien läpinäkymättömyys. Tekoälyn sääntelytapoihin emme ota sen tarkemmin kantaa. 

Kiinnitämme tässä yhteydessä samalla huomiota siihen, että tekoälyn kehittäminen huomioitaisiin myös koulutuksessa. Uudet teknologiat, varsinkin seurauksiltaan niin laajakantoiset kuin tekoäly, lisäävät tarvetta kaikkien kansalaisten saatavilla oleviin digitaitoihin. Vähemmän koulutettujen kansalaisten digivalmiudet ovat selvitetysti muita kansalaisia heikommat ja he tarvitsevat enemmän tukea digipalvelujen käytössä. (Digitaitokartoitus 2020) Jotta tekoälyn ja muiden digiratkaisujen hyödyntäminen olisi mahdollista kaikille ja jotta kaikki osaisivat välttää erilaisia hyväksikäytön muotoja, tulisi digitaitojen sisältyä kaikkeen koulutukseen. Koulutuksen sisältöjen lisäksi on tärkeää ennakoida ajoissa tekoälyn kehittämisen vaikutuksia eri alojen koulutustarpeiden määriin. 

Lisätietoja: 

Matti Tujula
edunvalvonnan asiantuntija
044 7766 048
[email protected]