01.04.2020

Koronaviruksen vaikutus amislaisten arkeen 

Uutiset

Päivitetty 1.4.2020 kello 15.43

Suomen hallitus rajoitti 12.3.2020 yli 500 henkilön tapahtumien järjestämistä, jonka johdosta myös SAKKIssa kevään liittokokous sekä SAKKI-risteily siirretään myöhempään ajankohtaan. 16.3.2020 Valtioneuvosto antoi linjauksensa muun muassa koulujen sulkemisesta sekä opetuksen siirtämisestä verkkoon. Tälläinen poikkeustila saa kenen tahansa ajatukset hieman sekaisin, joten keräsimme tähän postaukseen kysymyksiä ja vastauksia liittyen koronavirukseen, amiksiin ja opiskeluun amiksessa. 

Päivitämme listaa jatkuvasti. Jos sinulla herää kysymys johon haluat saada vastauksen, ole yhteydessä meihin: [email protected]

Jos sinua askarruttaa jokin asia tai pohdit tekeekö oppilaitoksesi tässä asiassa oikein. Voit olla yhteydessä meidän edunvalvonnan asiantuntijaamme: [email protected]

Olemme koostaneet alla olevat tiedot opetushallituksen ja opetusministeriön sivuilta, joilta löytyy ajantasaisin tieto: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus ja https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Kysymykset ja vastaukset:

Mikä on koronavirus?

Koronavirus eli COVID-19 sain alkunsa Kiinassa kun todettiin keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttaja oli COVID-19. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. On siis hyvin tärkeää huolehtia omasta käsihygieniasta ja siitä, että yskii ja aivastaa oikeaoppisesti eli hihaan. Virus voi tarttua ihmisestä toiseen, joten on hyvin tärkeää, että kipeänä tai kipeänoloisena pysyttelet kotona.  Lue lisää koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivuilta: https://thl.fi/

Mihin asti koulut pysyy suljettuina?

Valtioneuvosto julkaisi 16.3.2020 linjauksen, että koulut suljetaan 18.3.2020 eteenpäin. Linjaukset on asetettu 13.4.2020 asti. Koulut pysyvät siis suljettuna ainakin 13.4.2020 asti. Opetusta pyritään järjestämään verkossa sekä muissa oppimisympäristöissä. Varmista omalta oppilaitokseltasi miten juuri sinun opetuksesi kanssa menetellään.

Mistä saan lisätietoa omien opintojeni toteuttamisesta?

Seuraa oppilaitoksesi nettisivuja ja sähköpostia sekä muita viestintäkanavia.

Miten tämä vaikuttaa opinnäytetöiden ja näyttöjen suorittamiseen?

Näytöt voidaan suorittaa työpaikalla, jos näytön suorittaminen on turvallista. Jos näyttötyöpaikka joudutaan sulkemaan, oppilaitos pyrkii järjestämään näytön myöhempään ajankohtaan. Valmistuvien kohdalla oppilaitoksien tulisi pyrkiä järjestämään näytöt vielä tämän kevään aikana kuitenkin huomioiden tässäkin opiskelijoiden turvallisuuden. 

Näytöt voidaan perustelluista syistä järjestää myös muualla kuin työpaikalla, kuten simuloiduissa ympäristöissä tai oppilaitoksen työelämälähtöisissä opetusympäristöissä. Näytön arviointia on mahdollista täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, joka tehdään tutkinnon perusteissa määrättyjen ammattitaidon osoittamistapojen puitteissa.

Keskeytyykö työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso? 

Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja työharjoittelua sekä ammatillisen koulutuksen näyttöjä suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle. Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole. Terveydenhoitoalalla tulee ottaa huomioon, että opiskelijoiden työpanosta saatetaan tarvita, mikäli terveydenhoitoon tulee henkilöstövajetta epidemian pitkittyessä.

Jos opiskelu työpaikalla keskeytyy, koulutuksen järjestäjän tulee suunnitella yhdessä opiskelijan kanssa vaihtoehtoisia tapoja osaamisen hankkimiseen. Opiskelijan tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmat kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Tilalle voidaan sopia esimerkiksi etäopiskeluun soveltuvia kokonaisuuksia. Mikäli opiskelijan valmistuminen on kiinni työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta, osaamisen hankkimista jatketaan mahdollisuuksien mukaan jossakin muussa oppimisympäristössä ottaen huomioon lähiopetusta koskeva suositus.

Myös uusissa opetusjärjestelyissä täytyy varmistaa, että opiskelija saa tarvitsemaansa ohjauksen ja tuen. Opetus- ja ohjausjärjestelyissä on huomioitava erityisesti ne opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä.

Jos työpaikalla järjestettävää koulutusta on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan ilman, että se viivästyttää kohtuuttomasti opiskelijan valmistumista, voidaan sopia työnantajan kanssa uudesta ajankohdasta.

Entä jos en pysty etäopiskeluun kotoa käsin?

Ammatillisten oppilaitosten tilat on suljettu 13.4.2020 saakka tartuntojen ehkäisemiseksi. Opetus ja ohjaus tulee järjestää mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Mikäli opiskelija ei pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä, oppilaitos voi mahdollistaa etäopiskelun oppilaitoksen tiloissa ottaen huomioon tarvittavat tila- ja hygieniajärjestelyt.

Miten tilanne vaikuttaa toimeentuloon?

Kela on tiedottanut opintotukeen liittyen seuraavaa:Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista esimerkiksi koronaviruksen takia, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut riittävä. Opintotuen enimmäisaikaa voidaan myös pidentää. Muista vaikutuksista, esimerkiksi opintotuen ja koulumatkatuen maksamiseen, opintojen keskeytymistä koskeviin ilmoituksiin ja opintolainahyvityksen saamiseen, Kela tiedottaa erikseen, kun tarvittavista toimenpiteistä on sovittu. Lue asiasta lisää kelan sivuilla: kela.fi/ajankohtaista-opiskelijat/

Onko tietoa asuntoloiden tilanteesta? 

Sinä aikana, kun opiskelijoiden opetus on suosituksen mukaisesti järjestetty muutoin kuin lähiopetuksena, opiskelijat asuvat kotonaan, eivät opiskelija-asuntolassa.

Mikäli asuntolassa asuminen on välttämätöntä esim. koulutuksen järjestäjän maatilalla järjestettävän koulutuksen vuoksi tai siitä syystä, ettei opiskelijalla ole muuta paikkaa, missä asua, koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että asuntolaympäristö on opiskelijalle turvallinen. Asuntoloissa on varmistettava riittävä fyysinen etäisyys siellä asuvien opiskelijoiden välillä ja muutoinkin toimittava niin, että vältetään pitkäaikaista lähellä olemista. Lisäksi asuntoloissa on huolehdittava hygieniasta ja estettävä myös muilla viranomaisten ohjeistamilla tavoilla tartuntojen leviämistä.

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti koulutuksen järjestäjien on huolehdittava siitä, että asumispalveluita tarvitseville vaikeimmin vammaisille voidaan turvata mahdollisuus jatkaa asumista asuntolassa ja saada siellä opetusta ja hoivapalveluita.

Asuntolat voidaan siis pitää auki, jos niissä asuu opiskelijoita, joiden on edellä mainituista tai niihin rinnastettavista syistä välttämätöntä asua asuntolassa.

Poikkeusolot eivät muuta työntekovelvoitteita tai työnantajan työnjohto-oikeutta. Koulutuksen järjestäjä päättää, miten asuntolatoiminta poikkeusoloissa hoidetaan. Asuntoloiden valvonnan järjestäminen etänä ei riitä varmistamaan sitä, että asuntolaympäristö on turvallinen opiskelijalle.

Vaikuttaako tämä valmistumisaikatauluihin?

Riski valmistumisaikataulun muuttumisesta on olemassa, koska on vaikea ennustaa kevään kulkua koronaviruksen osalta. Oppilaitokset pyrkivät parhaansa mukaan järjestämään valmistuvien opiskelijoiden näyttöjä tämän kevään aikana. Näissä tilanteissa kuitenkin tulee aina turvata opiskelijan turvallisuus. Valtioneuvosto suosittaa, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät organisoivat opetuksensa ja opintojen ohjauksen siten, että erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi. 

Mikäli opiskelijan valmistuminen on kiinni työpaikalla järjestettävistä näytöistä, osoitetaan osaaminen mahdollisuuksien mukaan jossakin muualla kuin työpaikalla. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muissa työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi koulutuksen järjestäjän omilla työmailla, opetusmetsissä, maatiloilla tai työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä samoin ehdoin kuin työpaikoilla.

Mikäli näyttöjä ei ole mahdollista järjestää kaikille opiskelijoille, koulutuksen järjestäjän tulee asettaa etusijalle ne opiskelijat, joiden on HOKSin mukaisesti tarkoitus suorittaa tutkinto ja valmistua tänä keväänä. Näin voidaan turvata näiden opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin.

Keskustele oman koulun henkilökunnan kanssa valmistumisesi aikataulusta. Jos sinulla herää asiasta enemmän kysyttävää, ole yhteydessä edunvalvonnan asiantuntijaamme: [email protected]

Jatkuuko oikeus kouluruokailuun tai ruokarahaan etäopetuksen aikana?

Ammatillisen koulutuksen lain mukaan oppilaitoksen tulee järjestää ruokailu opiskelijalle kun opiskelija opiskelee koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa. Kun opiskelija opiskelee etänä, hän ei ole oikeutettu kouluruokailuun tai ruokarahaan. Jos opiskelija on työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla, tällöin oppilaitos on velvollinen tarjoamaan opiskelijalle ruokailun koululla tai ruokarahan.

Jos opiskelija opiskelee koulutussopimuksella työpaikalla tai oppimisympäristö on työpaikanomainen ja he muutoin ruokailisivat oppilaitoksen ruokalassa, opiskelijoiden suositellaan varautuvan omilla eväillä. Koulutuksen järjestäjä korvaa päivittäisen ruokailun opiskelijalle rahallisesti.

Pidennetäänkö kevätlukukautta 2020 koronaviruksen takia?

Lukukauden pidentämisestä ei ole vielä tässä vaiheessa tehty linjauksia tai päätöksiä. Opetusministeri Li Andersson totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa 18.3. että järkevintä on katsoa, mikä on tilanne huhtikuun puolivälissä ja arvioida sen jälkeen asiaa.