18.11.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot

Asia: HE 174/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Keskeiset kannat:

  • Kannatamme esitettyjä muutoksia 
  • Erityisesti kannatamme oppisopimusopiskelijoiden oikeutta saada työtodistus sekä ammatillisen koulutuksen rahoitusosuuksien säilyttämistä vuoden 2020 tasossa

Tarkemmat kannat

Pidämme hyvänä, että useita muutostarpeita on saatu käsiteltyä samalla kertaa. Otamme kantaa esitykseen siltä osin kun ne koskevat ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita.

Pidämme vanhentuneista tai tarpeettomista viittauksista johtuvia päivityksiä lakiin ammatillisesta koulutuksesta ymmärrettävinä ja tarpeellisina. 

Oppisopimusopiskelijoiden oikeutta saada työtodistus kannatamme lämpimästi. Muutos selkeyttää tilannetta opiskelijan oikeuksien suhteen, yhtenäistää oikeuksia samaa työtä tekevien kesken ja osaltaan kasvattaa oppisopimuksen houkuttelevuutta ja arvoa. Se myös helpottaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Kannatamme ammatillisen koulutuksen eri rahoitusosuuksien prosenttiosuuksien muutoksia ja rahoitusosuuksien säilyttämistä vuoden 2020 tasossa. Perusrahoituksen tarpeeksi suuri osuus lisää rahoituksen ennakoitavuutta, mahdollistaa tulevan toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja turvaa mahdollisuudet kouluttaa myös niitä opiskelijoita, jotka eivät opiskele niin nopeasti. Muutos osaltaan tukee oppivelvollisuuden laajentamista, kun koulutuksen pariin tulee enemmän opiskelijoita, jotka suorittavat opintoja todennäköisesti vähemmän tai hitaammin. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksien osuudet ovat esitetyn muutoksenkin jälkeen riittävän suuret, jotta ne kannustavat toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. 

Pidämme hyvänä, että opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämisessä voitaisiin ottaa käyttöön automaattiset palautejärjestelmät. Työelämäpalautteen käyttöönoton siirtäminen on tämä tavoite huomioon ottaen ymmärrettävää. Tuemme samoin yhteystietojen tallentamista Koski-tietovarantoon palautekyselyiden lähettämistä varten. Jatkossakin tulee hyvin tarkasti harkita, mihin kaikkeen kyseisiä yhteystietoja käytetään. Liialliset yhteydenotot kuormittavat opiskelijoita ja voivat johtaa yksittäisten kyselyiden arvon heikkeneminen, kun niihin ei enää jakseta vastata. Opiskelijoille tulee yhteystietojen yhteydessä selvästi ilmaista, mihin kaikkeen heiltä kerättyjä yhteystietoja voidaan käyttää.