23.01.2018

Ammat­tiin opis­ke­le­vat: oppi­ma­te­ri­aa­lit monille opis­ke­li­joil­le talou­del­li­nen taakka

Uutiset

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry kantaa huolta toisen asteen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kustan­nuk­sis­ta. Opetushallituksen selvi­tyk­sen mukaan huoles­tut­ta­van suurel­la osalla opis­ke­li­jois­ta on haas­teis­ta talou­del­li­sen toimeen­tu­lon kanssa.

Opetushallitus julkai­si 22.1.2018 selvi­tyk­sen toisen asteen opin­to­jen kustan­nuk­sis­ta ja niiden vaiku­tuk­ses­ta opis­ke­li­joi­hin ja heidän perhei­siin­sä. Osana selvi­tys­tä arvioi­tiin myös kustan­nus­ten vaiku­tus­ta opin­to­jen keskeyt­tä­mi­seen. Selvitys osoit­taa selkeäs­ti, että merkit­tä­väl­lä osalla toisen asteen opis­ke­li­jois­ta on haas­tei­ta oppi­ma­te­ri­aa­lien ja -väli­nei­den hankin­nas­ta koitu­vien kustan­nus­ten kanssa. SAKKI edel­lyt­tää aktii­vi­sia toimia näiden “piilo­ku­lu­jen” katta­mi­sek­si ja todel­li­sen maksut­to­man toisen asteen luomi­sek­si.

Opiskelijalle aiheu­tu­vat kustan­nuk­set amma­til­li­sen tutkin­non suorit­ta­mi­ses­sa riip­pu­vat suures­ti koulu­tusa­las­ta. Selvityksen mukaan kulut vaih­te­le­vat aina sadasta eurosta lähes tuhan­teen euroon riip­puen suori­tet­ta­vas­ta tutkin­nos­ta. Selvityksessä eri tutkin­to­jen kulujen selvit­tä­mi­nen jää kuiten­kin puoli­tie­hen.

– SAKKI olisi toivo­nut Opetushallitukselta huomat­ta­vas­ti laajem­paa ja perus­teel­li­sem­paa selvi­tys­tä oppi­ma­te­ri­aa­lien ja -väli­nei­den kustan­nuk­sis­ta amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa. Nyt kustan­nus­ten käsit­te­ly jää pinta­puo­li­sek­si eikä katta­vaa tietoa eri tutkin­to­jen sisäl­tä­mis­tä kuluis­ta ole selvi­tyk­ses­sä tarjol­la, toteaa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal.

Opetushallituksen selvi­tyk­ses­sä merkit­tä­väs­sä roolis­sa olevan tuoreim­man Amisbarometri-tutki­muk­sen mukaan edel­leen joka viides ammat­tiin opis­ke­le­va joutuu tinki­mään menois­taan ja lähes joka kymme­nes kokee raha‐asioiden tuot­ta­van jatku­vas­ti hanka­luuk­sia. Samaan aikaan on nähtä­vis­sä, että 11 prosent­tia 16–19-vuotiaista amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa opis­ke­le­vis­ta on jo joutu­nut turvau­tu­maan opin­to­lai­naan ja viime­si­jai­seen talou­del­li­seen tukeen, toimeen­tu­lo­tu­keen. Selvityksestä käy myös ilmi, että niillä aloilla, joissa opis­ke­li­jat kokeva talou­del­li­ses­ti suurin­ta ahdin­koa, on myös korkeam­pi toden­nä­köi­syys keskeyt­tää opinnot. Korrelaatio talou­del­li­sen toimeen­tu­lon ja keskeyt­tä­mi­sen välillä on siis olemas­sa.

– Nämä luvut ovat todella suuria ja edel­lyt­tä­vät merkit­tä­vää refor­mia, jolla helpo­te­taan opis­ke­li­joi­den taakkaa oppi­ma­te­ri­aa­lien hankin­nas­sa. Opiskelijoita ei saa asettaa tilan­tee­seen, jossa koulut­tau­tu­mi­nen tai asian­mu­kais­ten mate­ri­aa­lien ja työvä­li­nei­den hank­ki­mi­nen on kustan­nus­ten vuoksi mahdo­ton­ta, Khabbal toteaa.

Aidosti maksuton toinen aste ja oppivelvollisuusiän nosto

SAKKI ry:n vastaus selvi­tyk­ses­sä esiin nous­sei­siin ongel­miin onkin selkeä: Toisen asteen koulu­tuk­sen muut­ta­mi­nen aidosti maksut­to­mak­si myös oppi­ma­te­ri­aa­lien ja -väli­nei­den osalta sekä oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­nen 18‐ikävuoteen.

– Toisen asteen koulu­tus on lähes vält­tä­mä­tön nyky­päi­vän työmark­ki­noil­la ja yhteis­kun­nas­sa pärjää­mi­sen kannal­ta. Siksi ilman näitä toimen­pi­tei­tä ei voida puhua aidosti maksut­to­mas­ta toises­ta astees­ta tai kaik­kien tasa‐arvoisesta mahdol­li­suu­des­ta koulut­tau­tua, Khabbal linjaa.

SAKKI ry on mukana opiskelija‐, lapsi‐ ja nuori­so­jär­jes­tön kansa­lais­aloi­te­kam­pan­jas­sa, jossa vaadi­taan aidosti maksu­ton­ta toisen asteen koulu­tus­ta. Kansalaisaloitteen voit käydä alle­kir­joit­ta­mas­sa osoit­tees­sa: kansalaisaloite.fi

Täältä voit tutus­tua SAKKIn ja Otuksen Amisbarometriin vuosil­ta 2015 ja 2017:
amisbarometri.fi

Jasmina Khabbal
Puheenjohtaja
044 753 0581
[email protected]

SAKKI ry edustaa 180 paikal­lis­ta opis­ke­li­ja­kun­taa ja 170 000 ammat­tiin opis­ke­le­vaa valta­kun­nal­li­ses­ti.