13.09.2022

SAKKIn lausunto valtioneuvoston ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen 14§

Lausunnot

Asian esittely

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa todistus arvosanan korottamisesta. Jos henkilö korottaisi tutkintotodistukseen merkittyä arvosanaa, koulutuksen järjestäjän tulisi antaa korotuksesta todistus suoritetuista tutkinnon osista. Todistuksesta tulisi ilmetä 14 §:n 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu sekä uudelleen laskettu keskiarvo.
Ehdotetun muutoksen tavoitteena on, että tutkintotodistukseen merkittyjen arvosanojen korottaminen voitaisiin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa, jos ammattikorkeakoulut näin päättävät.

Yleiset kommentit

Kannatamme lämpimästi esitettyä muutosta. Muutos lisää yhdenvertaisuutta ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja lukio-opiskelijoiden välillä ja on linjassa todistusvalintaa korkeakouluvalinnoissa painottavan kehityksen kanssa. Toivomme vahvasti että ammattikorkeakoulut tulevat ottamaan korotetut arvosanat huomioon tulevissa todistusvalinnoissaan.