22.04.2020

SAKKI hakee kolmea harjoittelijaa kiertueelle

Uutiset

Syksyllä pakkaamme jälleen autot ja lähdemme kiertämään ammatillisia oppilaitoksia ympäri Suomen. Kiertueella tapaamme päivit­täin satoja opis­ke­li­joi­ta, joten kiertue on tärkeä kontak­tim­me arki­päi­väi­seen amise­lä­mään. Nyt sinulla on mahdol­li­suus päästä mukaan raken­ta­maan syksyn parasta kier­tuet­ta!

Harjoittelijana toimit kiertuetyöntekijänä ja tehtävät koostuvat kier­tu­een suun­nit­te­lus­ta, orga­ni­soin­nis­ta sekä toteu­tuk­ses­ta yhdessä SAKKIn henkilöstön kanssa. Lisäksi on mahdol­li­suus kehit­tää SAKKIn toimin­taa oman osaa­mi­sen ja innon pohjal­ta. Haemme kolmea harjoittelijaa eri pain­opis­teil­lä, joten työn­ku­va kier­tu­een lisäksi vaih­te­lee.

Tarjoamme sinulle

 • kolmen kuukau­den määräaikaisen jakson 1.8. — 31.10.2020
 • palkan 1300€/kuukausi (SAKKIn TES, palkkaluokka 1, harjoittelijat)
 • luontoisedut
 • mahdol­li­suu­den kehit­tää omaa osaa­mis­ta
 • rennon ympä­ris­tön työs­ken­nel­lä
 • upean tilai­suu­den kiertää ympäri Suomea

Toivomme sinulta

 • vähin­tään 18 vuoden ikää
 • b‐ajokorttia
 • reipas­ta työs­ken­te­ly­otet­ta sekä hyviä asiakaspalvelu‐ ja yhteis­työ­tai­to­ja
 • osaa­mis­ta työs­ken­nel­lä nuorten kanssa
 • suun­ni­tel­mal­li­suut­ta sekä hyvää koko­nais­ku­van hahmot­ta­mis­ta
 • osaa­mis­ta työs­ken­nel­lä paineen alla sekä selvitä tilan­teis­ta ilman paniik­kia
 • rohkeut­ta kokeil­la uusia asioita ja taitoa muokata toimin­ta­mal­le­ja nopeal­la aika­tau­lul­la

Painopisteet

Kiertuetyöntekijä maakunnissa

Maakunnissa vastuullasi on suunnitella kiertueviikon aikataulu, kontaktoida viikon oppilaitokset sekä kiertueelle mukaan osallistuvat aktiivit yhdessä järjestöasiantuntijan kanssa ja  huolehtia kiertueen viestinnästä yhdessä SAKKIn viestinnän asiantuntijan kanssa. Maakunnissa työskentelee SAKKIn henkilökunnan lisäksi kaksi kiertuetyöntekijää, joten olet reissussa vähintään joka toinen viikko. 

Kiertuetyöntekijä Uudellamaalla

Uudellamaalla kiertue ei ole yhtä tiivis kuin maakunnissa. Kiertueen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu jäsenpalvelussa auttaminen. Jäsenpalvelu pitää sisällään jäsenten kysymyksiin vastaamista niin sähköpostitise kuin puhelimitse. Kokemusta kiertueen organisoinnin lisäksi pääset hieman syvemmälle SAKKIn jäsenpalvelun toimintaan. 

Jätä vapaa­muo­toi­nen hakemus sekä CV tai linkki LinkedIn‐profiiliin 17.5.2020 kello 23.59 mennes­sä osoit­tee­seen [email protected]. Otsikoi sähkö­pos­ti “Hakemus kier­tu­een harjoit­te­li­jak­si”. Haastattelut aloi­te­taan viimeis­tään hakua­jan loput­tua ja valin­nat tehdään kesä­kuun alkuun mennes­sä. Ilmoitamme jokai­sel­le haki­jal­le valin­ta­pro­ses­sin etene­mi­ses­tä.