16.04.2018

Oppi­vel­vol­li­suus laajen­net­ta­va toisel­le asteel­le nyt!

Kannanotto

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry vaatii oppi­vel­vol­li­suusiän laajen­ta­mis­ta koske­maan myös toisen asteen koulu­tus­ta. Toisen asteen tutkin­to on nyky‐yhteiskunnassa sekä työelä­mäs­sä pärjää­mi­sen kannal­ta lähes vält­tä­mä­tön ja tutkin­non suorit­ta­mis­ta tulisi tarkas­tel­la kiin­teä­nä osana suoma­lais­ten perus­kou­lu­tus­ta. Tämän vuoksi olisi luon­nol­lis­ta, että tutkin­non suorit­ta­mi­nen olisi osa oppi­vel­vol­li­suut­ta.

Talouspolitiikan arvioin­ti­neu­vos­ton rapor­tin mukaan ilman toisen asteen tutkin­toa jääneis­tä 25‐vuotiaista nuoris­ta noin 40 prosent­tia on koko­naan koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lel­la. Tämä ryhmä on yli 6 prosent­tia koko ikäluo­kas­ta.

– Suomella ei ole talou­del­li­ses­ti varaa menet­tää näin merkit­tä­vää osaa nuoris­ta työelä­män ulko­puo­lel­le, vaan asian ratkai­se­mi­sek­si tarvi­taan merkit­tä­viä panok­sia, linjaa SAKKI ry:n tuore puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

Oppivelvollisuuden laajen­nus ei ole pelkkä mekaa­ni­nen muutos, vaan se edel­lyt­tää myös muita toimia onnis­tuak­seen. Perusopetuksen erityi­so­pe­tuk­seen sekä opin­to­jen ohjauk­seen tulee lisätä resurs­se­ja. Samalla myös toisen asteen opis­ke­li­joil­le tarjot­ta­van erityi­sen tuen määrä tulee varmis­taa riit­tä­väl­le tasolle. Oppivelvollisuuden keskei­se­nä element­ti­nä onkin, että se lisää myös julki­sen vallan velvoit­tei­ta tarjota nuoril­le riit­tä­väs­ti tukea ja palve­luil­ta toisen asteen tutkin­non suorit­ta­mis­ta varten.

– Oppivelvollisuuden piiriin voitai­siin ottaa myös niille nuoril­le tarjot­ta­vat tuki­pal­ve­lut, ketkä eivät ole valmii­ta jatka­maan perus­kou­lun jälkeen suoraan toisel­le asteel­le. Valmentavat koulu­tuk­sen, nuorten työpa­jat ja muut nuoriso‐, sosiaali‐ ja työvoi­ma­hal­lin­non nuoril­le suun­na­tut palve­lut tulee ottaa mukaan tuke­maan nuorta matkal­le kohti toisen asteen tutkin­toa, toteaa puheen­joh­ta­ja Tenkanen.

Oppivelvollisuusiän nostol­la on nuorten keskuu­des­sa laaja kanna­tus, kuten maalis­kuus­sa julkais­tu Nuorisobarometri 2017 osoit­taa. Barometrin vastaa­jis­ta 2/3 kannat­ti oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mis­ta toisel­le asteel­le ja myös ilman toiseen asteen tutkin­toa jääneis­tä nuoris­ta enem­mis­tö kannat­ti ehdo­tus­ta. Uudistuksella on siis vankka kanna­tus kohde­ryh­män keskuu­des­sa.

Laajennuksen myötä myös maksu­ton toinen aste -kampan­jan tavoite tulisi toteen, sillä samalla luovut­tai­siin toisen asteen oppimateriaali‐ ja tutkin­to­mak­suis­ta. Tällä varmis­te­taan kaik­kien nuorten talou­del­li­set edel­ly­tyk­sen osal­lis­tua toisen asteen koulu­tuk­seen.

Elias Tenkanen
puheen­joh­ta­ja

Anna Mäkipää
pääsih­teee­ri

Lisätietoja:

Samuli Maxenius
koulu­tus­po­liit­ti­nen asian­tun­ti­ja
044 7766 048
[email protected]