04.03.2021

Kuntien päättäjät tukemaan elinikäistä oppimista

Kannanotto

Kuvituskuvassa opiskelijoita, jotka tekevät erilaisia asioita kuten katsovat VR-laseilla.

Kaukokatseinen kunnan päättäjä työskentelee sen eteen, että jokaisen kuntalaisen on aidosti
mahdollista kehittää jatkuvasti osaamistaan, toteavat keskeiset koulutuksen ja työelämän toimijat
yhteisessä kannanotossaan.

Kuntavaaleissa huhtikuussa asukkaat valitsevat uudet valtuutetut päättämään kuntansa suunnasta.
Kunnan elinvoima pohjaa sen yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen kykyyn hyödyntää osaamista.
Panostukset osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen luovat pohjan sivistykselle, uudistuskyvylle,
osallisuudelle ja hyvinvoinnille sekä kilpailukyvylle ja taloudelliselle kestävyydelle.

Väestökehityksen seurauksena alueet erilaistuvat rajusti. Tulevan päättäjän tulee tuntea hyvin
alueensa haasteet, sillä myös ratkaisut moninaistuvat.

Kunnan päättäjä katsoo osaamista ja koulutusta monesta näkökulmasta: palvelujen järjestäjän,
työllisyyden hoitajan ja työnantajan rooleista käsin. Oman kunnan päätöksenteon lisäksi hän
vaikuttaa erilaisissa kuntarajat ylittävissä organisaatioissa.

Osaava ja hyvinvoiva kunnan henkilöstö mahdollistaa laadukkaat ja tehokkaasti tuotetut palvelut.
Koulutus- ja osaamispalveluita tulee kehittää pitkäjänteisesti. Nyt on aika tehdä valintoja, jotka
rakentavat erilaisten alueiden kestävää tulevaisuutta. Kaukokatseinen kunnan päättäjä työskentelee
sen eteen, että jokaisen kuntalaisen on aidosti mahdollista kehittää jatkuvasti osaamistaan.  

Elinikäinen oppiminen mahdolliseksi kuntalaisille

Sitra fasilitoi ennen 2019 eduskuntavaaleja 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhteisen
näkemyksen elinikäisen oppimisen Suomesta (https://www.sitra.fi/julkaisut/kohti-elinikaista-
oppimista/). Tämä tahtotila tarjoaa hyvän pohjan elinikäisen oppimisen edistämiseen kunnissa:

Koulutus on saavutettavaa kaikille, vaikka väestökehitys erilaistaa kuntia. Jokaisella
kuntalaisella tulee olla mahdollisuus ylläpitää ja uudistaa perustaitojaan läpi elämän. Vapaaseen
sivistystyöhön ja kirjastoihin panostetaan. Ohjausta oppimiseen tarjotaan kaikenlaisissa
elämäntilanteissa oleville, erityisesti elämänvaiheesta toiseen siirtyville.

Jokainen tarvitsee toisen asteen tutkinnon tasoiset taidot ja osaamisen. Tämä edellyttää riittäviä
resursseja oppilaitoksille, monenlaisia tapoja suorittaa opintoja ja nuorten sekä aikuisten yksilöllisiin
tarpeisiin vastaamista. Lasten ja nuorten voimavaroja, itsetuntoa sekä oppimisen motivaatiota ja iloa
on tuettava kokonaisvaltaisesti kouluissa ja muissa kasvuympäristöissä.

Kunta huolehtii osaltaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueen osaajien ja osaamisen
monipuolisesta riittävyydestä.
 Kunnan päättäjät sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten edustajat
käyvät tiivistä vuoropuhelua ja tunnistavat yhdessä, millaista osaamista alueella tarvitaan. Kunta luo
edellytyksiä työ- ja elinkeinoelämälle ja on samalla itsekin merkittävä työnantaja. Osaajien
riittävyys voi edellyttää myös kansainvälisten osaajien rekrytointia. Siinä kunnan tärkeä rooli on
tarjota houkutteleva elinympäristö ja järjestää sujuva kotoutuminen.

Kunta rakentaa yhteistyöverkostoja. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan yhteistyöllä, ja ratkaisut
voivat yhä useammin löytyä kuntien rajat ylittävästä yhteistyöstä. Alueen erilaiset toimijat luovat
mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Myös yritykset ja muut työnantajat ovat paikkoja oppia. 
 
Kun yhteistyön rakenteet ovat kunnossa, voivat alueen päättäjät, yritykset, oppilaitokset, muut
yhteisöt ja asukkaat varautua osaamistarpeisiin monipuolisesti ja ketterästi. Huhtikuun
kuntavaaleissa valitaan, millaista yhteistyötä kunnassa tehdään kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi. Nyt on keskustelun ja osaamisen aika! 
 
Allekirjoittajat
 
Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava
Teemu Hassinen, toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat
Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus
Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja, KT Kuntatyönantajat
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja, Keva 
Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Olli Luukkainen, puheenjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
Oona Löytänen, puheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Henriikka Mastokangas, puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry 
Helena Mustikainen, projektijohtaja, Sitra
Annika Nevanpää, puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto
Antti Palola, puheenjohtaja, STTK ry
Harri Peltoniemi, johtaja, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
Terhi Päivärinta, johtaja, hyvinvointi ja sivistys, Suomen Kuntaliitto
Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Ilmarinen 
Tanja Risikko, toiminnanjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Petri Salminen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry
Johanna Sipola, johtaja, Keskuskauppakamari
Emilia Uljas, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto
Jutta Vihonen, puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Björn Wallén, puheenjohtaja, Vapaa Sivistystyö ry

Kuva: Topias Dean, Sitra.