02.01.2019

Jokai­sel­la amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opis­ke­li­jal­la on oikeus tulla kuul­luk­si

Kannanotto

Useat amma­til­li­sen koulu­tuk­sen ongel­mat ovat ennal­taeh­käis­tä­vis­sä toimi­val­la laatu­jär­jes­tel­mäl­lä. Opiskelijapalaute on luon­tai­nen osa sitä. Opiskelijoiden osal­lis­ta­mi­nen on jatku­van kehit­tä­mi­sen työkalu, jolla ei vain arvioi­da mennyt­tä vaan kehi­te­tään toimin­taa jatku­vas­ti.

Vuoden 2018 alussa voimaan astu­neen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen laki­uu­dis­tuk­sen ja merkit­tä­vien rahoi­tus­leik­kaus­ten myötä media on nosta­nut keskus­te­luun amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tilan. Usein jutut ovat kerto­neet koulu­tuk­sen ongel­mis­ta, joita opis­ke­li­jat ovat kohdan­neet. Tarinoita on myös onnis­tu­mi­sis­ta ja hyvästä toimin­nas­ta, jonka edel­ly­tyk­se­nä on laadu­kas ja asia­kas­läh­töi­nen koulu­tus.

Ammattiosaamisen kehit­tä­mi­syh­dis­tys AMKE:n toimi­tus­joh­ta­ja Veli‐Matti Lampun mukaan on tärkeää, että koulu­tuk­sen laadus­ta ja kehit­tä­mis­tar­peis­ta käydään julkis­ta keskus­te­lua.

– Kun julki­suu­teen nousee jokin ongelma, sen korjaa­mi­nen on opis­ke­li­jan kannal­ta useim­mi­ten autta­mat­to­mas­ti myöhäs­sä, jos hän on kokenut saaneen­sa opin­to­jen­sa aikana riit­tä­mät­tö­mäs­ti ohjaus­ta ja tukea. Jokainen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen epäon­nis­tu­mi­nen naker­taa myös sen uskot­ta­vuut­ta, Lamppu sanoo.

Osaltaan ongel­mia selit­tää vuosina 2013–2017 tehdyt amma­til­li­sen koulu­tuk­sen yli 300 miljoo­nan euron rahoi­tus­leik­kauk­set. Tämän seurauk­se­na henki­lös­töä on vähen­net­ty, mutta opis­ke­li­ja­mää­rät ovat kasva­neet yli 16 prosent­tia vuodes­ta 2009.

Useimmat kohda­tut ongel­mat liit­ty­vät koulu­tuk­sen laatuun: esimer­kik­si opis­ke­li­ja ei ole saanut riit­tä­vää ohjaus­ta ja tukea, eivätkä opinnot ole eden­neet suun­ni­tel­lus­ti. Jos koulu­tuk­sen järjes­tä­jän laatu­jär­jes­tel­mä ei toimi, ei raha­kaan yksin auta.

SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkasen mukaan uudis­tu­nees­sa amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa opis­ke­li­joi­den tulee olla entistä vahvem­min toimin­nan keskiös­sä.

– Tämä tarkoit­taa sitä, että opis­ke­li­jal­la on mahdol­li­suus vaikut­taa niin omiin opin­toi­hin­sa kuin koko oppi­lai­to­syh­tei­sön kehit­tä­mi­seen henki­lö­koh­tai­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man, palau­te­jär­jes­tel­män sekä muiden osal­li­suu­den mahdol­lis­ta­vien käytän­tö­jen kautta. Opiskelijoiden osal­li­suus opetuk­sen ja oppi­lai­tok­sen toimin­nan kehit­tä­mi­ses­sä sekä mahdol­li­suus saada äänensä kuulu­viin ovat keskei­siä keinoja, joilla koulu­tuk­sen järjes­tä­jä voi seurata koulu­tuk­sen laatua, Tenkanen toteaa.

Opiskelijoiden vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia koros­te­taan myös OSKU ry:ssä.

– Valtakunnallisesti suunta opis­ke­li­jan mieli­pi­teen arvos­ta­mi­ses­sa on oikea ja opis­ke­li­ja­pa­laut­teet vaikut­ta­vat­kin amma­til­li­sen koulu­tuk­sen rahoi­tuk­seen vuodes­ta 2020 alkaen. On viime kädessä oppi­lai­tok­sen johdon vastuul­la, että opis­ke­li­ja voi ja uskal­taa antaa palau­tet­ta – samaan aikaan on kuiten­kin huoleh­dit­ta­va, että opis­ke­li­ja myös tietää, miten palaute huomioi­daan koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­ses­sä. Tarvitsemme jatkos­sa­kin aitoa keskus­te­lua ja yhdessä kehit­tä­mis­tä — opis­ke­li­joi­den osal­li­suus ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien toteu­tu­mi­nen ei saa jäädä vain valta­kun­nal­lis­ten palau­te­ky­se­lyi­den varaan, huomaut­taa Suomen Opiskelija‐Allianssi — OSKU ry:n puheen­joh­ta­ja Jessica Makkonen.

Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen kantaa erityis­tä huolta amma­til­li­sen koulu­tuk­sen mainees­ta ja laadus­ta. Kenenkään koulu­tuk­sen järjes­tä­jän intres­seis­sä ei ole tehdä asioita huonos­ti.

– Otamme kaiken palaut­teen vaka­vas­ti ja haluam­me kehit­tää toimin­taam­me. Erityisen tärkeää esimies­työs­sä onnis­tu­mi­sen lisäksi on raken­taa opis­ke­li­joi­den ja henki­lös­tön välille sellais­ta luot­ta­mus­ta ja avoi­muut­ta, että asiat voidaan puhua ja käsi­tel­lä heti, jottei ongel­mia pääsisi synty­mään, Saarelainen koros­taa.

Ammatillisen koulu­tuk­sen laatu ja sen kehit­tä­mi­nen on toimi­joi­den yhtei­nen asia ja jokai­sel­la on siinä roolin­sa opetus­hal­li­nos­ta opis­ke­li­joi­hin. Tärkeä rooli on koulu­tuk­sen laadun ulko­puo­li­sel­la arvioin­nil­la. Laadunhallinta kytkey­tyy uuteen lain­sää­dän­töön ja rahoi­tuk­seen, muis­tu­te­taan Opetushallituksesta.

– Tavoitteena on kehit­tää yhä vaikut­ta­vam­paa amma­til­lis­ta koulu­tus­ta, joka vastaa entistä vikke­läm­min opis­ke­li­jan ja työelä­män tarpei­siin. Hyvän laadun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män avulla voidaan ennal­taeh­käis­tä ongel­mien synty­mis­tä ja puuttua synty­nei­siin poik­kea­miin riit­tä­vän ajoissa. Koulutuksen järjes­tä­jäl­lä täytyy­kin olla toimiva ja kehit­ty­vä laadun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, toteaa johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli‐Matti Lamppu: Ammattiosaamisen kehit­tä­mi­syh­dis­tys, AMKE ry, puh. 050 344 2554

Johtaja Anni Miettunen: Opetushallitus, puh. 0295 331 61

Puheenjohtaja Elias Tenkanen: Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto — SAKKI ry, puh. 044 7530 581

Puheenjohtaja Jessica Makkonen: Suomen Opiskelija‐Allianssi OSKU ry, puh. 044 9776 356