Sakki

Line
Pen
Line

Amik­sil­ta amik­sil­le

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry perus­tet­tiin vuonna 1987 ajamaan amisten etuja ja oikeuk­sia sekä yhdis­tä­mään kaikkia amiksia ympäri maan!

SAKKI koostuu henki­lö­jä­se­nis­tä, jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nis­ta sekä yhtei­sö­jä­se­nis­tä. Jäsenopiskelijakuntia on jo lähes 200. Yli 170 000 jäsenen SAKKIa johtaa 13-henkinen amik­sis­ta koos­tu­va liit­to­hal­li­tus, jonka valit­see joka toinen vuosi järjes­tet­tä­vä liit­to­ko­kous. Lisäksi SAKKIssa on palkat­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä, jotka pyörit­tä­vät päivit­täis­tä toimin­taa.

SAKKI-aktiivit tekevät tärkeää työtään omissa amik­sis­saan sekä esimer­kik­si joka syksyi­sel­lä oppi­lai­tos­kier­tu­eel­lam­me. Aktiivit tapaa­vat toisi­aan muuta­man kerran vuodes­sa järjes­tet­tä­vil­lä valta­kun­nal­li­sil­la tapah­tu­mil­la.

Olemme #amis­te­na­sial­la niin paikal­li­sis­ta opis­ke­li­ja­kun­nis­ta minis­te­riöi­den kautta aina kansain­vä­li­sel­le tasolle asti. Kansainvälisessä toimin­nas­sa vaiku­tam­me OBESSU:ssa sekä NSSN:ssa. OBESSU – the Organising Bureau of European School Student Unions kokoaa yhteen kansal­li­sia toisen asteen opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jä yli kahdes­ta­kym­me­nes­tä maasta Euroopassa. NSSN eli Nordic School Student Network on verkos­to pohjois­mai­den opis­ke­li­jär­jes­töil­le.

Olemme mukana yhdessä Suomen pallo­lii­ton kanssa Hyvää seuraa -hank­kees­sa, jonka tarkoi­tuk­se­na on tuoda lisää nuoria seura­toi­min­nan pariin luomal­la yhteis­työ­tä amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten ja jalka­pal­lo­seu­ro­jen välille. Hanke on Euroopan sosi­aa­li­ra­has­ton (ESR) rahoit­ta­ma ja jatkuu vuoteen 2018 asti.

Tervetuloa mukaan toimin­taan! Lisää tapah­tu­mis­ta voit kysyä halli­tuk­sel­tam­me sekä järjes­tö­asian­tun­ti­joi­talm­me. Mainostamme niitä tietty myös täällä netti­si­vuil­la ja some­ka­na­vis­sam­me!

Yhteys­tie­dot

Jäsenpalvelu avoinna

ma-pe 13.00-16.00

Puhelin

050 337 4655

Sähköpostiosoite

opiskelijakortti@sakkiry.fi

Postiosoite

Hakaniemenranta 1 C, 00530 HELSINKI

Toimistomme sijait­see osoit­tees­sa Hakaniemenranta 1 C, Helsinki. Sovithan vierai­lus­ta­si aina etukä­teen! Jäsenasioiden hoita­mi­nen jäsen­pal­ve­lus­sam­me tapah­tuu ainoas­taan sähkö­pos­tit­se ja puhe­li­mit­se.

Lasku­tus­tie­dot

 • Jäsenmaksutili

  Nordea Pankki Suomi Oyj

  Jäsenmaksutili:
  BIC: NDEAFIHH
  IBAN: FI11 1011 3000 2082 89

  Lue vastaus Sulje
 • Paperiset ostolaskut

  Paperiset osto­las­kut pyydäm­me lähet­tä­mään osoit­tee­seen:

  Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry
  C/o Stylman Oy
  PL 111
  00101 HELSINKI

   

  Lue vastaus Sulje
 • Verkkolaskutus

  Nimi: Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry
  Y-tunnus: 0678133–8
  Verkkolaskuosoite: 003706781338
  Välittäjän tunnus: 003708599126
  Välittäjä: Liaison Technologies

  Verkkolaskuosoitteemme on sama kuin OVT-tunnuksemme. Suomessa OVT-tunnus muodos­te­taan: maatun­nus ”0037” + Y-tunnus ilman väli­vii­vaa + vapaa­eh­toi­nen yksikön tunnis­te (max 5 merkkiä).

  Lisätietoja verk­ko­las­ku­tuk­sen aloit­ta­mi­ses­ta antaa:

  Terhi Hynynen / Stylman Oy
  toimisto@stylman.fi
  p. 010 239750

  Lue vastaus Sulje

Toimis­to

Toimistolla työs­ken­te­lee iloinen joukko ammat­ti­lai­sia #amis­te­na­sial­la. Opiskelijakorttiasioissa ole yhtey­des­sä suoraan jäsen­pal­ve­luum­me: opiskelijakortti@sakkiry.fi

Halli­tus

SAKKIn liit­to­hal­li­tus johtaa liiton toimin­taa ja tekee suurim­mat päätök­set liit­to­ko­kous­ten välillä. Liittohallitus vali­taan kahden vuoden välein järjes­tet­tä­väs­sä liit­to­ko­kouk­ses­sa. Nykyisen halli­tuk­sen kausi päättyy kevääl­lä 2020.

Mate­ri­aa­li­pank­ki

Lataa ja käytä! Täältä löyty­vät mm. SAKKIn viral­li­set doku­men­tit ja logot. Voit myös ehdot­taa mate­ri­aa­li­pank­kiin uutta sisäl­töa alla oleval­la avoi­mel­la palau­te­lo­mak­keel­la.

Doku­men­tit

Liit­ty­mis­lo­mak­keet

Tarvitaanko oppi­lai­tok­ses­sa­si SAKKIn liit­ty­mis­lo­mak­kei­ta? Voit joko tilata loma­ket­ta painet­tu­na mate­ri­aa­lin­ti­laus­lo­mak­keel­la (vain suomi) tai tulos­taa lomak­keen näppä­räs­ti tästä!

Logot

Käytäthän säih­köi­siin mate­ri­aa­lei­hin RGBlogoja ja print­ti­ma­te­ri­aa­lei­hin CMYKlogoja. Jos tarvit­set logosta muita versioi­ta, ota yhteyt­tä SAKKIn tiedot­ta­jaan. Kysymällä saat tietoo­si myös graa­fi­sen ohjeis­ton.

Yhtey­den­ot­to & palaute

Missä olemme onnis­tu­neet? Missä voisim­me paran­taa? Lähetä tervei­se­si tällä lomak­keel­la! Voit tehdä sen halu­tes­sa­si myös täysin anonyy­mis­ti. Jätäthän yhteys­tie­to­si, jos haluat vastauk­sen vies­tii­si.

Opiskelijakortti- ja jäse­n­asiois­sa olethan yhtey­des­sä suoraan jäsen­pal­ve­luum­me soit­ta­mal­la tai sähkö­pos­til­la!