15.01.2019

SAKKI vastus­taa esitet­tyä muutos­ta opis­ke­li­ja­va­lin­toi­hin

Kannanotto

SAKKI ry vastus­taa esitys­tä sovel­tu­mat­to­muut­ta mittaa­vien pääsy‐ ja sovel­tu­vuus­ko­kei­den otta­mi­ses­ta käyt­töön amma­til­li­sis­sa perus­tut­kin­toa koske­vis­sa opis­ke­li­ja­va­lin­nois­sa. Soveltumattomuuden mittaa­mi­nen on erit­täin haas­teel­lis­ta, erityi­ses­ti nuorten haki­joi­den osalta ja kokeet johta­vat helpos­ti haki­joi­den oikeus­tur­van ja yhden­ver­tai­suu­den kannal­ta ongel­mal­li­siin tilan­tei­siin, toteaa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

Opetus‐ ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö esittää, että amma­til­li­sen koulu­tuk­sen järjes­tä­jät voisi­vat ottaa käyt­töön sovel­tu­mat­to­muut­ta mittaa­vat pääsy‐ ja sovel­tu­vuus­ko­keet ns. SORA‐aloilla*.  Koulutuksen järjes­tä­jä voisi jatkos­sa jättää opis­ke­li­jan valit­se­mat­ta  pääsy‐ ja sovel­tu­vuus­ko­keen perus­teel­la, vaikka vapaana olevia opis­ke­lu­paik­ko­ja olisi­kin täyt­tä­mät­tä. Kokeiden järjes­tä­mi­nen olisi koulu­tuk­sen järjes­tä­jäl­le vapaa­eh­tois­ta eikä kokei­den sisäl­töä määri­tel­täi­si tarkem­min lain­sää­dän­nöl­lä. Hylättyä arvo­sa­naa voitai­siin käyttää useissa saman alan hauissa ja kokeet koski­si­vat vain yhteis­ha­kua.

– SAKKI pitää esitet­ty­jen sovel­tu­mat­to­muus­ko­kei­den käyt­töön­ot­toa ongel­mal­li­se­na. Soveltumattomuuden mittaa­mi­nen on todella moni­mut­kai­nen ja haas­ta­va proses­si, erityi­ses­ti nuorten haki­joi­den kohdal­la. Ei ole miele­käs­tä alkaa testaa­maan, onko perus­kou­lun päät­tä­vä 16‐vuotias sovel­tu­va vaikka lähi­hoi­ta­jao­pin­toi­hin, toteaa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

Soveltumattomuuden mittaa­mi­seen liit­ty­vien haas­tei­den lisäksi esityk­ses­sä on myös liuta muita ongel­mia. Kokeiden koske­mi­nen vain yhteis­ha­kua, kokei­den järjes­tä­mi­sen vapaa­eh­toi­suus ja hylätyn arvo­sa­nan siir­ty­mi­nen hausta toiseen heiken­tä­vät haki­joi­den yhden­ver­tai­suut­ta suhtees­sa toisiin­sa. Koekäytäntöjen ja kokei­den sisäl­tö­jen eriy­ty­mi­nen asettaa opis­ke­li­jat eriar­voi­seen asemaan eri puolil­la Suomea. Lisäksi kokei­den kohdis­tu­mi­nen yhteis­ha­kuun nostaa erityi­ses­ti nuoret hakijat sovel­tu­mat­to­muu­den arvioin­nin kohteek­si.

Jotkut järjes­töt ovat myös esit­tä­neet, että sovel­tu­vuut­ta ja sovel­tu­mat­to­muut­ta mittaa­vat kokeet tulisi säätää pakol­li­sik­si kaikil­la SORA‐aloilla. Kaikille SORA‐alojen haki­joil­le tehtä­vät laaduk­kaat, tieteel­li­seen ammat­tia­la­koh­tai­seen sovel­tu­vuusa­na­lyy­siin perus­tu­vat kokeet edel­lyt­täi­si­vät huomat­ta­via talou­del­li­sia resurs­se­ja. Standardisoidut kokeet eivät myös­kään poista sovel­tu­mat­to­muus­ko­kei­den perim­mäis­tä haas­tet­ta, eli sovel­tu­mat­to­muu­den mittaa­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia.

– Soveltumattomuutta mittaa­vien kokei­den sijaan olisi perus­tel­tua käyttää ylimää­räi­set resurs­sit koulu­tuk­sen laadun ja opetuk­sen kehit­tä­mi­seen. Näin voidaan varmis­taa, että jokai­sel­la opis­ke­li­jal­la on riit­tä­vä osaa­mi­nen valmis­tues­saan, toteaa Tenkanen.

*SORA‐aloihin kuulu­vat esimer­kik­si sosiaali‐ ja tervey­sa­lan, lääkea­lan, kasvatus‐ ja ohjausa­lan, turval­li­suusa­lan, logistiikka‐alan, meren­kul­kua­lan ja ilmai­lua­lan tutkin­not.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Elias Tenkanen

[email protected]
044 7530 581