Suomen Ammat­tiin Opis­ke­le­vien Liitto – SAKKI ry

SAKKI on vuonna 1987 perus­tet­tu amma­til­li­sia toisen asteen tutkin­to­ja suorit­ta­vien oma opis­ke­li­ja­jär­jes­tö. Järjestöömme kuuluu lähes 100 000 jäsentä. Tarjoamme jäse­nil­lem­me viral­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin, joka oikeut­taa Suomen laajim­paan opiskelija‐alennusten vali­koi­maan. Lisäksi teemme opis­ke­li­joi­den edun­val­von­taa sekä järjes­täm­me harraste‐ sekä koulu­tus­ta­pah­tu­mia. Toimintamme perus­ta­na toimi­vat ammat­tio­saa­mi­sen arvos­tus ja ylpeys, sekä siihen liit­ty­vän ainut­laa­tui­sen kult­tuu­rin vaali­mi­nen.

Opis­ke­li­ja­kort­ti

Voit liittyä SAKKI ry:n jäse­nek­si ja saada opis­ke­li­ja­kor­tin, jos opis­ke­let päätoi­mi­ses­ti amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa, olet opin­to­tuen tai aikuis­kou­lu­tus­tuen piiris­sä, opis­ke­lusi kestää yhtä­jak­soi­ses­ti vähin­tään 8 kuukaut­ta ja et saa päivä­ra­haa (esim. ansio­si­don­nais­ta päivä­ra­haa) tai TE‐toimiston myön­tä­mää tukea. Opiskelijakortissa ei ole ikära­jaa. Jäsenyyden ehdot löyty­vät täältä (suomek­si).

Opiskelijakortti maksaa yhdeltä vuodel­ta 16, kahdel­ta vuodel­ta 21, kolmel­ta vuodel­ta 25 ja neljäl­tä vuodel­ta 29 euroa. SAKKI‐kortti on siis koko Suomen edul­li­sin opis­ke­li­ja­kort­ti. Saat SAKKI‐kortilla kaikki Frank‐etupalvelun edut, kuten esimer­kik­si VR:n ja Matkahuollon täysi­mää­räi­set opiskelija‐alennukset. Kaikkiin etuhin voit tutus­tua suomek­si osoit­tees­sa frank.fi tai englan­nik­si frank.fi/en.

SAKKI‐opiskelijakortin tilaa­mis­ta varten tarvit­set kasvo­ku­van, josta sinut voidaan tunnis­taa. Lisäksi tarvit­set skan­na­tun version opis­ke­lu­to­dis­tuk­ses­ta­si. Opiskelutodistuksen saat oman oppi­lai­tok­se­si kans­lias­ta tai opinto‐ohjaajalta ja siitä on käytävä ilmi nimesi sekä arvioi­tu valmis­tu­mi­sai­ka­si. Kun kuva ja todis­tus ovat valmii­na, voit siirtyä täyt­tä­mään jäsen­lo­mak­keen täällä. Valitettavasti jäsen­lo­ma­ke on käytet­tä­vis­sä vain suomek­si.

Opiskelijakortin toimi­tusai­ka on noin kolme viikkoa. Kortti on voimas­sa aina vuoden kerral­laan ja siihen lähe­te­tään voimas­sao­loa jatkava tarra joka elokuu niin kauan kuin jäse­nyy­te­si on voimas­sa. Muista siis ilmoit­taa uudesta osoit­tees­ta­si jos muutat! Osoitteenmuutoksen voi tehdä täällä.

Kaikissa opis­ke­li­ja­kort­tiin liit­ty­vis­sä asiois­sa voit olla yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me sähkö­pos­tit­se asiakaspalvelu@sakkiry.fi . Palvelemme suomek­si ja englan­nik­si, mutta emme vali­tet­ta­vas­ti muilla kielil­lä.

ISIC

SAKKI‐korttia tila­tes­sa­si voit valita myös kansain­vä­li­sen ISIC‐opiskelijakortin. Tällöin saat SAKKI‐kortin ja ISIC‐kortin edut samalla kortil­la. Yhdistelmäkortin maksu 9 euroa lisä­tään jäsen­mak­su­las­kuusi. ISIC‐maksu on kerta­luon­toi­nen eikä siis vaikuta enää myöhem­min vuosit­tai­seen jäsen­mak­suun.

ISIC‐kortilla todis­tat olevasi opis­ke­li­ja missä ikinä matkus­tat­kin, saat käyt­töö­si opis­ke­li­jae­dut yli 130 maassa ja säästät yli 42 000 ISIC‐edulla 120 000 paikas­sa ympäri maail­maa. Voit tutus­tua ISIC‐etuihin tarkem­min osoit­tees­sa www.isic.fi (suomek­si) tai www.isic.fi/en (englan­nik­si)