SAKKI ry

Translation

Best discounts with student card

At the moment you can order your student card only in Finnish and English. You can order your card online or print out the form and send it to us by mail.

Price

Finnish SAKKI student card

1 year

2 years

3 years

4 years

16 €

21 €

25 €

29 €

International ISIC student card

1 year

2 years

3 years

4 years

25 €

30 €

34 €

38 €

Order your student card

Online

The fastest way to order student card is with our online form. Just go to the website and follow the instructions. Before you start, you need a clear picture of your self that kind of picture that you could use in the passport. You also need a registration certificate from your vocational school.

Paper form by mail

1. FILL OUT THE MEMBERSHIP FORM
Fill out the form thoroughly and in clear writing.

2. GET STAMP OR REGISTRATION CERTIFICATE
We need a proof of your student status before we can send you your SAKKI student card, as it entitles you to benefi ts reserved only for students. Ask your school for a stamp on this form OR for a separate registration certificate. You will get these from the student advice offi ce.

3. PAY THE MEMBERSHIP FEE
Pay the membership fee according to the number of years you want to join, to SAKKI’s bank account: Nordea Hakaniemi FI11 1011 3000 2082 89. Write your name and birthday as the message. Remember to take a receipt of the paymant and attach it to you membership form.

4. SEND THE FILLED FORM WITH ATTACHMENTS TO SAKKI

You can send this filled paper form to SAKKI’s office. The envelope needs to have a stamp, and following address:

SAKKI ry
Lapinrinne 2,
00180 Helsinki

ISIC

The International Student Identity Card allows students to prove their official student status and make the most of student benefits and discounts across 130 countries around the globe.

ISIC is for YOU and more than five million other students worldwide. The ISIC card offers over 150.000 different discounts, services and benefits both locally and across the globe. They are all hand picked to accommodate the everyday needs of students.

ORDER YOUR STUDENT CARD

You can order your card online or with printed form by mail. Just choose your choice and click under this text the best way. 

Customer service

Email
[email protected] 

Phone
+358 50 3374655

For service in english, please send text message or email to the contacts above.

Enjoy your student life to the fullest

Frank is the ultimate student lifehack. We provide student identification and the best student benefits under the same roof.

For companies, we provide a platform and targeted services to reach students by offering them awesome discounts.

SVENSKA

De yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland – SAKKI ry

SAKKI grun­da­des 1987 som ett förbund för yrkess­tu­de­ran­de på andra stadiet. Organisationen har nästan 100.000 medlem­mar. Vi erbju­der våra medlem­mar ett officiellt student­kort som berät­ti­gar till Finlands bredas­te sorti­ment av studie­rea­bat­ter. Dessutom bevakar vi de stude­ran­des intres­sen och ordnar fritids– och utbild­ning­se­ve­ne­mang. Vår verk­sam­het grundar sig på upps­katt­ning av och stolt­het över yrkess­kicklig­het, samt på omhul­dan­det av en därmed förk­nip­pad unik kultur.

STUDENTKORTET
Du kan ansluta dig som medlem i SAKKI ry och få ett student­kort om du stude­rar som huvud­syss­la vid ett yrke­sins­ti­tut, du lyfter studies­töd eller stöd för vuxe­nut­bild­ning, dina studier pågår utan avbrott i minst 8 månader och du inte lyfter dagpen­ning (t.ex. inkom­stre­la­te­rad dagpeng) eller unders­töd bevil­jat av TE‐byrån. Studentkortet har ingen åldersgräns.

Studentkortet kostar för ett år 16, för två år 21, för tre år 25 och för fyra år 29 euro. SAKKI‐kortet är alltså det billi­gas­te student­kor­tet i hela Finland. Med SAKKI‐kortet får du alla förmå­ner som Frank‐tjänsten kan erbjuda, som till exempel VR:s och Matkahuoltos fulls­ka­li­ga studie­ra­bat­ter. Du kan bekanta dig med alla förmå­ner­na på adres­sen frank.fi/sveller frank.fi/en.

För att bestäl­la SAKKI‐studentkortet behöver du ett pass­fo­to. Dessutom behöver du en skannad version av ditt studiein­tyg. Studieintyget får du på din egen läroin­rätt­nings kansli eller av studie­hand­le­da­ren och det ska ange ditt namn och ett upps­kat­tat datum för din utexa­mi­ne­ring. När du har fotot och intyget kan du fylla i medlems­for­mu­lä­ret här. Tyvärr finns medlems­for­mu­lä­ret bara på finska.

Leveranstiden för student­kor­tet är ungefär tre veckor. Kortet är i kraft ett år i taget och så länge ditt medlems­kap är i kraft får du varje år i augusti ett klis­ter­mär­ke som förlän­ger giltig­hets­ti­den. Glöm inte att meddela oss din nya adress när du flyttar! Adressförändringen kan du göra här.

I alla frågor i anslut­ning till student­kor­tet kan du kontak­ta vår kundt­jänst per epost på adres­sen [email protected] . Tyvärr kan vi inte betjäna på andra språk än finska och engels­ka.

ISIC
Vid beställ­ning av SAKKI‐kortet kan du också välja det inter­na­tio­nel­la ISIC‐studentkortet. I så fall får du SAKKI‐kortets och ISIC‐kortets förmå­ner med samma kort. Kombinationskortets avgift på 9 euroa läggs till på din medlem­sav­gifts­fak­tu­ra. ISIC‐avgiften är av engångs­na­tur och höjer inte senare den årliga medlem­sav­gif­ten.

ISIC‐kortet funge­rar överallt där du reser som intyg över att du är stude­ran­de, du får tillgång till studieförmå­ner i 130 länder och de över 42 000 ISIC‐förmånerna på 120 000 orter i hela världen innebär att du kan spara pengar. Du kan studera ISIC‐förmånerna på adres­sen www.isic.fi (finska) eller www.isic.fi/en (engels­ka).

ENGLISH

Natio­nal Union of Voca­tio­nal Students in Finland

Established in 1987, the National Union of Vocational Students in Finland (SAKKI) is a student orga­ni­sa­tion for those pursuing a voca­tio­nal degree in upper secon­da­ry educa­tion. Our orga­ni­sa­tion has almost 100 000 members. We provide our members an official student card, which entit­les the holder to the largest range of student discounts in Finland. In addi­tion, we super­vi­se the inte­rests of students and orga­ni­se recrea­tio­nal and trai­ning events. Our acti­vi­ties are based on an apprecia­tion of and pride in voca­tio­nal compe­tence as well as cheris­hing the unique culture related to this.

STUDENT CARD
You may become a member of SAKKI and receive a student card if you are a full‐time student in a voca­tio­nal insti­tu­tion, you are eligible for a study grant or an adult educa­tion allowance, your studies conti­nue for at least 8 months without inter­rup­tion and you do not receive allowance (e.g. earnings‐related allowance) or a subsidy granted by a TE Office. The student card has no age limit.

The student card costs 16 euros for one year, 21 euros for two years, 25 euros for three years and 29 euros for four years. The SAKKI card is there­fo­re the chea­pest student card in Finland. The SAKKI card allows you to enjoy all the bene­fits in the Frank benefit service, such as the full student discounts of VR and Matkahuolto. You can see all the bene­fits in Finnish at frank.fi or in English at frank.fi/en.

You need an iden­ti­fiable port­rait of your­self to order a SAKKI student card. In addi­tion, you need a scanned version of your certi­fica­te of regi­stra­tion. You can request a certi­fica­te of regi­stra­tion from the office or the student coun­sel­lor of your insti­tu­tion. The certi­fica­te must include your name and the esti­ma­ted time of gradua­tion. Once you have your photo­graph and certi­fica­te, you may fill in the members­hip form here. Unfortunately, the members­hip form is only avai­lable in Finnish.

The student card will be deli­ve­red in about three weeks. The card is valid for one year at a time, and a sticker to conti­nue its vali­di­ty will be sent every August as long as your members­hip is valid. So remem­ber to notify us if you move to a new address! You can change your address here.

If you have any inqui­ries concer­ning the student card, please contact our custo­mer service by e‐mailing [email protected]. We serve custo­mers in Finnish and in English, but unfor­tu­na­te­ly not in other langua­ges.

ISIC
When orde­ring a SAKKI card, you may also select an inter­na­tio­nal ISIC student card. This allows you to enjoy the bene­fits of a SAKKI and an ISIC card with a single card. The price of the combi­na­tion card, 9 euros, is added to your members­hip fee invoice. The ISIC payment is non‐recurring, so it does not influence the annual members­hip fee later on.

The ISIC card is proof of your student status where­ver you travel, you will gain access to student bene­fits in over 130 count­ries and save money with more than 42 000 ISIC bene­fits in 120 000 places around the world. You can browse the ISIC bene­fits in more detail at www.isic.fi (in Finnish) or www.isic.fi/en (in English).

EESTI

SAKKI – Soome Ameti­koo­li Õpilas­te Ühendus

SAKKI on aastal 1987 loodud õpilas­liit raken­dus­lik­ku kesk­ha­ri­dust oman­da­va­te õpilas­te jaoks. Liidus on ligi 100 000 liiget. Liikmetele väljas­ta­tak­se õpilas­pi­let, mille alusel saavad nad osa Soome laia­haar­de­li­sei­mast õpilas­soo­dus­tus­te vali­kust. Lisaks tegeleb SAKKI lobi­töö­ga ning korral­dab erine­vaid huvi‐ ja õppe­käi­ke. SAKKI tege­vuse alus­ta­la­deks on tööos­kus­test lugu­pi­da­mi­ne ning töökul­tuu­ri au sees hoid­mi­ne.

Õpilas­pi­let
SAKKI‐ga saavad liituda kõik, kes õpivad täis­koor­muse­ga raken­dus­li­kus õppea­su­tuses, on õigus saada õppe­toe­tust või täis­kas­va­nu­koo­li­tust, õpingud kesta­vad vähe­malt 8 kuud järjest ning ei saa päeva­ra­ha (nt. tööta­su­ga seotud päeva­ra­ha) või töötu­rua­me­ti toetust. Õpilaspiletil ei ole vanuse­pii­ran­gut.

Õpilaspileti kehti­vusa­jad on: 1 õppe­aas­ta, hind 16 €, 2 õppe­aas­tat, 21 €, 3 õppe­aas­tat 25 € ja 4 õppe­aas­tat 29 €. Seega on SAKKI‐õpilaspilet Soome sood­saim. SAKKI‐õpilaspiletiga saab mitmeid erine­vaid soodus­tusi sh. VR‐i ja Matkahuolto soodus­tused. Põhjalik ülevaa­de kõiki­dest soodus­tus­test on aadres­sil frank.fi (soome k) või frank.fi/en (inglise k).

SAKKI‐õpilaspileti telli­mi­seks läheb vaja doku­men­di­fo­tot ning skanee­ri­tud kooli­pool­set õpilass­taa­tuse tõendit. Tõendi väljas­tab kooli kant­se­lei või õppe­juht ning seal peab olema kirjas õpilase nimi ja eelda­tav lõpe­ta­mi­se aeg. Kui foto ja tõend on olemas, täida ära ankeet, mille leiad siit. Ankeet on ainult soome keeles.

Õpilaspilet väljas­ta­tak­se kolme nädala jooksul. Kaardi kehti­vusaeg on 1 aasta ning seda piken­da­tak­se augus­ti­kuus vastava klee­bi­se­ga kuni liik­me­li­suse kehti­vuse­ni. Kolimisel pea meeles teavi­ta­da oma uuest aadres­sist! Aadressi saad muuta siit.

Kõikides õpilas­pi­le­tit puudu­ta­va­tes küsi­mus­tes võid pöör­du­da meie klien­di­tee­nin­dus­se aadres­sil [email protected] . Teenindame soome ja inglise keeles.

ISIC
SAKKI‐õpilaspiletiga võid tellida ka rahvus­va­he­li­se ISIC‐õpilaspileti. Sel juhul saad ühe kaar­di­ga nii SAKKI‐kui ISIC‐ kaar­ti­de soodus­tusi. Kaardi maksu­mus — 9 eurot lisa­tak­se liik­me­mak­suar­ve­le. ISIC‐kaardi makse on ühekord­ne ning see ei mõjuta edas­pi­dist liik­me­mak­su.

ISIC‐kaardiga saab tõen­da­da oma tuden­gis­taa­tust igal pool maail­mas, kasu­ta­da soodus­tusi rohkem kui 130 riigis ja säästa 42 000 kuni 120 000 erine­vas kohas ümber maailma. Loe lähe­malt ISIC‐kaardi soodus­tus­test aadres­sil isic.fi(soome k) või isic.fi/en (inglise k).

РУССКИЙ

Союз студентов, получающих профессиональное образование (Suomen Ammat­tiin Opis­ke­le­vien Liitto – SAKKI ry)

SAKKI — это образованный в 1987 году студенческий союз для учащихся, получающих профессиональное образование на второй ступени обучения. Организация насчитывает почти 100 000 членов. Мы предлагаем членам союза официальную студенческую карту, которая дает право пользования самой широкой системой студенческих скидок в Финляндии. Кроме того, мы защищаем интересы студентов и организуем мероприятия — как для отдыха, так и для обучения. Престиж обладания профессиональными умениями, гордость за профессию, уникальная культура знатоков своего дела — вот главные основы нашей деятельности.

Студенческая карта
Вы можете стать членом SAKKI и получить студенческую карту, если вы являетесь студентом дневного отделения учебного заведения, входите в число получающих пособие на учебу (opin­to­tu­ki) или пособия на обучения взрослых (aikuis­kou­lu­tus­tu­ki), ваше обучение продолжается непрерывно как минимум 8 месяцев и вы не получаете пособие по безработице (например, связанного с доходом пособия по безработице -ansio­si­don­nai­nen päivä­ra­ha, пособия от биржи труда — TE‐toimiston myön­tä­mä tuki). Студенческая карта не имеет ограничения по возрасту.

Стоимость студенческой карты на год — 16 евро, на два года — 21 год, на три года — 25 и на четыре года — 29 евро. Студенческая карта союза SAKKI — это самый выгодный студенческий билет Финляндии. По студенческой карте SAKKI вы получаете доступ ко всем преимуществам системы Frank, например — к полным студенческим скидкам на билеты от компаний VR и Matkahuolto. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться на финском языке по адресу frank.fi или на английском языке frank.fi/en.

Для заказа студенческой карты SAKKI вам понадобится фотография, по которой вас можно было бы узнать. Кроме фото, нужна отсканированная версия вашего свидетельства об учебе (opis­ke­lu­to­dis­tus). Свидетельство об учебе вы можете получить в канцелярии вашего учебного заведения или от вашего куратора (opinto‐ohjaaja). На свидетельстве должно быть обозначено ваше имя и предположительное время завершения обучения. Когда фотография и свидетельство будут у вас на руках, вы можете начать заполнение заявления на членство здесь. К сожалению, бланк заявления о членстве доступен только на финском языке.

Срок доставки студенческой карты составляет около трех недель. Карта действительна в течение года, каждый год в августе обладателям карты рассылается наклейка о продолжении членства — в течение всего срока членства в союзе. Не забудьте сообщить нам свой новый адрес, если вы решите переехать. Изменение адреса может быть зарегистрировано здесь.

По всем связанным со студенческой картой вопросам вы можете обратиться в нашу службу поддержки по электронной почте [email protected]. Мы будем рады помочь вам на финском и английском языках. Другие языки, к сожалению, недоступны.

ISIC
При заказе студенческой карты SAKKI вы можете выбрать и международную студенческую карту ISIC. В таком случае вы сможете получить преимущества членства SAKKI и ISIC по одной карте. Дополнительный взнос за объединенную карту — 9 евро, он будет добавлен к вашему счету за членство. Плата за карту ISIC одноразовая, и не влияет в дальнейшем на ваш годовой взнос.

С помощью карты ISIC вы можете подтвердить свой статус студента в любой стране, получить в пользования преимущества для студентов в более чем 130 странах мира — более 420000 предложений в 120 000 местах всего земного шара. Более подробную информацию о преимуществах карты ISIC вы можете получить по адресу www.isic.fi (на финском языке) или www.isic.fi/en(на английском языке)

العربية