Uutiset / 03.10.2017

Uusia kasvoja SAKKIn toimis­tol­la

Tällä viikol­la SAKKIn tiimiin on liit­ty­nyt kaksi uutta asian­tun­ti­jaa: Samuli Maxenius ja Hanna Huumonen.

Maxeniuksen vastuul­la on SAKKI ry:n poliit­ti­nen vaikut­ta­mi­nen ja edun­val­von­ta.

– On hienoa päästä teke­mään töitä ammat­tiin opis­ke­le­vien edun­val­von­nan parissa. Opiskelijoiden äänen kuulu­mi­nen on nyt erityi­sen tärkeää, kun amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­mia aletaan toteut­taa käytän­nös­sä, Maxenius kommen­toi uutta työtään.

Kohta kolme­kymp­pi­nen Maxenius on aikai­sem­min toimi­nut asian­tun­ti­ja­na työvoi­ma­hal­lin­nos­sa, koulut­ta­ja­na Lapinjärven sivii­li­pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa sekä tutki­musa­vus­ta­ja­na Turun yliopis­ton Eduskuntatutkimuksen keskuk­ses­sa. Koulutukseltaan hän on valtio­tie­tei­den mais­te­ri ja toimi­nut myös aktii­vi­na Turun yliopis­ton yliop­pi­las­kun­nas­sa.

Huumosen sekto­ril­le kuuluu ammat­tiin opis­ke­le­vien hyvin­voin­ti ja yhtei­söl­li­syys. Hän vastaa SAKKIn ja Palloliiton yhtei­ses­tä ESR-rahoitteisesta Hyvää Seuraa- hank­kees­ta.

– Olen ihan supe­rin­nois­sa­ni saades­sa­ni aloit­taa työt amisten asialla. On ihanaa päästä teke­mään töitä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen eteen, innos­ta­maan aktii­ve­jam­me ja raken­ta­maan yhtei­söl­li­sem­pää, aktii­vi­sem­paa sekä yhden­ver­tai­sem­paa opis­ke­li­ja­kult­tuu­ria.

29-vuotias Huumonen on aiemmin toimi­nut mm. Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheen­joh­ta­ja­na, Metropolia ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­nan liikunta-asiantuntijana sekä euro­par­la­men­taa­ri­kon avus­ta­ja­na Brysselissä. Koulutukseltaan Huumonen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daat­ti ja liikun­ta­tie­tei­den yliop­pi­las. Vuonna 2008 hän valmis­tui media-assistentiksi koulu­tus­kes­kus Salpauksesta.

– On hienoa saada juuri Samuli ja Hanna vahvis­ta­maan tiimiäm­me, niin voimme olla vielä entis­tä­kin tiukem­min #amis­te­na­sial­la, hehkut­taa SAKKIn pääsih­tee­ri Anna Mäkipää.

 

Lisätietoja:

Samuli Maxenius
Asiantuntija, koulu­tus­po­li­tiik­ka
samuli.maxenius@sakkiry.fi
044 776 6048

Hanna Huumonen
Asiantuntija, hyvin­voin­ti ja yhtei­söl­li­syys
hanna.huumonen@sakkiry.fi
044 733 2850