Uutiset / 24.08.2017

Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vat kannat­ta­vat korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen uudis­ta­mis­ta

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry kannat­taa opetus‐ ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön työtä korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen uudis­ta­mi­sek­si.

Nykyjärjestelmä, jossa pelkäs­tään yliop­pi­las­tut­kin­non suorit­ta­neet pääse­vät sisään todis­tus­va­lin­nal­la ja vain lukio­lai­set saavat yhteis­va­lin­nas­sa pistei­tä opin­to­me­nes­tyk­ses­tään kohte­lee ammat­tiin opis­ke­le­via epäoi­keu­den­mu­kai­ses­ti ja siitä tulisi luopua.

- Ammattiin opis­ke­le­vat ansait­se­vat saman­lai­set mahdol­li­suu­det päästä korkea­kou­luun kuin yliop­pi­las­tut­kin­non suorit­ta­neet. Kaikki ansait­se­vat tulla valin­ta­pro­ses­sis­sa kohdel­luik­si samalla tavalla, vaatii SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal.

OKM:n toimenpide‐esitykset ovat amisten näkö­kul­mas­ta edis­tyk­sel­li­siä ja rohkei­ta. Sen lisäksi, että ammat­tiin opis­ke­le­vien todis­tus­ten arvos­tus­ta paran­ne­taan, on syytä myös jatkaa valin­ta­ko­kei­den kehit­tä­mis­tä, jotta ne mittaa­vat opis­ke­li­joi­den moni­puo­li­sia valmiuk­sia nykyis­tä katta­vam­min. Tällä halli­tus­kau­del­la on osoi­tet­tu rahoi­tus­ta muun muassa Metropolian hallin­noi­mal­le Ammattikorkeakoulujen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen kehit­tä­mis­hank­keel­le 2017–2019, jossa SAKKI on mukana ja joka tähtää juuri tähän tarkoi­tuk­seen.

On myös syytä pitää mieles­sä, että amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa opis­ke­lee nelin­ker­tai­nen määrä vieras­kie­li­siä verrat­tu­na lukioon. Korkeakoulujen moni­nai­suu­den lisää­mi­nen edel­lyt­tää, että loput­kin raken­teel­li­set esteet raiva­taan pois ammat­tiin opis­ke­le­vien tieltä.

- Maailma muuttuu ja Suomi sen mukana. Myös korkea­kou­lu­jen on uskal­let­ta­va muuttua eikä taker­tua vanhaan. Tällä uudis­tuk­sel­la edis­te­tään sitä paljon puhut­tua mahdol­li­suuk­sien tasa‐arvoa, Khabbal summaa.