Uutiset / 19.05.2017

SAKKIl­ta selvät sävelet sivis­tys­va­lio­kun­nal­le amma­til­li­sen koulu­tuk­sen reformista

SAKKI sai edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nal­ta kutsun tulla esit­tä­mään ammat­tiin opis­ke­le­vien näke­myk­siä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen uudesta lainsäädännöstä. 

Hallituksen laki­luon­nos on refor­min kulma­ki­vi, joka käytän­nös­sä määrit­tää jokais­ta amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa opis­ke­le­van elämä­na­luet­ta. Lakiluonnos on lähes 550-sivua pitkä järkäle, jossa on noin 200 laki­py­kä­lää ja siellä määri­tel­lään mm. miten henki­lö­koh­tais­ta­mi­sen on tarkoi­tus toteut­taa, miten oppi­lai­tok­set saavat rahoi­tus­ta, ketkä arvioi­vat osaa­mi­sen näyt­tö­jä, millai­nen rooli opis­ke­li­ja­kun­nil­la on tule­vai­suu­des­sa ja monta muuta asiaa. SAKKI on käynyt laki­luon­nos­ta ahke­ras­ti läpi ja teki sen perus­teel­la varsin katta­van asian­tun­ti­ja­lausun­non. SAKKIn koko lausun­to on luet­ta­vis­sa täällä: SAKKIn lausun­to sivis­tys­va­lio­kun­nal­le.

Tässä kolme tärkein­tä asiaa, jotka nostim­me sivis­tys­va­lio­kun­nan asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­ses­sa esiin:

  1. Rahoitusjärjestelmän näin radi­kaa­lil­la muut­ta­mi­sel­la voi olla vaikeas­ti enna­koi­ta­via seurauk­sia. Suoritusrahoituksen valtava osuus voi pakot­taa talou­del­li­ses­ti heikoil­la olevia koulu­tuk­sen järjes­tä­jiä vali­koi­maan mahdol­li­sim­man “kannat­ta­via” opis­ke­li­joi­ta. Nuorisotakuun toteu­tu­mi­nen voi vaaran­tua, mikäli koulu­tuk­sen järjes­tä­jät reagoi­si­vat uuteen lain­sää­dän­töön sekä rahoi­tuk­sen huomat­ta­vaan heik­ke­ne­mi­seen “opti­moi­mal­la sisään­tu­le­vaa asia­kas­vir­taa” eli toisin sanoen vali­koi­mal­la sellai­sia opis­ke­li­joi­ta, jotka suorit­ta­vat opin­to­jaan nopeas­ti ja ilman mitään lisätukea.
  2. Lainsäädännöllä on huoleh­dit­ta­va siitä, että kaikki varmas­ti saavat riit­tä­vän määrän opetus­ta, ohjaus­ta ja tukea. Meillä on Opetusalan ammat­ti­jär­jes­tö OAJ:n kanssa saman­suun­tai­sia huolia siitä, millai­sel­la lain­sää­dän­nöl­lä voidaan parhai­ten taata yhden­ver­tai­nen ja tasa­laa­tui­nen koulu­tus kaikil­le opis­ke­li­joil­le. Yksi kysymys, josta refor­min valmis­te­lus­sa on kiis­tel­ty on opis­ke­lun oikeus saada arvioin­ti peda­go­gi­ses­ti päte­väl­tä opet­ta­jal­ta. SAKKIn ja OAJ:n vaikut­ta­mis­työn loppu­tu­lok­se­na paran­net­tiin valmis­te­lu­vai­hees­sa ollutta kirjaus­ta mutta lain­sää­dän­nös­sä on vielä paran­net­ta­vaa tässä ja muis­sa­kin asiois­sa. SAKKI pitää erityi­sen tärkeä­nä sitä, että nuorten kohdal­la mieti­tään tark­kaan millai­sil­la kirjauk­sil­la voitai­siin parhai­ten varmis­taa varmis­taa, että kaikki saavat riit­tä­väs­ti tukea ja ohjaus­ta tule­vas­sa amma­til­li­sen koulu­tuk­sen järjestelmässä.
  3. Opiskelijoiden hyvin­voin­ti, yhtei­söl­li­syys sekä osal­li­suus eivät juuri­kaan näy lain­sää­dän­nös­sä. SAKKIn näkö­kul­mas­ta nämä kysy­myk­siä on selkeäs­ti pidetty tois­si­jai­si­na läpi refor­min valmis­te­lun. On todet­ta­va, että riip­pu­mat­ta siitä minkä­lai­set toimin­ta­pro­ses­sien kehit­tä­mis­tal­koot refor­mil­la on tarkoi­tus käyn­nis­tää, sellai­nen koulu­tus­jär­jes­tel­mä jossa opis­ke­li­jat eivät viihdy opin­nois­saan ei ole kestä­väl­lä pohjal­la. Hallituksen esityk­ses­sä vastuu näistä ja monista muista käytän­nön järjes­te­lyis­tä on koulu­tuk­sen järjes­tä­jil­lä. Tässä on omat puolen­sa mutta todet­ta­koon, että liian moni koulu­tuk­sen järjes­tä­jä ei ole vielä oival­ta­nut esimer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­tien roolia hyvin­voin­tia ja yhteen­kuu­lu­vuu­den tunnet­ta edis­tä­vi­nä toimi­joi­na oppi­lai­tos­ten sisällä.

Lopuksi SAKKI ilmaisi sivis­tys­va­lio­kun­nal­le huolen­sa siitä, miten hanka­laa on yhtä aikaa toteut­taa reformi ja valta­vat leik­kauk­set koulu­tuk­seen. Opiskelijoiden hyvin­voin­tiin, yhtei­söl­li­syy­teen ja osal­li­suu­teen panos­ta­mi­nen on yksi keino huoleh­tia siitä, että kaikki pysyvät kehi­tyk­ses­sä mukana, erityi­ses­ti nuoret ja haavoit­tu­vat. Tämän tuke­mi­nen ei ole järin kallis­ta mutta seurauk­set voivat olla, jos näin tärkeä asia sivuu­te­taan refor­min valmistelussa.