Uutiset / 11.08.2017

SAKKI ry:n, SAKU ry:n ja Kirk­ko­hal­li­tuk­sen rasis­min­vas­tai­sel­le yhteis­hank­keel­le myön­net­tiin huikea määrä rahoitusta!

AKIRA-hanke on Ammatilliseen koulu­tuk­seen integroin­nin ja rasis­min ehkäi­syn toimintamalli.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry, Suomen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kulttuuri- ja urhei­lu­liit­to SAKU ry sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskus­hal­lin­non Jumalanpalvelus ja yhteis­kun­ta -yksikkö kiit­tä­vät sydä­mel­li­ses­ti opetus­mi­nis­te­ri Sanni Grahn-Laasosta tänään AKIRA-hankkeelle myön­ne­tys­tä hanke­ra­hoi­tuk­ses­ta.

Myönteisen rahoi­tus­pää­tök­sen saanees­sa AKIRA-hankkeessa kehi­te­tään amma­til­li­sen koulu­tuk­sen järjes­tä­jien tueksi opis­ke­li­ja­läh­töi­siä ja vertai­sop­pi­mi­seen perus­tu­via kokei­lu­ja ja niiden pohjal­ta työka­lu­ja ja toimin­ta­mal­li, joilla ennal­taeh­käis­tään rasis­mia ja vastak­kai­na­set­te­lua eri etnis­ten ryhmien välillä, sekä tuetaan osal­li­suut­ta edis­tä­vien työ- ja oppi­lai­to­syh­tei­sö­jen raken­ta­mis­ta. Hankkeen kohde­ryh­mä on kaikki amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa opis­ke­le­vat ja työskentelevät.

AKIRA-hankkeen eli Ammatilliseen koulu­tuk­seen integroin­nin ja rasis­min ehkäi­syn toimin­ta­mal­lin synty­pe­rä juontaa juuren­sa syksyn 2015 turva­pai­kan­ha­ki­ja­krii­siin. SAKKI oli aktii­vi­nen ja kriit­ti­nen osal­lis­tu­ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öön perus­te­tus­sa  maahan­muut­to­asioi­den ohjaus­ryh­mäs­sä. Ohjausryhmän tehtä­vä­nä oli valmis­tel­la ja sovit­taa yhteen turva­pai­kan­ha­ki­ja­ti­lan­tees­ta ja kasva­vas­ta maahan­muu­tos­ta aiheu­tu­vat OKM:n hallin­no­na­lan lyhyen ja pitkän aika­vä­lin toimen­pi­teet. Maahanmuuttoasioiden ohjaus­ryh­män loppu­ra­port­ti luovu­tet­tiin Sanni Grahn-Laasoselle helmi­kuus­sa 2017, jonka jälkeen OKM:ssä avat­tiin turva­pai­kan­ha­ki­joi­den ja maahan­muut­ta­jien integroin­tiin tähtää­vä erityi­sa­vus­tus.

- Olemme ääret­tö­män kiitol­li­sia opetus­mi­nis­te­ri Sanni Grahn-Laasoselle ja OKM:lle. Meillä on nyt erin­omai­nen tiimi kasassa: yhdessä SAKKIn opis­ke­li­ja­kun­tien, Kirkon oppi­lai­tos­työn­te­ki­jöi­den valta­kun­nal­li­sen verkos­ton ja SAKU ry:n kentän konka­rei­den kanssa meillä on kaikki edel­ly­tyk­set raken­taa turval­li­sem­paa ja syrjin­näs­tä vapaata arkea kaikil­le amik­sil­le. Tämä on suuri päivä, hehkut­taa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal.

- Kiitollinen mieli. Meillä on koossa erin­omai­nen yhteis­työ­ver­kos­to niin hanket­ta koor­di­noi­vien toimi­joi­den kuin amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten henki­lö­kun­nan ja opis­ke­li­joi­den kanssa. Kirkon oppi­lai­tos­työn­te­ki­jät ovat toimi­neet vuosi­kym­me­niä kampus­ten hyvin­voin­ti­ver­kos­tois­sa, eri järjes­tö­jen sekä katso­mus­ten edus­ta­jien kanssa ja opis­ke­li­joi­den sekä työn­te­ki­jöi­den vierel­lä kulkien ja heitä tukien. Kirkko toimii vahvana kump­pa­ni­na ja rauhaa raken­ta­va­na yhtei­sö­nä myös yhdessä turva­pai­kan­ha­ki­joi­den ja uussuo­ma­lais­ten kanssa. Olemme ilolla mukana hank­kees­sa ja raken­ta­mas­sa kampus­rau­haa, kuvai­lee kirkon oppilaitos- ja yhtei­sö­työn asian­tun­ti­ja Laura Arikka.

- Turvapaikanhakijoiden ja maahan­muut­ta­jien integroi­tu­mi­ses­sa koulu­tus on avai­na­se­mas­sa. Ammatillisen koulu­tuk­sen pitää tarjota kaikil­le opis­ke­li­joil­le paitsi tietoja ja taitoja myös yhtei­sön, jossa on turval­lis­ta ja tasa-arvoista olla ja opis­kel­la. Olemme mielel­läm­me mukana kehit­tä­mäs­sä rasis­min vastai­sia toimin­ta­mal­le­ja ja edis­tä­mäs­sä niiden laajaa käyt­töön­ot­toa oppi­lai­tok­sis­sa eri puolil­la Suomea, kertoo SAKU ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Saija Sippola.

Hankkeen kesto on kaksi vuotta. Rahoitusta hank­keel­le myön­net­tiin 223 549€.

 

Lisätietoja:

Antti Seitamaa, koulu­tus­po­liit­ti­nen asian­tun­ti­ja, SAKKI ry
antti.seitamaa@sakkiry.fi // 0401990720

Laura Arikka, oppilaitos- ja yhtei­sö­työn asian­tun­ti­ja,  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskus­hal­lin­non Jumalanpalvelus ja yhteis­kun­ta -yksikkö
laura.arikka@evl.fi // 044 579 2686

Ville Virtanen, verkos­to­koor­di­naat­to­ri , SAKU ry
ville.virtanen@sakury.net // 040 563 1456