Uutiset / 13.11.2017

SAKKI hakee tiedot­ta­jaa

Haemme tiedot­ta­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.

Puhutko sujuvaa amista, taivu­tat viestit videoik­si sekä tiedät pilk­ku­jen paikat? Innostutko uskot­ta­vien vies­tien ja poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­ta? Oletko moni­tai­toi­nen vies­ti­jä tai palatko halusta kehit­tyä sellai­sek­si? Nyt sinulla on siihen lois­ta­va mahdol­li­suus — hae meille töihin!

Tehtävääsi kuuluu varmis­taa, että järjes­töm­me ääni kantaa amik­sil­le asti ja tavoit­taa jäse­nem­me tehok­kaas­ti ja mielen­kiin­toi­sel­la tavalla. Samalla pidät huolta yhteis­työs­sä muiden asian­tun­ti­joi­dem­me kanssa, että vaikut­ta­mis­työm­me tavoit­taa kohteen­sa. Pääset käyt­tä­mään ja kehit­tä­mään vies­tin­nän taito­ja­si moni­puo­li­ses­ti — valo­ku­vaa, tekstiä, liik­ku­vaa kuvaa ja mikä kulloin­kin paras valinta #amis­te­na­sial­la sitten onkin. Tiedottajana vastaat SAKKIn vies­tin­nän koko­nai­suu­des­ta ja koor­di­noit yhtei­söm­me vies­tin­tää.

SAKKIn tiedot­ta­ja­na tuet ja koor­di­noit ihanien some­so­tu­rei­den ja tube­san­ka­rei­den toimin­taa heidän vies­ties­sään amisten arjesta. Jaat mielel­lä­si osaa­mis­ta­si eteen­päin ja olet elemen­tis­sä­si koulut­taes­sa­si muita yhtei­söm­me jäseniä, niin aktii­ve­ja kuin asian­tun­ti­joi­tam­me­kin.

Olet kiva työka­ve­ri ja osa asian­tun­ti­jois­tam­me koos­tu­vaa työyh­tei­söä. Et epäröi tarttua toimeen, ja hoidat hommia suju­vas­ti niin yksik­se­si kuin osana tiimiä­kin. Saat myös meidät muut sakki­lai­set hoita­maan pala­sen­sa moni­ää­ni­sen järjes­töm­me vies­tin­näs­tä. Osaat toimia hyvin paineen ja kiireen keskel­lä useam­paa projek­tia saman­ai­kai­ses­ti hoitaen. Tehtävän työaika on jous­ta­va ja edel­lyt­tää valmiut­ta työs­ken­nel­lä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Tehtävässä suoriu­tu­mi­nen edel­lyt­tää sovel­tu­vaa vies­tin­nän koulu­tus­ta tai vastaa­vaa koke­mus­ta. Erityisenä pain­opis­tee­nä on digi­taa­li­sen vies­tin­nän tunte­mus ja jäse­nyy­teen liit­ty­vä mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä. Tehtävään valit­taes­sa järjes­tö­toi­min­nan tunte­mus, visuaalisen‐ ja digi­taa­li­sen vies­tin­nän taidot ja graa­fi­nen osaa­mi­nen katso­taan eduksi.

Työstä makse­taan palkkaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti. SAKKIssa saat työn, joka on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen amisten kannal­ta. Lisäksi saat mainiot ja asian­tun­te­vat työka­ve­rit sekä hyvät työsuhde‐edut.


Hakeminen:

Toimita vapaa­muo­toi­nen hakemus ja CV sähkö­pos­tit­se pdf‐muodossa pääsih­tee­ri Anna Mäkipäälle (anna.makipaa@sakkiry.fi) 28.11.2017 klo 16.00 mennes­sä. Otsikoi sähkö­pos­ti­si otsi­kol­la “Hakemus, tiedot­ta­ja”. Haastattelut järjes­te­tään perjan­tai­na 1.12.2017. Työt alkavat sopi­muk­sen mukaan joulu‐tammikuussa.

Lisätietoja antaa:
Tiedottaja Salla Merikukka, 050 337 4654 (salla.merikukka@sakkiry.fi)
21.11. alkaen pääsih­tee­ri Anna Mäkipää, 050 3100 570 (anna.makipaa@sakkiry.fi)

 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on amisten valta­kun­nal­li­nen opis­ke­li­ja­jär­jes­tö. Edustamme noin 170 000 ammat­tiin opis­ke­le­vaa 190 paikal­li­ses­sa opis­ke­li­ja­kun­nas­sa, minis­te­riöis­sä ja kansain­vä­li­sel­lä tasolla. SAKKIssa amikset päät­tä­vät ja toimi­vat itse! Jo vuodes­ta 1987 #amis­te­na­sial­la.