Uutiset / 01.09.2017

Koulu­tus­leik­kaus­ten lieven­tä­mi­nen ei riitä — SAKKI vaatii panos­tuk­sia koulu­tuk­seen

Suomen halli­tus lupasi amma­til­li­seen koulu­tuk­sen leik­kauk­siin hienoi­sia loiven­nuk­sia 31.8. pide­tys­sä budjet­ti­rii­hes­sä.

Hallitus aikoo kohdis­taa jo aiemmin lupaa­man­sa 15 miljoo­nan euron rahoi­tuk­sen refor­min toimeen­pa­noon. Rahoituksella on tarkoi­tus tukea uusien koulutus- ja työelä­mä­pol­ku­jen raken­ta­mis­ta sekä ehkäis­tä koulu­tuk­sen keskeyt­tä­mis­tä.

- Osaavat tekijät ovat edel­ly­tys maamme menes­tyk­sel­le, mutta näillä toimil­la, joita halli­tus mark­ki­noi lisä­pa­nos­tuk­si­na, todel­li­suu­des­sa vain paika­taan amma­til­li­seen koulu­tuk­seen tehtyjä jätti­mäi­siä leik­kauk­sia, toteaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal.

Maan halli­tus päätti budjet­ti­rii­hes­sään lisätä amma­til­li­seen koulu­tuk­seen 1000 uutta aloi­tus­paik­kaa nuori­so­työt­tö­myy­den vähen­tä­mi­sek­si ja osaa­mis­tar­pei­siin vastaa­mi­sek­si. SAKKI ry pitää budjet­ti­rii­hen esityk­siä oikean suun­tai­si­na toimina.

- On kuiten­kin täysin selvää, että nämä pienet lisäyk­set eivät muuta amma­til­li­sen koulu­tuk­sen rahoi­tuk­sen koko­nais­ku­vaa. Edelleen koulu­tuk­sen järjes­tä­jät ovat erit­täin tiukas­sa talous­ti­lan­tees­sa, mikä väis­tä­mät­tä näkyy koulu­tuk­sen laadus­sa ja amisten osaa­mi­ses­sa, summaa Khabbal.