Uutiset / 11.12.2017

Amis­ba­ro­met­ri: Amikset kaipaa­vat oman alan lähio­pe­tus­ta aiempaa enemmän, vieras­kie­li­sil­lä opis­ke­li­joil­la enemmän syrjin­nän koke­muk­sia, yhä useampi ottaa pika­vip­pe­jä

Keskiviikkona 13.12. julkais­ta­vas­sa Amisbarometri‐tutkimuksesta ilmenee, että amikset kaipaa­vat oman alan lähio­pe­tus­ta aiempaa enemmän. Vieraskielisillä opis­ke­li­joil­la on suomen­kie­li­siä ja ruot­sin­kie­li­siä opis­ke­li­joi­ta enemmän syrjin­nän, häirin­nän ja kiusaa­mi­sen koke­muk­sia. Joka kuudes amis­opis­ke­li­ja on turvau­tu­nut pika­vip­pei­hin talou­del­li­ses­sa ahdin­gos­saan. Tutkimuksen on toteut­ta­nut Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto SAKKI ry ja Opetuksen ja koulu­tuk­sen tutki­mus­sää­tiö Otus.

Amisbarometri toteu­tet­tiin ensim­mäi­sen kerran vuonna 2015. Nyt julkais­ta­va tutki­mus on siis histo­rias­saan toinen Amisbarometri ja sen tavoit­tee­na on tuottaa seuran­ta­tie­toa ammat­tiin opis­ke­le­vien koulu­tuk­ses­ta, hyvin­voin­nis­ta ja tule­vai­suu­den­nä­ky­mis­tä. Amisbarometrin tiedon­ke­ruu toteu­tet­tiin kevääl­lä ja syksyl­lä 2017. Kysely suun­nat­tiin amma­til­li­sen perus­kou­lu­tuk­sen, näyt­tö­tut­kin­toon valmis­ta­van koulu­tuk­sen sekä oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­joil­le (pl. erikoi­sam­mat­ti­tut­kin­not).  Lopullisen tutki­musai­neis­ton muodos­ta­vat 9638 amma­til­li­sel­la toisel­la asteel­la opis­ke­le­vaa opis­ke­li­jaa ympäri Suomen. Amisbarometri on avoin data -peri­aat­tee­seen perus­tu­va valta­kun­nal­li­nen tutki­mus. Se on myös työkalu suoma­lai­sen koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen.

 

Oman alan lähiopetusta kaivataan aiempaa enemmän

Opetuksen määrä herät­tää opis­ke­li­jois­sa nyt enemmän tyyty­mät­tö­myyt­tä kuin vuonna 2015. Kasvanut tyyty­mät­tö­myys näkyy tulok­sis­sa kautta linjan. Erityisesti oman alan lähio­pe­tus­ta kaipaa­vien määrä on noussut kahdes­sa vuodes­sa lähes 15 prosent­tiyk­sik­köä.

Mitä mieltä olet seuraa­vien asioi­den määräs­tä tähä­nas­ti­sis­sa amma­til­li­sis­sa opin­nois­sa­si? (Toivoisi nykyis­tä enemmän)

 

Syrjinnän ja häirinnän kokemukset kasaantuvat vieraskielisille opiskelijoille

Etniseen tai kult­tuu­ri­seen taus­taan liit­ty­vä syrjin­tä tai halven­ta­mi­nen on ylei­sin­tä niillä opis­ke­li­joil­la, jotka puhuvat vanhem­pien­sa kanssa jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Heistä 24 prosent­tia kokee tulleen­sa syrji­tyk­si etnisen tai kult­tuu­ri­sen taus­tan­sa perus­teel­la. Syrjintää on koettu sekä opet­ta­jien (6 %), muiden opis­ke­li­joi­den (13 %) että näiden molem­pien (6 %) taholta.

Myös seksu­aa­li­sen häirin­nän ja kiusaa­mi­sen koke­muk­set ovat vieras­kie­li­sil­lä opis­ke­li­joil­la ylei­sem­piä kuin suomen‐ ja ruot­sin­kie­li­sil­lä opis­ke­li­joil­la. Kaikissa näissä kieli­ryh­mis­sä syrjin­tää ja häirin­tää koetaan pääasias­sa muiden opis­ke­li­joi­den taholta, mutta merkil­le panta­vaa on myös opet­ta­jien taholta koettu kiusaa­mi­nen etenkin vieras­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den joukos­sa.

Kokemukset seksu­aa­li­ses­ta häirin­näs­tä ja vähin­tään satun­nai­ses­ta kiusaa­mi­ses­ta äidin­kie­len mukaan.

 

Yhä useampi ottaa pikavippejä tai kulutusluottoja

Ammattiin opis­ke­le­vat kokevat raho­jen­sa riit­tä­vän hieman parem­min kuin kaksi vuotta aiemmin. Kasvu on kuiten­kin vain hienois­ta. Edelleen lähes joka viides joutuu tinki­mään menois­taan ja lähes joka kymme­nes kokee raha‐asioiden tuot­ta­van jatku­vas­ti hanka­luuk­sia.

Vuonna 2015 kahdek­san prosent­tia opis­ke­li­jois­ta oli ottanut pika­vip­pe­jä tai kulu­tus­luot­to­ja. Kaksi vuotta myöhem­min osuus on noussut 17 prosent­tiin. Pikavipit ovat yhtey­des­sä toimeen­tu­lon niuk­kuu­teen, sillä kaik­kein heikoim­min toimeen tule­vis­ta opis­ke­li­jois­ta peräti 30 prosent­tia on turvau­tu­nut pika­vip­pei­hin tai kulu­tus­luot­toi­hin. Taloudellinen ahdinko kasau­tuu erityi­ses­ti yksin asuvil­le ja perheel­li­sil­le opis­ke­li­joil­le. Yksin asuvis­ta 21 prosent­tia ja perheel­li­sis­tä opis­ke­li­jois­ta 34 prosent­tia on ottanut pika­vip­pe­jä tai kulu­tus­luot­toa, kun vastaa­va osuus vanhem­pien luona asuvil­la opis­ke­li­joil­la on 11 prosent­tia.

 

Tuore Amisbarometri‐tutkimus julkais­taan keski­viik­ko­na 13.12.2017 kello 10.00–12.00. Stadin ammat­tio­pis­ton Hattulantien toimi­pis­teen audi­to­rios­sa (Hattulantie 2, 00550 Helsinki). Tilaisuuteen on vapaa pääsy.  Tutkimuksen avoin data julkais­taan samana päivänä amisbarometri.fi-netti­si­vuil­la.

 

Lisätietoja:
Hanna Huumonen
Asiantuntija, hyvin­voin­ti & yhtei­söl­li­syys
Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto — SAKKI ry
hanna.huumonen@sakkiry.fi
044 733 2850

 

Mikä Amisbarometri?
Amisbarometri on amisten tekemä avoin data -peri­aat­tee­seen perus­tu­va valta­kun­nal­li­nen tutki­mus. Amisbarometri on työkalu, jonka avulla suoma­lai­ses­ta amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta tehdään maail­man parasta. Amisbarometri ei ole pelkkää tiedon kerää­mis­tä. Se on koko amma­til­li­sen koulu­tus­ken­tän kanssa yhdessä luotu koko­nai­suus, jonka avulla tuotam­me katta­van koko­nais­ku­van kaik­kien Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien arjesta. Tutkimuksen aineis­to ja tulok­set ovat kaik­kien käytet­tä­vis­sä.