De yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland – SAKKI ry

SAKKI grun­da­des 1987 som ett förbund för yrkess­tu­de­ran­de på andra stadiet. Organisationen har nästan 100.000 medlem­mar. Vi erbju­der våra medlem­mar ett officiellt student­kort som berät­ti­gar till Finlands bredas­te sorti­ment av studie­rea­bat­ter. Dessutom bevakar vi de stude­ran­des intres­sen och ordnar fritids– och utbild­ning­se­ve­ne­mang. Vår verk­sam­het grundar sig på upps­katt­ning av och stolt­het över yrkess­kicklig­het, samt på omhul­dan­det av en därmed förk­nip­pad unik kultur.

Student­kor­tet

Du kan ansluta dig som medlem i SAKKI ry och få ett student­kort om du stude­rar som huvud­syss­la vid ett yrke­sins­ti­tut, du lyfter studies­töd eller stöd för vuxe­nut­bild­ning, dina studier pågår utan avbrott i minst 8 månader och du inte lyfter dagpen­ning (t.ex. inkom­stre­la­te­rad dagpeng) eller unders­töd bevil­jat av TE-byrån. Studentkortet har ingen åldersgräns.

Studentkortet kostar för ett år 16, för två år 21, för tre år 25 och för fyra år 29 euro. SAKKI-kortet är alltså det billi­gas­te student­kor­tet i hela Finland. Med SAKKI-kortet får du alla förmå­ner som Frank-tjänsten kan erbjuda, som till exempel VR:s och Matkahuoltos fulls­ka­li­ga studie­ra­bat­ter. Du kan bekanta dig med alla förmå­ner­na på adres­sen frank.fi/sv eller frank.fi/en.

För att bestäl­la SAKKI-studentkortet behöver du ett pass­fo­to. Dessutom behöver du en skannad version av ditt studiein­tyg. Studieintyget får du på din egen läroin­rätt­nings kansli eller av studie­hand­le­da­ren och det ska ange ditt namn och ett upps­kat­tat datum för din utexa­mi­ne­ring. När du har fotot och intyget kan du fylla i medlems­for­mu­lä­ret här. Tyvärr finns medlems­for­mu­lä­ret bara på finska.

Leveranstiden för student­kor­tet är ungefär tre veckor. Kortet är i kraft ett år i taget och så länge ditt medlems­kap är i kraft får du varje år i augusti ett klis­ter­mär­ke som förlän­ger giltig­hets­ti­den. Glöm inte att meddela oss din nya adress när du flyttar! Adressförändringen kan du göra här.

I alla frågor i anslut­ning till student­kor­tet kan du kontak­ta vår kundt­jänst per epost på adres­sen asiakaspalvelu@sakkiry.fi . Tyvärr kan vi inte betjäna på andra språk än finska och engels­ka.

ISIC

Vid beställ­ning av SAKKI-kortet kan du också välja det inter­na­tio­nel­la ISIC-studentkortet. I så fall får du SAKKI-kortets och ISIC-kortets förmå­ner med samma kort. Kombinationskortets avgift på 9 euroa läggs till på din medlem­sav­gifts­fak­tu­ra. ISIC-avgiften är av engångs­na­tur och höjer inte senare den årliga medlem­sav­gif­ten.

ISIC-kortet funge­rar överallt där du reser som intyg över att du är stude­ran­de, du får tillgång till studieförmå­ner i 130 länder och de över 42 000 ISIC-förmånerna på 120 000 orter i hela världen innebär att du kan spara pengar. Du kan studera ISIC-förmånerna på adres­sen www.isic.fi (finska) eller www.isic.fi/en (engels­ka).