De yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland – SAKKI ry

SAKKI grun­da­des 1987 som ett förbund för yrkess­tu­de­ran­de på andra stadiet. Organisationen har nästan 100.000 medlem­mar. Vi erbju­der våra medlem­mar ett officiellt student­kort som berät­ti­gar till Finlands bredas­te sorti­ment av studie­rea­bat­ter. Dessutom bevakar vi de stude­ran­des intres­sen och ordnar fritids– och utbild­ning­se­ve­ne­mang. Vår verk­sam­het grundar sig på upps­katt­ning av och stolt­het över yrkess­kicklig­het, samt på omhul­dan­det av en därmed förk­nip­pad unik kultur.

Student­kor­tet

Du kan ansluta dig som medlem i SAKKI ry och få ett student­kort om du stude­rar som huvud­syss­la vid ett yrke­sins­ti­tut, du lyfter studies­töd eller stöd för vuxe­nut­bild­ning, dina studier pågår utan avbrott i minst 8 månader och du inte lyfter dagpen­ning (t.ex. inkom­stre­la­te­rad dagpeng) eller unders­töd bevil­jat av TE‐byrån. Studentkortet har ingen åldersgräns.

Studentkortet kostar för ett år 16, för två år 21, för tre år 25 och för fyra år 29 euro. SAKKI‐kortet är alltså det billi­gas­te student­kor­tet i hela Finland. Med SAKKI‐kortet får du alla förmå­ner som Frank‐tjänsten kan erbjuda, som till exempel VR:s och Matkahuoltos fulls­ka­li­ga studie­ra­bat­ter. Du kan bekanta dig med alla förmå­ner­na på adres­sen frank.fi/sv eller frank.fi/en.

För att bestäl­la SAKKI‐studentkortet behöver du ett pass­fo­to. Dessutom behöver du en skannad version av ditt studiein­tyg. Studieintyget får du på din egen läroin­rätt­nings kansli eller av studie­hand­le­da­ren och det ska ange ditt namn och ett upps­kat­tat datum för din utexa­mi­ne­ring. När du har fotot och intyget kan du fylla i medlems­for­mu­lä­ret här. Tyvärr finns medlems­for­mu­lä­ret bara på finska.

Leveranstiden för student­kor­tet är ungefär tre veckor. Kortet är i kraft ett år i taget och så länge ditt medlems­kap är i kraft får du varje år i augusti ett klis­ter­mär­ke som förlän­ger giltig­hets­ti­den. Glöm inte att meddela oss din nya adress när du flyttar! Adressförändringen kan du göra här.

I alla frågor i anslut­ning till student­kor­tet kan du kontak­ta vår kundt­jänst per epost på adres­sen asiakaspalvelu@sakkiry.fi . Tyvärr kan vi inte betjäna på andra språk än finska och engels­ka.

ISIC

Vid beställ­ning av SAKKI‐kortet kan du också välja det inter­na­tio­nel­la ISIC‐studentkortet. I så fall får du SAKKI‐kortets och ISIC‐kortets förmå­ner med samma kort. Kombinationskortets avgift på 9 euroa läggs till på din medlem­sav­gifts­fak­tu­ra. ISIC‐avgiften är av engångs­na­tur och höjer inte senare den årliga medlem­sav­gif­ten.

ISIC‐kortet funge­rar överallt där du reser som intyg över att du är stude­ran­de, du får tillgång till studieförmå­ner i 130 länder och de över 42 000 ISIC‐förmånerna på 120 000 orter i hela världen innebär att du kan spara pengar. Du kan studera ISIC‐förmånerna på adres­sen www.isic.fi (finska) eller www.isic.fi/en (engels­ka).