Palve­lut

Paper plane
Paper plane

Koulu­tuk­set

Tiesit­kö, että…

Jäsenopiskelijakuntamme saavat edul­li­sem­pien koulu­tus­ten lisäksi myös muita etuja. Miten jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nak­si liity­tään? Lue lisää jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­tien eduista ja asemas­ta täältä.

KYSY LISÄÄ

Meistä on tärkeää, että opis­ke­li­joi­ta koulu­te­taan opis­ke­li­ja­kun­nas­sa tai tuto­ri­na toimi­mi­seen. Koulutamme joka vuosi satoja opis­ke­li­joi­ta ympäri Suomen. Koulutuksia voidaan räätä­löi­dä tarpei­den­ne mukaan, tässä suosi­tuim­pia koulu­tuk­siam­me.

Tutor­kou­lu­tus

Tutorkoulutuksessa opis­ke­li­joi­ta valmen­ne­taan toimi­maan tuto­rei­na ja käydään läpi tutor­toi­min­nan perus­tei­ta sekä tavoit­tei­ta. Päivän mittai­ses­sa koulu­tuk­ses­sa tehdään paljon ryhmä­töi­tä, valmis­tel­laan toimin­nal­le vuosi­ka­len­te­ria, suun­ni­tel­laan syksyl­le uusien opis­ke­li­joi­den ryhmäy­tys­päi­vää ja muita tapah­tu­mia oppi­lai­tok­sen yhtei­söl­li­syy­den ja viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si. Lisäksi tutor­kou­lu­tuk­seen voidaan sisäl­lyt­tää pieniä esiin­ty­mis­har­joi­tuk­sia, joiden avulla tutorit saavat valmiuk­sia pitää esit­te­ly­jä mm. omasta koulu­tusa­las­taan. Koulutuksen kesto on noin 6 tuntia.

Opis­ke­li­ja­kun­ta­kou­lu­tus

Tässä koulu­tuk­ses­sa käydään keskus­te­lun ja ryhmä­töi­den avulla läpi koko opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nan kirjo yhdis­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta, varain­han­kin­nas­ta, yhdis­tys­toi­min­nan laeista, opis­ke­li­ja­kun­nan halli­tuk­sen tehtä­vis­tä ja tavoit­teis­ta kokous­tek­niik­kaan. Ryhmätöiden avulla pohdi­taan mm. keinoja opis­ke­lu­viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si. Kerromme miten vaiku­te­taan ja opetam­me käytän­nön vink­ke­jä erilai­siin ongel­ma­ti­lan­tei­siin. Opettelemme myös tapah­tu­man­jär­jes­tä­mi­sen niksit ja miten toimin­nas­ta vies­ti­tään. Koulutuksen sisältö räätä­löi­dään opis­ke­li­ja­kun­nan tarpei­den mukai­ses­ti ja sen kesto on noin 6 tuntia.

Edun­val­von­ta­kou­lu­tus

Edunvalvontakoulutuksessa opis­ke­li­ja­kun­ta saa tietoa opis­ke­li­joi­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja siitä, miten päätök­sen­te­koon käytän­nös­sä vaiku­te­taan. Opiskelijakuntatoimijat saavat valmiuk­sia myös esimer­kik­si neuvot­te­lu­tai­toi­hin ja vink­ke­jä lehdis­tö­tie­dot­teen tai kannan­o­ton kirjoit­ta­mi­seen. Koulutuksesta saa myös työka­lu­ja oppi­lai­tos­ten ongel­ma­ti­lan­tei­den sovit­te­luun ja ratkai­se­mi­seen. Koulutuksen kesto on noin 6 tuntia.

Hinnat

  • SAKKIn jäsenopiskelijakunnat 100 euroa
  • Muut opiskelijakunnat 150 euroa