Palve­lut

Paper plane
Paper plane

apua ja neuvoja

Opinnot eivät aina suju ilman ongel­mia tai vastoin­käy­mi­siä. Tärkein neuvom­me onkin: älä panikoi! Asioilla on tapana järjes­tyä. Alla on listat­tu vastauk­sia muuta­miin ylei­sim­piin kysy­myk­siin. Jos vastaus ongel­maa­si ei löydy tästä, olethan yhtey­des­sä suoraan asian­tun­ti­joi­him­me (yhteys­tie­dot alla).

 • Mitä voin tehdä, koska minua kiusataan ja/tai häiritään oppilaitoksessani?

  Kenenkään ei tarvit­se sietää kiusaa­mis­ta tai häirin­tää arjes­saan. Riippumatta siitä, kuka sinua kiusaa, ole yhtey­des­sä luotet­ta­vaan ja vastuul­li­seen aikui­seen oppi­lai­tok­ses­sa­si. Mikäli koet kiusaa­mis­ta tai häirin­tää opet­ta­jien tai muun henki­lö­kun­nan taholta, voit kertoa asiasta esimer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­nal­le tai oppi­lai­tok­sen johdol­le. Muista, että myös tervey­den­hoi­ta­jat ja esimer­kik­si kuraat­to­ri ovat valmii­ta kuule­maan sinua.

  Lue vastaus Sulje
 • Olenko oikeutettu opintotukeen?

  Jos opis­ke­let täysi­päi­väi­ses­ti amik­ses­sa, etkä saa muuta etuutta (esimer­kik­si työt­tö­myys­tu­ki), on toden­nä­köis­tä, että olet oikeu­tet­tu opin­to­tu­keen. Jos olet alle 20-vuotias, vanhem­pie­si tulot saat­ta­vat vaikut­taa opin­to­tu­ke­si saan­tiin ja määrään. Opintotukea haetaan KELA:lta ja voit pyytää hakuun apua opin­to­toi­mis­tos­ta. Katso lisää täältä.

  Lue vastaus Sulje
 • Voinko tehdä osan opinnoistani ulkomailla?

  Opiskelijoilla tulisi olla mahdol­li­suus suorit­taa osa opin­nois­taan, esimer­kik­si työs­sä­op­pi­mis­jak­son, ulko­mail­la. Kysy esimer­kik­si oppi­lai­tok­se­si opolta kuka teillä koor­di­noi kansain­vä­li­siä vaihto-ohjelmia. Lue lisää täältä.

  Lue vastaus Sulje
 • Minulle annetaan liikaa/liian vähän vastuuta työssä tapahtuvassa oppimisessa. Miten voin vaikuttaa asiaan?

  Tiedä aina omat oppi­mis­ta­voit­tee­si ennen työs­sä­op­pi­mis­jak­son alkua. Näin tiedät, mitä kaikkea jaksoon kuuluu. Muista myös pyytää palau­tet­ta läpi harjoit­te­lusi. Jos työmää­rä ei tunnu oikeal­ta, puhu ensin pereh­dyt­tä­jä­si kanssa tai kerro tilan­tees­ta­si opet­ta­jal­le­si. On oppi­lai­tok­se­si vastuul­la, että saat hyvän koulu­tuk­sen, myös työs­sä­op­pi­mis­jak­so­jen aikana! Katso työs­sä­op­pi­mi­sen peli­sään­nöt täältä.

  Lue vastaus Sulje
 • Olen opiskelija amiksessa. Olenko oikeutettu opiskelijahuoltoon?

  Jos olet perustutkinto-opiskelija, sinulla on oikeus terveyden- ja sairau­den hoitoon opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon piiris­sä. Lisäksi sinulla on oikeus perustutkinto-opiskelijana saada kuraattori- ja psyko­lo­gi­pal­ve­lui­ta tarvit­taes­sa. Suun tervey­den­huol­to on kunnal­li­sen tervey­den­huol­lon piiris­sä. Lue lisää täältä.

  Lue vastaus Sulje
 • Saavatko henkilökunnan jäsenet tulla huoneeseeni pyytämättä opiskelija-asuntolassa?

  Eivät saa. Opiskelija-asuntolan huone laske­taan kodiksi, joten henki­lö­kun­nan jäsenet, tai muut ulko­puo­li­set, eivät saa tulla luvatta kotiisi.

  Lue vastaus Sulje
 • Oppilaitoksessamme ei ole opiskelijakuntaa. Mitä voin tehdä?

  Laissa amma­til­li­ses­ta perus­kou­lu­tuk­ses­ta tode­taan, että jokai­sel­la oppi­lai­tok­sel­la, jossa järjes­te­tään lain piiris­sä tapah­tu­vaa amma­til­lis­ta koulu­tus­ta, tulee olla sen opis­ke­li­jois­ta muodos­tu­va opis­ke­li­ja­kun­ta. Opiskelijakunnan tulisi lisäksi olla mukana oppi­lai­tok­sen johdon päätök­sen­teos­sa. Viekää asia oppi­lai­tok­sen­ne johdol­le ja pyytä­kää opis­ke­li­ja­kun­nan perus­ta­mis­ta. Tukea tähän saatte SAKKIlta.

  Lue vastaus Sulje
 • Olen saanut väärän arvosanan. Kenelle ja miten voin valittaa?

  Jos olet saanut mieles­tä­si väärän arvo­sa­nan oppi­lai­tok­ses­sa tapah­tu­vas­ta opetuk­ses­ta, keskus­te­le asiasta ensin opet­ta­ja­si kanssa. Jos tämä ei auta, voit viedä sen esimer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­nan avulla johto­por­taal­le. Jos asiaan ei saada ratkai­sua, voit olla yhtey­des­sä SAKKIn edun­val­von­taan. Näyttöihin liit­tyen keskus­te­le asiasta ensin opet­ta­ja­si ja arvioin­nin tehnei­den kanssa. Muistathan, että sinulla on aina oikeus saada perus­te­lut arvioin­nis­ta!

  Lue vastaus Sulje
 • Saako oppilaitokseni periä minulta maksuja materiaaleista?

  Oppilaitos voi pyytää maksuja jois­tain opetuk­ses­sa käytet­tä­vis­tä mate­ri­aa­leis­ta, kuten kirjois­ta, kokin työasus­ta tai työs­tet­tä­vis­tä mate­ri­aa­leis­ta. Maksuista tulisi kuiten­kin ilmoit­taa opis­ke­li­jal­le ennen opin­to­jen alka­mis­ta. Oppilaitos ei voi periä maksuja henki­lö­suo­jai­mis­ta (esimer­kik­si turva­ken­gät, kypärät tai kuulos­uo­jai­met). Epäselvissä tapauk­sis­sa ole yhtey­des­sä SAKKIn edun­val­von­taan.

  Lue vastaus Sulje

Pulma­ti­lan­tees­sa autta­vat:

Koulu­tuk­set

Meistä on tärkeää, että opis­ke­li­joi­ta koulu­te­taan opis­ke­li­ja­kun­nas­sa tai tuto­ri­na toimi­mi­seen. Koulutamme joka vuosi satoja opis­ke­li­joi­ta ympäri Suomen. Koulutuksia voidaan räätä­löi­dä tarpei­den­ne mukaan, tässä suosi­tuim­pia koulu­tuk­siam­me.

Tutor­kou­lu­tus

Tutorkoulutuksessa opis­ke­li­joi­ta valmen­ne­taan toimi­maan tuto­rei­na ja käydään läpi tutor­toi­min­nan perus­tei­ta sekä tavoit­tei­ta. Päivän mittai­ses­sa koulu­tuk­ses­sa tehdään paljon ryhmä­töi­tä, valmis­tel­laan toimin­nal­le vuosi­ka­len­te­ria, suun­ni­tel­laan syksyl­le uusien opis­ke­li­joi­den ryhmäy­tys­päi­vää ja muita tapah­tu­mia oppi­lai­tok­sen yhtei­söl­li­syy­den ja viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si. Lisäksi tutor­kou­lu­tuk­seen voidaan sisäl­lyt­tää pieniä esiin­ty­mis­har­joi­tuk­sia, joiden avulla tutorit saavat valmiuk­sia pitää esit­te­ly­jä mm. omasta koulu­tusa­las­taan. Koulutuksen kesto on noin 6 tuntia.

Opis­ke­li­ja­kun­ta­kou­lu­tus

Tässä koulu­tuk­ses­sa käydään keskus­te­lun ja ryhmä­töi­den avulla läpi koko opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nan kirjo yhdis­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta, varain­han­kin­nas­ta, yhdis­tys­toi­min­nan laeista, opis­ke­li­ja­kun­nan halli­tuk­sen tehtä­vis­tä ja tavoit­teis­ta kokous­tek­niik­kaan. Ryhmätöiden avulla pohdi­taan mm. keinoja opis­ke­lu­viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si. Kerromme miten vaiku­te­taan ja opetam­me käytän­nön vink­ke­jä erilai­siin ongel­ma­ti­lan­tei­siin. Opettelemme myös tapah­tu­man­jär­jes­tä­mi­sen niksit ja miten toimin­nas­ta vies­ti­tään. Koulutuksen sisältö räätä­löi­dään opis­ke­li­ja­kun­nan tarpei­den mukai­ses­ti ja sen kesto on noin 6 tuntia.

Edun­val­von­ta­kou­lu­tus

Edunvalvontakoulutuksessa opis­ke­li­ja­kun­ta saa tietoa opis­ke­li­joi­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja siitä, miten päätök­sen­te­koon käytän­nös­sä vaiku­te­taan. Opiskelijakuntatoimijat saavat valmiuk­sia myös esimer­kik­si neuvot­te­lu­tai­toi­hin ja vink­ke­jä lehdis­tö­tie­dot­teen tai kannan­o­ton kirjoit­ta­mi­seen. Koulutuksesta saa myös työka­lu­ja oppi­lai­tos­ten ongel­ma­ti­lan­tei­den sovit­te­luun ja ratkai­se­mi­seen. Koulutuksen kesto on noin 6 tuntia.

Hinnat

 • SAKKIn jäsenopiskelijakunnat 100 euroa
 • Muut opiskelijakunnat 150 euroa

Jäsenopiskelijakuntamme saavat edul­li­sem­pien koulu­tus­ten lisäksi myös muita etuja. Miten jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nak­si liity­tään? Lue lisää jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­tien eduista ja asemas­ta täältä.

Kysy lisää koulu­tuk­sis­ta:

Mate­ri­aa­lin­ti­laus

Tällä lomak­keel­la voit tilata oppi­lai­toik­seen­ne SAKKIn julis­tei­ta ja liit­ty­mis­lo­mak­kei­ta.