Opiskelijakunnille

Opiskelijakunnat edustavat kaikkia opiskelijoita. Kaikissa amik­sissa on lain mukaan oltava opis­ke­li­joista koos­tuva opis­ke­li­ja­kunta. Opis­ke­li­ja­kun­nan tehtä­vänä on edistää opis­ke­li­joi­den yhteis­toi­min­taa, vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja osal­lis­tu­mista.

Oppi­lai­tos­ten tulee varata opis­ke­li­joille mahdol­li­suus osal­lis­tua koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen sekä kuulla opis­ke­li­joita heihin vaikut­ta­vissa päätök­sissä. Näissä asiois­sa opis­ke­li­joi­den mieli­pi­teen kertoo opis­ke­li­ja­kunta.

Miksi kannat­taa olla SAKKIn jäse­no­pis­ke­li­ja­kunta?

SAKKIlla on lähes kaksi­sa­taa jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­taa ympäri Suomen. SAKKIn jäse­nyys on opis­ke­li­ja­kun­nille maksu­tonta ja jäse­nyyttä voi hakea jokai­nen opis­ke­li­ja­kunta, toimi se sitten toimi­pis­te­koh­tai­sesti tai koulu­tus­kun­tayh­ty­män tasolla.

Jokai­nen jäse­no­pis­ke­li­ja­kunta saa lähet­tää SAKKIn valta­kun­nal­li­siin tapah­tu­miin yhden osal­lis­tu­jan maksut­ta, mikäli tapah­tuma on hänelle ensim­mäi­nen SAKKIn viikon­lop­pu­ta­pah­tuma.

SAKKI maksaa rekis­te­röi­ty­mi­sestä aiheu­tu­vat kulut opis­ke­li­ja­kun­nille, jotka eivät vielä ole rekis­te­röi­ty­neitä yhdis­tyk­siä, mutta halua­vat sen tehdä. Tämä edel­lyt­tää, että rekis­te­röi­tyvä opis­ke­li­ja­kunta ottaa käyt­töönsä SAKKIn laati­mat malli­sään­nöt. Mikäli tämä on ajan­koh­taista opis­ke­li­ja­kun­nal­lenne, kysykää lisä­tie­toja järjes­tö­asian­tun­ti­joil­tamme!

Jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nat pääse­vät myös vaikut­ta­maan SAKKIn linjoi­hin joka toinen vuosi järjes­tet­tä­vässä liit­to­ko­kouk­sessa. SAKKIn jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nat ovat oikeu­tet­tuja lähet­tä­mään yhden varsi­nai­sen ja yhden varae­dus­ta­jan SAKKIn liit­to­ko­kouk­seen kulta­kin liit­to­ko­kousta edel­tä­vän vuoden loppuun mennes­sä jäsen­mak­sunsa maksa­neelta alka­valta sadalta jäse­nel­tään. Mitä enemmän SAKKIn jäseniä opis­ke­li­ja­kun­nas­sasi siis on, sen enemmän valtaa liit­to­ko­kouk­sessa!

Mikäli opis­ke­li­ja­kunta ei ole SAKKIn jäse­no­pis­ke­li­ja­kunta, saa oppi­lai­tok­sessa olevat SAKKIn henki­lö­jä­se­net edus­ta­jia liit­to­ko­kouk­seen siten, että saman oppi­lai­tok­sen opis­ke­li­ja­kun­nan jäsenet, jotka ovat SAKKIn jäseniä, valit­se­vat keskuu­des­taan yhden edus­ta­jan ja yhden varae­dus­ta­jan alkavaa kahta­sa­taa SAKKIn jäsentä kohden liit­to­ko­kousta edel­tä­vän vuoden loppuun mennes­sä makset­tu­jen jäsen­mak­su­jen perus­teella

r

Tiesitkö, että...

Jäsenopiskelijakuntamme saavat edul­li­sem­pien koulu­tus­ten lisäksi myös muita etuja. Miten jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nak­si liity­tään? Lue lisää jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­tien eduista ja asemas­ta täältä.

SANNA NEUVONEN
järjestöasiantuntija (tapahtumat ja koulutukset, opiskelijakunnat)
SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija (hankekumppanuudet, vaikuttamistyö, oppilaitosyhteistyö)