Amiksilta amiksille

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry perus­tet­tiin vuonna 1987 ajamaan amisten etuja ja oikeuk­sia sekä yhdis­tä­mään kaikkia amiksia ympäri maan!

SAKKI koostuu henki­lö­jä­se­nis­tä, jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nis­ta sekä yhtei­sö­jä­se­nis­tä. Jäsenopiskelijakuntia on jo lähes 200. Yli 170 000 jäsenen SAKKIa johtaa 13‐henkinen amik­sis­ta koos­tu­va liit­to­hal­li­tus, jonka valit­see joka toinen vuosi järjes­tet­tä­vä liit­to­ko­kous. Lisäksi SAKKIssa on palkat­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä, jotka pyörit­tä­vät päivit­täis­tä toimin­taa.

SAKKI‐aktiivit tekevät tärkeää työtään omissa amik­sis­saan sekä esimer­kik­si joka syksyi­sel­lä oppi­lai­tos­kier­tu­eel­lam­me. Aktiivit tapaa­vat toisi­aan muuta­man kerran vuodes­sa järjes­tet­tä­vil­lä valta­kun­nal­li­sil­la tapah­tu­mil­la.

Olemme #amis­te­na­sial­la niin paikal­li­sis­ta opis­ke­li­ja­kun­nis­ta minis­te­riöi­den kautta aina kansain­vä­li­sel­le tasolle asti. Kansainvälisessä toimin­nas­sa vaiku­tam­me OBESSU:ssa sekä NSSN:ssa. OBESSU – the Organising Bureau of European School Student Unions kokoaa yhteen kansal­li­sia toisen asteen opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jä yli kahdes­ta­kym­me­nes­tä maasta Euroopassa. NSSN eli Nordic School Student Network on verkos­to pohjois­mai­den opis­ke­li­jär­jes­töil­le.

Olemme mukana yhdessä Suomen pallo­lii­ton kanssa Hyvää seuraa -hank­kees­sa, jonka tarkoi­tuk­se­na on tuoda lisää nuoria seura­toi­min­nan pariin luomal­la yhteis­työ­tä amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten ja jalka­pal­lo­seu­ro­jen välille. Hanke on Euroopan sosi­aa­li­ra­has­ton (ESR) rahoit­ta­ma ja jatkuu vuoteen 2018 asti.

Tervetuloa mukaan toimin­taan!

Lisää tapah­tu­mis­ta voit kysyä halli­tuk­sel­tam­me sekä järjes­tö­asian­tun­ti­joi­talm­me. Mainostamme niitä tietty myös täällä netti­si­vuil­la ja some­ka­na­vis­sam­me!

Yhteydenotto & palaute

Missä olemme onnis­tu­neet? Missä voisim­me paran­taa? Lähetä tervei­se­si tällä lomak­keel­la! Voit tehdä sen halu­tes­sa­si myös täysin anonyy­mis­ti. Jätäthän yhteys­tie­to­si, jos haluat vastauk­sen vies­tii­si.

Opiskelijakortti‐ ja jäse­n­asiois­sa olethan yhtey­des­sä suoraan jäsen­pal­ve­luum­me soit­ta­mal­la tai sähkö­pos­til­la!