KUNTAVAALIT 2017

Paper plane
Paper plane

#AMISNÄKÖKULMAA

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, eli kave­rei­den kesken SAKKI, on koonnut kunta­vaa­li­työ­ryh­män­sä voimin kunta­vaa­li­pa­ke­tin hyödyn­net­tä­väk­si niin opis­ke­li­joil­le kuin ehdok­kail­le­kin.

Voit siis hyödyn­tää kokoa­miam­me faktoja esimer­kik­si järjes­täes­sä­si kunta­vaa­li­pa­nee­lia oppi­lai­tok­ses­sa­si tai vaik­ka­pa kirjoit­taes­sa­si mieli­pi­de­kir­joi­tus­ta ammat­tiin opis­ke­le­vis­ta. Ole hyvä!

Jos jokin mieti­tyt­tää, voit olla yhtey­des­sä SAKKIn toimis­ton väkeen.

ÄÄNESTÄJÄLLE

Kuka voi äänes­tää?

Jos olet suoma­lai­nen tai Suomessa asuva täysi-ikäinen henkilö, olet toden­nä­köi­ses­ti oikeu­tet­tu äänes­tä­mään.

Tarkemmat speksit äänioi­keu­des­ta löyty­vät vaalit.fi -sivus­tol­ta.

Miksi äänes­tää?

Äänestäminen on helppo tapa saada oma ääni kuulu­vil­le asiois­sa jokais­ta kosket­ta­vis­sa asiois­sa. Kunnassa tehdään isoja päätök­siä, jotka kosket­ta­vat myös amisten arkea. Siksi amisten kannat­taa äänes­tää!

Kuntapäättäjien keski-ikä on tällä hetkel­lä 48 vuotta, kunta­lais­ten keski-ikä taas noin 41 vuotta. Päätöksentekijöiksi tarvi­taan kuiten­kin myös nuoria, koska nuoret ovat oman elämän­sä ja tarpei­den­sa asian­tun­ti­joi­ta.

Kuntien valtuus­toi­hin tarvi­taan siis eri ikäisiä ihmisiä erilai­sis­ta taus­tois­ta. Muistathan äänes­tää!

Miten äänes­tä­mi­nen toimii?

Vaalipäivänä voit äänes­tää 9.4.2017 kello 9.00–20.00 omassa äänes­tys­pis­tees­sä, joka kerro­taan kotiin posti­tet­ta­vas­sa ilmoi­tuk­ses­sa (ilmoi­tus äänioi­keu­des­ta).

Ennakkoäänestysaikana äänes­tä­mi­nen onnis­tuu koti­maas­sa keski­vii­kos­ta tiis­tai­hin 29.3.–4.4. ja ulko­mail­la 29.3.–1.4. Ennakkoäänestyspaikkoja on pysty­tet­ty esimer­kik­si kaup­pa­kes­kuk­siin, kirjas­toi­hin tai kunnan­ta­loil­le. Ennakkoäänestyspaikat on listat­tu­na vaalit.fi -sivus­tol­la.

Mukaan tarvit­set henki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen, esimer­kik­si ajokor­tin tai passin. SAKKI-kortti ei vali­tet­ta­vas­ti kelpaa henki­löl­li­syys­to­dis­tuk­se­na.

Etsi oma ehdokas!

Ehdokkaista kannat­taa etsiä tietoa, sillä ei ole aivan sama ketä äänes­tää! Ehdokkaista saa tietoa esimer­kik­si:

  • Puolueiden netti­si­vuil­ta
  • Sosiaalisesta medias­ta (ehdok­kail­la ja puolueil­la on omia profii­le­ja)
  • Vaalitapahtumat, kuten vaali­to­rit ja -kadut, joissa voit tavata ehdok­kai­ta kasvok­kain
  • Vaalipaneeleista, joita myös jotkut oppi­lai­tok­set järjes­tä­vät
  • Vaalikoneista, kuten YLE ja HS

Mitä ehdok­kaal­ta kannat­taa kysyä?

SAKKIn kunta­vaa­li­työ­ryh­mä on valmis­tel­lut kysy­mys­pat­te­ris­ton esimer­kik­si oppi­lai­tok­sis­sa pidet­tä­vien kunta­vaa­li­pa­nee­lei­den tueksi. Poimi kysy­mys­pat­te­ris­tos­ta mieles­tä­si parhaat kysy­myk­set ja keksi itse lisää!

Kysymyksiä ehdok­kail­le

EHDOKKAALLE

Pen

Perus­tie­toa

Ammatillisessa koulu­tuk­ses­sa opis­ke­lee noin 325 000 opis­ke­li­jaa. Heistä noin 167 000 (2015) suorit­taa amma­til­lis­ta perus­tut­kin­toa, 39 000 ammat­ti­tut­kin­toa ja 8 100 erikoi­sam­mat­ti­tut­kin­toa. Kaksi jälkim­mäis­tä ovat aikui­sil­le suun­nat­tua amma­til­lis­ta koulu­tus­ta. Peruskoulun jälkeen amma­til­li­seen koulu­tuk­seen jatkaa naisis­ta 32% ja miehis­tä 49%.

Tilanne amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa on tällä hetkel­lä synkkä. Ammatillisesta koulu­tuk­ses­ta on leikat­tu tällä halli­tus­kau­del­la ennä­tyk­sel­li­sen paljon. Pelkästään vuonna 2017 rahoi­tuk­ses­ta leika­taan kerta­hei­tol­la 190 miljoo­naa euroa. Kun tähän lisä­tään muut leik­kauk­set yksik­kö­hin­taan ja indek­sien jäädy­tyk­set, leik­kaus­ten suuruus pelkäs­tään tämän halli­tus­kau­den aikana nousee 248 miljoo­naan euroon. Vuonna 2017 amma­til­li­sen perus­kou­lu­tuk­sen rahoi­tus on lähes viiden­nek­sen vähem­män kuin vuonna 2013. Mistään muusta koulu­tuk­ses­ta ei ole Suomen histo­rias­sa leikat­tu näin paljon.

Amis­leik­kaus­ten vaiku­tuk­set

Ammatillisissa oppi­lai­tok­sis­sa on käyty leik­kaus­ten vuoksi YT-neuvotteluita. Opettajia ja muuta henki­lö­kun­taa on irti­sa­not­tu ja näin ollen lähio­pe­tuk­sen määrä on vähen­ty­nyt, joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la ja aloilla huomat­ta­vas­ti. Tämä vaikut­taa heiken­tä­väs­ti opetuk­sen laatuun, sillä ei ole aikaa käydä asioita läpi ja ohjata opis­ke­li­joi­ta kunnol­la. Myös toimi­pis­tei­tä ja opis­ke­lu­paik­ko­ja on joudut­tu vähen­tä­mään. Lue lisää SAKKIn blogis­ta!

Amis­re­for­mi

Leikkausten lisäksi amma­til­li­nen koulu­tus on juuri nyt ajan­koh­tai­nen, sillä sen lain­sää­dän­töä ollaan parhail­laan uudis­ta­mas­sa. Kun tähän asti amma­til­lis­ta koulu­tus­ta on ohjan­nut kaksi eri lakia (laki amma­til­li­ses­ta perus­kou­lu­tuk­ses­ta ja laki amma­til­li­ses­ta aikuis­kou­lu­tuk­ses­ta), refor­mik­si kutsut­tu lain­sää­dän­tö­uu­dis­tus yhdis­tää nämä kaksi lakia yhdeksi laiksi amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta. Samalla uudis­te­taan tutkin­to­ni­mik­kei­tä, koulu­tuk­sen järjes­tä­mis­lu­vat sekä rahoi­tus­mal­li. Oikeastaan koko amma­til­li­nen koulu­tus uudis­te­taan kerta­ry­säyk­sel­lä ja uuden lain­sää­dän­nön on tarkoi­tus tulla voimaan vuoden 2018 alussa.

Ammatillisen koulu­tuk­sen reformi voisi antaa joita­kin työka­lu­ja leik­kaus­ten kestä­mi­seen oppi­lai­tok­sis­sa, mutta ongel­mal­li­ses­ti leik­kauk­set on toteu­tet­tu ennen uuden lain­sää­dän­nön voimaa­nas­tu­mis­ta.

MIKSI AMIKSET ON TÄRKEITÄ?

TOP 3 syytä sille, miksi amma­til­li­nen koulu­tus on kunnal­le tärkeää:

1) Ammatillinen koulu­tus estää syrjäy­ty­mis­tä ja
antaa nuoril­le järke­vää teke­mis­tä

Oppilaitoksen tulee olla ympä­ris­tö, jossa opis­ke­li­jat viih­ty­vät. Tämä ehkäi­see syrjäy­ty­mis­tä ja pahoin­voin­tia.


2) Elinvoimainen kunta houkut­te­lee asumaan
ja opis­ke­le­maan

Hyvä koulu­tus­ta­so kannus­taa ihmisiä aset­tu­maan kuntaan aloil­leen, väes­tö­ra­ken­ne ja vero­poh­ja pysyvät erityi­ses­ti pienel­le kunnal­le eduk­kaa­na. Ammatillinen koulu­tus myös vastaa kunnan työn­te­ki­jä­tar­pee­seen, kun koulu­te­taan ammat­ti­tai­toi­sia työn­te­ki­jöi­tä.


3) Ammattitaitoa kuntaan

Kunta saa opis­ke­li­jois­ta ammat­ti­tai­toi­sia asuk­kai­ta. Etenkin silloin, jos kunta tarjoaa työs­sä­op­pi­mis­pai­kan ja myöhem­min myös työpai­kan sen alueel­ta, opis­ke­li­ja sitou­tuu kuntaan/alueeseen entistä parem­min. Asiallisesti koulu­te­tut ammat­ti­lai­set ovat asial­li­sia kunta­lai­sia!

Termit ja faktat

Ehdokas, näin puhut amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta
uskot­ta­vas­ti!

Opiskelija, ei oppilas
Toisella asteel­la, niin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa kuin lukios­sa­kin, on opis­ke­li­joi­ta. Oppilailla tarkoi­te­taan perus­o­pe­tuk­ses­sa olevia henki­löi­tä. Näin ollen myös amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa opis­ke­li­jois­ta muodos­tu­va yhteisö on nimel­tään opis­ke­li­ja­kun­ta.

Ammatillinen oppi­lai­tos, ei ammat­ti­kou­lu
Ammattikoulu-nimitys on jäänyt lain­sää­dän­nös­tä pois 90-luvun jälkeen. Sen sijaan nykyään puhu­taan amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta ja amma­til­li­sis­ta oppi­lai­tok­sis­ta. Ammatillinen oppi­lai­tos on hyvä yläkä­si­te erini­mi­sil­le oppi­lai­tok­sil­le, joita amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kentäl­lä on (ammatti-instituutti, ammat­tiop­pi­lai­tos, ammat­tio­pis­to, aikuis­opis­to…). Emmehän myös­kään puhu enää kansa­kou­lus­ta vaan perus­kou­lus­ta, joten on uskot­ta­vaa puhua ajan­ta­sai­sil­la nimillä myös amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta!

Voinko sanoa amis?
Kyllä voit! Amis, amis­opis­ke­li­ja, opis­ke­li­ja, ammat­tiin opis­ke­le­va ja amma­til­li­nen opis­ke­li­ja ovat kaikki yhtä hyviä vaih­toeh­to­ja. Amis-sana on ehkä joskus koettu halven­ta­va­na nimi­tyk­se­nä amma­til­li­sis­ta opis­ke­li­jois­ta. Me ammat­tiin opis­ke­le­vat olemme kuiten­kin kään­tä­neet sanan stigman posi­tii­vi­sek­si ja käytäm­me­kin sitä itse useasti. Olemme ylpeäs­ti amiksia! Amiksella voidaan viitata sekä ammat­tiin opis­ke­le­vaan että amma­til­li­seen oppi­lai­tok­seen.

Ammatillinen tutkin­to
Ammatillisissa oppi­lai­tok­sis­sa opis­kel­laan joko amma­til­lis­ta perus­tut­kin­toa, ammat­ti­tut­kin­toa tai erikoi­sam­mat­ti­tut­kin­toa. Näiden yhtei­nen nimi, jolla tarkoi­te­taan kaikkia kolmea, on amma­til­li­nen tutkin­to.

Tasa-arvo
Amikseen mene­mi­nen on opis­ke­li­jan oma valinta. Lukioon ei mene ne “parem­mat”, vaan amma­til­li­nen koulu­tus on aivan yhtä hyvä vaih­toeh­to jatkon kannal­ta. Molemmat ovat toisen asteen opin­to­ja ja niiden tulisi olla tasa-arvoisia keske­nään myös keskus­te­lu­kult­tuu­ris­sa.

Amisten kunnioi­tus
Ammatillisesta koulu­tuk­ses­ta valmis­tu­va opis­ke­li­ja on alansa osaaja ja valmis­tuu rautai­sel­la ammat­ti­tai­dol­la. Ja amik­ses­ta­kin saadaan lakki!

Leikkaukset ja koulu­tuk­sen hinta
Kyllä, amma­til­li­nen koulu­tus on kalliim­paa kuin esimer­kik­si lukio­kou­lu­tus. Silti amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta leik­kaa­mi­nen vetoa­mal­la amiksen kallii­seen hintaan ei kerro koko kuvaa koulu­tuk­sen talou­del­li­sis­ta tarpeis­ta, eikä lisää amma­til­li­sen koulu­tuk­sen ymmär­rys­tä ja kunnioi­tus­ta. Koulutuksesta leik­kaa­mi­nen on osaa­mi­ses­ta ja tule­vai­suu­des­ta leik­kaa­mis­ta. Mikä amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa sitten maksaa niin paljon? No, mietipä millai­sis­sa tilois­sa ja väli­neil­lä itse opet­tai­sit esimer­kik­si tulevia kokkeja, lento­ko­nea­sen­ta­jia tai vaik­ka­pa levy­sep­pä­hit­saa­jia. Siinä ei doku­ment­ti­ka­me­ran ja oppi­kir­jan avulla vielä pitkäl­le pötkitä.