SAKKI – Soome Ameti­koo­li Õpilas­te Ühendus

SAKKI on aastal 1987 loodud õpilas­liit raken­dus­lik­ku kesk­ha­ri­dust oman­da­va­te õpilas­te jaoks. Liidus on ligi 100 000 liiget. Liikmetele väljas­ta­tak­se õpilas­pi­let, mille alusel saavad nad osa Soome laia­haar­de­li­sei­mast õpilas­soo­dus­tus­te vali­kust. Lisaks tegeleb SAKKI lobi­töö­ga ning korral­dab erine­vaid huvi‐ ja õppe­käi­ke. SAKKI tege­vuse alus­ta­la­deks on tööos­kus­test lugu­pi­da­mi­ne ning töökul­tuu­ri au sees hoid­mi­ne.

Õpilas­pi­let

SAKKI‐ga saavad liituda kõik, kes õpivad täis­koor­muse­ga raken­dus­li­kus õppea­su­tuses, on õigus saada õppe­toe­tust või täis­kas­va­nu­koo­li­tust, õpingud kesta­vad vähe­malt 8 kuud järjest ning ei saa päeva­ra­ha (nt. tööta­su­ga seotud päeva­ra­ha) või töötu­rua­me­ti toetust. Õpilaspiletil ei ole vanuse­pii­ran­gut.

Õpilaspileti kehti­vusa­jad on: 1 õppe­aas­ta, hind 16 €, 2 õppe­aas­tat, 21 €, 3 õppe­aas­tat 25 € ja 4 õppe­aas­tat 29 €. Seega on SAKKI‐õpilaspilet Soome sood­saim. SAKKI‐õpilaspiletiga saab mitmeid erine­vaid soodus­tusi sh. VR‐i ja Matkahuolto soodus­tused. Põhjalik ülevaa­de kõiki­dest soodus­tus­test on aadres­sil frank.fi (soome k) või frank.fi/en (inglise k).

SAKKI‐õpilaspileti telli­mi­seks läheb vaja doku­men­di­fo­tot ning skanee­ri­tud kooli­pool­set õpilass­taa­tuse tõendit. Tõendi väljas­tab kooli kant­se­lei või õppe­juht ning seal peab olema kirjas õpilase nimi ja eelda­tav lõpe­ta­mi­se aeg. Kui foto ja tõend on olemas, täida ära ankeet, mille leiad siit. Ankeet on ainult soome keeles.

Õpilaspilet väljas­ta­tak­se kolme nädala jooksul. Kaardi kehti­vusaeg on 1 aasta ning seda piken­da­tak­se augus­ti­kuus vastava klee­bi­se­ga kuni liik­me­li­suse kehti­vuse­ni. Kolimisel pea meeles teavi­ta­da oma uuest aadres­sist! Aadressi saad muuta siit.

Kõikides õpilas­pi­le­tit puudu­ta­va­tes küsi­mus­tes võid pöör­du­da meie klien­di­tee­nin­dus­se aadres­sil asiakaspalvelu@sakkiry.fi . Teenindame soome ja inglise keeles.

ISIC

SAKKI‐õpilaspiletiga võid tellida ka rahvus­va­he­li­se ISIC‐õpilaspileti. Sel juhul saad ühe kaar­di­ga nii SAKKI‐kui ISIC‐ kaar­ti­de soodus­tusi. Kaardi maksu­mus — 9 eurot lisa­tak­se liik­me­mak­suar­ve­le. ISIC‐kaardi makse on ühekord­ne ning see ei mõjuta edas­pi­dist liik­me­mak­su.

ISIC‐kaardiga saab tõen­da­da oma tuden­gis­taa­tust igal pool maail­mas, kasu­ta­da soodus­tusi rohkem kui 130 riigis ja säästa 42 000 kuni 120 000 erine­vas kohas ümber maailma. Loe lähe­malt ISIC‐kaardi soodus­tus­test aadres­sil isic.fi (soome k) või isic.fi/en (inglise k).