Blogi / 15.06.2017

Vieras­ky­nä: ISIC — Näin opis­ke­li­ja säästää reissaamisessa

Vanha virsi kuuluu, että opis­ke­li­jae­lä­mä on niukkaa ja vaati­ma­ton­ta. Monella matkai­lu rajoit­tuu koti­kau­pun­gin sisäi­seen liiken­tee­seen tai vierai­lui­hin kesämökillä. 

Meidän ISIC-heebojen kunnian­hi­moi­nen tehtävä on tällä teks­til­lä vakuut­taa amik­sil­le, että opis­ke­li­ja­mat­kai­lu on mahdol­lis­ta, edul­lis­ta ja kannat­ta­vaa. Taloudellisestikin, sillä koke­muk­se­si maail­mal­la maksa­vat jokai­sen pikku­pen­no­sen takai­sin. Lupaamme!

Jep, on olemas­sa tyyp­pe­jä, jotka vlogeis­saan ja insta­gra­meis­saan näyt­tä­vät kier­tä­vän maail­maa lähes ilmai­sek­si. Vaikka matkai­lu voi olla hyvin­kin edul­lis­ta, fakta on, että ainakin alkuun tarvi­taan sääs­tö­jä. Oli kohtee­si sitten Tallinna tai Australian surf­fi­ran­nat, jonkin­lai­nen matka­kas­sa on hyvä olla olemas­sa. Säästeliään matka­teon avaimia on huolel­li­nen pereh­ty­mi­nen matka­koh­tee­seen sekä edul­lis­ten lento­jen tai muun matka­ta­van ja maja­pai­kan löytä­mi­nen ja varaa­mi­nen. Amisopiskelijan kannat­taa harkita SAKKI-ISIC -yhdis­tel­mä­kor­tin hank­ki­mis­ta, jos reis­su­koh­de sijoit­tuu lento­mat­kan päähän: ISIC on nimit­täin maail­man ainoa opis­ke­li­ja­kort­ti, joka oikeut­taa opis­ke­li­ja­hin­tai­siin lento­lip­pui­hin yli tusi­nal­la lento­yh­tiöl­lä, Finnair mukaan lukien. Euroopassa opis­ke­li­ja liikkuu käte­väs­ti myös Interrail-lipulla tai Eurolines buspas­sil­la, joka on bussi­lin­jo­jen Interrail-lippu.

Nyrkkisääntönä on, että matkal­le lähdön kanssa kannat­taa olla ajoissa liiken­tees­sä. Äkkilähtöjäkin löytyy, mutta useim­mi­ten matkai­lus­sa­kin aikai­nen lintu madon nappaa. Sopiva annos jous­ta­vuut­ta ja kärsi­väl­li­syyt­tä kannat­taa myös olla mukana: esimer­kik­si lentoja ostaes­sa viikon­päi­väl­lä voi olla paljon­kin väliä, samoin kuin missä kohtaa kuukaut­ta lennät kohtee­seen ja takai­sin kotiin. Voi myös tulla halvem­mak­si lentää yhteen kaupun­kiin ja takai­sin kotiin toises­ta kohtees­ta. Pelkkä meno­lip­pu on usein etenkin opis­ke­li­ja­kor­til­la halvem­pi ja jos hintaan ei tule runsaas­ti lisäeu­ro­ja maitse taite­tus­ta matkas­ta, vaih­toeh­toa kannat­taa harkita ihan vain useam­pien koke­mus­ten­kin takia!

Suositut kohteet ja ruuhka-ajat ovat myös teki­jöi­tä, jotka sano­mat­ta­kin vaikut­ta­vat lento­jen ja maja­pai­kan hintaan. Euroopassa tällä hetkel­lä edul­li­sia kohtei­ta ovat esimer­kik­si Praha, Kreikka ja Bulgaria. Jos halajat kauem­mas, vähiten rasi­tet­ta kukka­rol­le­si saat Laosin ja Vietnamin kaltai­sis­ta kaukokohteista.

Paikan päällä hintaa on helppo hilata alas valit­se­mal­la edul­li­nen maja­paik­ka. ISIC-korttilaisille on olemas­sa opis­ke­li­jan oma hotel­li­por­taa­li, ISIC Hotels, jonka kautta opis­ke­li­ja pääsee valit­se­maan maja­paik­kaa jopa 50 % halvem­mal­la, kuin muista haku­por­taa­leis­ta. Myös esimer­kik­si Airbnb, Homestay, couch­sur­fing ja hostel­li­vaih­toeh­dot ovat opis­ke­li­jal­le paitsi edul­li­sia majoi­tus­koh­tei­ta, myös paik­ko­ja, joissa tulee kerän­neek­si uusia ystäviä ja huip­pu­ja matka­ko­ke­muk­sia! ISIC Appin avulla näet myös opiskelija-alennukset 130 maassa, ja pääset myös totta kai naut­ti­maan niistä. Opiskelija-alennusten lisäksi lähes kaikis­sa isoissa kaupun­geis­sa on joita­kin ilmai­sia nähtä­vyyk­siä (Lontoossa jopa useita mahta­via museoi­ta), joista varmas­ti saat lisä­si­säl­töä reis­suusi ja taskun pohjal­le jää rahaa vielä kotiin­pa­luun jälkeenkin.

Jos aiot olla tien päällä pidem­pään, hieno tapa matkail­la ja saada hieman sääs­tö­jä on Working Holiday. Tällä hetkel­lä Suomesta on mahdol­lis­ta lähteä Working Holidaylla USA:han, Kanadaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Myös Workaway ja wwoo­faa­mi­nen ovat suosit­tu­ja tapoja työs­ken­nel­lä ja reis­sa­ta. Pitempää pyräh­dys­tä ulko­mail­le kannat­taa kuiten­kin suun­ni­tel­la vähän pidem­pään: jos olet nähnyt toiveu­nen Working Holidaysta, kannat­taa ehkä hetki käydä vaih­toeh­to­ja läpi, ennen kuin hymyssä suin suun­taat lentokentälle!

Hyvää reissua, koko SAKKI!

 

Lähteet:

ISIC Finland: http://www.isic.fi/opiskelijaelama/reissaa-opiskelijabudjetilla/
WWOOF: http://wwoof.net/
Workaway: https://www.workaway.info/

SAKKIn blogissa vierailee kirjoittajina erilaisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vieraskynä

ISIC Finland