Blogi / 04.12.2017

Tuula Haatai­nen: Tule­vai­suu­den tekijät ansait­se­vat parem­paa

Presidenttiehdokkaat kirjoit­ta­vat amik­sil­le SAKKIn blogin vieras­ky­näs­sä! Tässä blogauk­ses­sa anne­taan kynä SDP:n ehdok­kaan Tuula Haataisen käteen.

Nyt syksyl­lä julkais­tiin merkit­tä­vä suoma­lais­ten nuorten asen­tei­ta selvit­tä­nyt tutki­mus. Sen teki Aalto‐yliopiston kyber­tur­val­li­suu­den profes­so­ri Jarno Limnéll ja sota­tie­tei­den tohtori Jari Rantapelkonen. Usein, puhut­taes­sa sisäi­ses­tä turval­li­suu­des­ta, katseet kohdis­tu­vat ulkoa tule­viin uhkiin, kuten terro­ris­miin. Limnéllin tutki­muk­ses­ta käy kuiten­kin ilmi se, että nuoret pitävät suurim­pa­na turval­li­suusuh­ka­na suoma­lais­ten keski­näis­tä eripu­raa ja eriar­vois­tu­mis­ta.

Eriarvoistuminen on merkit­tä­vä yhteis­kun­nal­li­nen ongelma. Köyhyydestä, osat­to­muu­des­ta ja työt­tö­myy­des­tä kärsi­vät ihmiset näkevät oman tilan­teen­sa toivot­to­ma­na. Samanaikaisesti elämme aikaa, jossa parhaim­min palka­tut yritys­joh­ta­jat ansait­se­vat vuodes­sa palk­ka­tu­loi­na moni­kym­men­ker­tai­ses­ti keski­ver­to­pal­kan­saa­jan vuosian­sioi­den verran. Onko näillä ihmi­sil­lä yhteis­tä käsi­tys­tä yhteis­kun­tam­me keskei­sis­tä ongel­mis­ta? Ymmärtävätkö nämä ihmiset tois­ten­sa arkea? Eriarvoistumiskehityksen katkai­se­mi­nen on myös keski­näis­tä ymmär­rys­tä ja luot­ta­mus­ta lisäävä proses­si.

Jarno Limnéll totesi lehti­haas­tat­te­lus­sa viisaas­ti: ”On erit­täin tärkeää pitää Suomi tasa­ver­tai­se­na ja tasa‐arvoisena yhteis­kun­ta­na, jotta nuoril­la säilyy moti­vaa­tio puolus­taa sitä. Aiempi talvi­so­dan tarina ei enää itses­sään ole vahva moti­voi­va tekijä”. Olen hänen kans­saan täysin samaa mieltä. Puolustamisen arvois­ta yhteis­kun­taa tulee vaalia ja raken­taa huolel­la.

Yhtenäinen ja eheä yhteis­kun­ta on myös vahvem­pi ulko­puo­lel­ta tulevia uhkia vastaan. Nyt elävät suku­pol­vet tarvit­se­vat oman tari­nan­sa Suomesta, joka yhdis­tää vaikei­na aikoina. Tasa‐arvoisuus, yhden­ver­tai­suus ja oikeu­den­mu­kai­suus eivät siksi olekaan vain tavoi­tel­ta­via hyveitä, vaan yhteis­kun­nan lujuu­den mitta.

Tasavertaisen ja tasa‐arvoisen yhteis­kun­nan pohja luodaan lapsuu­des­sa. Olen aina koros­ta­nut jokai­sen lapsen oikeut­ta päästä kokoai­kai­seen varhais­kas­va­tuk­seen. Varhaiskasvatuksen on todettu tasoit­ta­van lasten taus­tas­ta johtu­via eroja. Hyvä varhais­kas­va­tus luo pohjan koulu­tiel­le.

Tulevaisuuden työelä­mäs­sä osaa­mi­nen ratkai­see. Siksi on turhaut­ta­vaa, että amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta leika­taan. Nyt pitäisi inves­toi­da osaa­mi­seen koulu­tuk­sen kaikil­la tasoil­la. Opetuksen määrän ja laadun on turvat­ta­va vahva osaa­mi­nen. Sen kautta syntyy pohja myös elini­käi­sel­le oppi­mi­sel­le.

Osaaminen on luon­non­va­ra, jota emme voi tuhlata.

SAKKIn blogissa vierailee kirjoittajina erilaisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vieraskynä

Tuula Haatainen
Presidenttiehdokas, Suomen Sosialidemokraattinen puolue SDP