Blogi / 04.09.2017

Seksi? Ei se ole niin vaikeaa.

Tällä viikol­la SAKKIn ja Lukiolaisten somessa puhu­taan asiasta, joka kiin­nos­taa kaikkia: seksis­tä. Tarkemmin sanot­tu­na nuorten seksis­tä. Seksi on asia, joka kosket­taa suun­nil­leen jokais­ta ihmistä tämän maan päällä. Siihen liittyy paljon kysy­myk­siä, mutta tois­tai­sek­si vali­tet­ta­van vähän vastauk­sia.

Ammattiin opis­ke­le­vat ja lukio­lai­set aloit­ta­vat tänään uuden kampan­jan nuorten seksu­aa­lioi­keuk­sien ja seksu­aa­li­ter­vey­den puoles­ta. Kampanjassa ovat asian­tun­ti­jaos­a­puo­li­na mukana Seta, Sexpo ja Väestöliitto. Tavoitteena on tuottaa helpos­ti lähes­tyt­tä­vää sosi­aa­li­sen median sisäl­töä, jotta jäse­nis­töm­me pääsee avoi­mes­ti kysy­mään asiaan pereh­ty­neil­tä aktii­veil­ta ja asian­tun­ti­joil­ta seksis­tä.

Kampanjaa tehdään maanan­tais­ta perjan­tai­hin tunnis­teel­la #puhu­taan­pa­ne­mi­ses­ta, keskus­te­lu tapah­tuu pääasias­sa Snapchatissa. Aktiivimme tuot­ta­vat sisäl­töä snäp­piin ja he puhuvat sellai­sis­ta asiois­ta kuten suos­tu­mus, ehkäisy tai nautin­to. Kaikki nämä teemat eivät todel­la­kaan ole monelle nuorel­le tai aikui­sel­le itses­tään­sel­vyyk­siä, joten nostam­me tällä viikol­la asian tape­til­le ja puhumme suoraan. Kuten seksiin liit­ty­vis­sä asiois­sa, haluam­me tieten­kin muis­tut­taa, että kampan­jas­sa puhu­taan seksis­tä herjaa­mat­ta, tuomit­se­mat­ta tai kiusaa­mat­ta. Seksi on iloinen asia, ei pilata sitä häirin­näl­lä.

Miksi seksis­tä ja seksu­aa­li­suu­des­ta pitäisi puhua? Nuorten seksu­aa­li­tie­tä­myk­ses­sä on edel­leen pahasti aukkoja ja myös nykyi­sen infor­maa­tio­tul­van aikana on vaikea selvit­tää, mikä on totta ja mikä on vaih­toeh­tois­ta faktaa. Seksuaalisuus on kuiten­kin jokais­ta ihmistä kosket­ta­va asia, johon liittyy paljon kysy­myk­siä sekä epävar­muut­ta. Keneltä menisit kysy­mään seksis­tä, jos terk­ka­ri tuntuu liian vaka­val­ta osapuo­lel­ta, mutta kaverin kerto­muk­seen ei vält­tä­mät­tä voi paljoa luottaa? Tämän takia seksis­tä ja seksu­aa­li­suu­des­ta tulisi voida kysyä ja vastata avoi­mes­ti, pelkää­mät­tä ja luotet­ta­vas­ti. Kampanjassa mukana olevat Seta, Sexpo ja Väestöliitto tarjoa­vat katta­vaa ja pitkä­ai­kais­ta asian­tun­ti­juut­ta kipe­räm­piin kysy­myk­siin.

Seksi on ikiai­kai­nen asia, joka ei mene koskaan pois muodis­ta. Tämän takia siihen tulisi suhtau­tua, ja SAKKIssa suhtau­dum­me, posi­tii­vi­ses­sa mieles­sä. Se on myös äärim­mäi­sen henki­lö­koh­tai­nen asia, jolloin asiasta voi olla vaikea puhua ulko­puo­li­sel­le. Kenenkään seksu­aa­li­suus ei kenen­kään toisen ihmisen asia, kunhan tieten­kin kahden tai useam­man ihmisen kans­sa­käy­mi­ses­sä on kaik­kien suos­tu­mus. Loppujen lopuksi seksi ei ole kovin­kaan vaikea asia ymmär­tää, kunhan perus­asiat ovat kunnos­sa. Ja jos et tiedä, kysy.

Kampanjan teemaan kuuluu myös synkem­pi puoli, sillä nuorten kokema seksu­aa­li­nen häirin­tä on edel­leen ongelma amis­ten­kin keskuu­des­sa: vuoden 2015 Amisbarometristä selviää, että seksu­aa­lis­ta häirin­tää on kokenut amik­sis­ta jopa 15 % vastaa­jis­ta joko toisten opis­ke­li­joi­den, henki­lö­kun­nan tai molem­pien taholta. Näihin lukui­hin tulee saada muutos ja seksis­tä, suos­tu­muk­ses­ta ja rajois­ta avoi­mes­ti puhu­mal­la saadaan ihminen pohti­maan asiaa ja ehkä myös ymmär­tä­mään jatkos­sa, missä oman käytök­sen ja toisen ihmisen kunnioit­ta­mi­sen raja kulkee.

Eli siis, tällä viikol­la silmä kovana seuraa­maan SAKKIn ja SLL:n some­ka­na­via, kun puhu­taan pane­mi­ses­ta!

asiantuntija (sosiaalipolitiikka)

Eero Kivinen