Blogi / 10.08.2017

“Please sir, can I have some more?”

Valtion uudessa budje­tis­sa esite­tään 15 miljoo­nan euron lisä­pa­nos­tus­ta amma­til­li­seen koulu­tuk­seen. SAKKI pitää summaa riit­tä­mät­tö­mä­nä paik­kaa­maan enne­nä­ke­mät­tö­män suurten koulu­tus­leik­kaus­ten aiheut­ta­maa vahin­koa, mutta pitää lisä­pa­nos­tus­ta parem­pa­na kuin ei mitään. 

Valtiovarainministeriö julkai­si tänään talous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä vuodel­le 2018. Talousarvio tarkoit­taa budjet­tia — tässä tapauk­ses­sa valtion budjet­tia — ja viittaa siihen, kuinka paljon rahaa käyte­tään eri hallin­no­na­lo­jen menoi­hin. Hallinnonaloja ovat esimer­kik­si puolus­tus­mi­nis­te­riö, ulkoa­siain­mi­nis­te­riö jne. Sana “esitys” puoles­taan viittaa siihen, että kysees­sä on ehdotus eli halli­tus tekee lopul­li­sen päätök­sen vasta elokuun lopulla järjes­tet­tä­väs­sä budjettiriihessä.

SAKKI on luon­nol­li­ses­ti erityi­sen kiin­nos­tu­nut opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön eli OKM:n hallin­no­na­las­ta ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen rahoi­tuk­ses­ta. Viime vuosina amma­til­li­sen koulu­tuk­sen rahoi­tus on ollut lähes pelkäs­tään miinus­merk­kis­tä. Aiemmin tehdyis­tä amik­siin kohdis­tu­vis­ta leik­kauk­sis­ta on vielä suuri osa sopeut­ta­mat­ta. VM:n esityk­sen mukaan vuoden 2018 budje­tis­sa amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­min toteu­tuk­seen tehdään 15 miljoo­nan euron lisä­pa­nos­tus. Lisäpanostuksesta päätet­tiin jo viime huhti­kuus­sa halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hes­sä mutta nyt se näkyy budjetissa.

SAKKI iloit­see lisä­pa­nos­tuk­ses­ta, mutta ei voi jättää huomaut­ta­mat­ta, että lisä­pa­nos kalpe­nee suhtees­sa tällä ja viime halli­tus­kau­del­la tehtyi­hin jätti­mäi­siin leik­kauk­siin. Ammatillisen koulu­tuk­sen hori­son­tis­sa halli­tuk­sen lisä­pa­nos­tus on kuin hetken viipyvä, yksit­täi­nen valon­pil­kah­dus keskel­lä synkin­tä myrskyä miesmuistiin.

projektipäällikkö (AKIRA-hanke)

Antti Seitamaa