Blogi / 13.12.2017

Pekka Haavis­to: Anne­taan nuoril­le mahdol­li­suus ammat­tiin — pure­taan esteet opin tieltä

Presidenttiehdokkaat ovat kirjoit­ta­neet amik­sil­le blogim­me vieras­ky­näs­sä. Viimeiseksi annamme kynän Pekka Haaviston käteen!

Onnittelut opis­ke­lu­pai­kas­ta­si ammat­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa! Teet tällä hetkel­lä vaati­vaa ja tärkeää työtä. Opit raken­taak­se­si Suomea, ja Suomen seuraa­vaa sataa vuotta. Suomen mennei­syys on täynnä ammatti‐ihmisten raken­ta­mia, hurjia saavu­tuk­sia hyvin­voin­ti­val­tios­ta tekno­lo­gi­aan. Ilman sinua Suomi ei toimisi.

Opintielle lähte­mi­nen on tärkeä vaihe elämäs­sä. Tulevaisuuden pitäisi silloin näyttää valoi­sal­ta. Näin ei kuiten­kaan aina ole. Eriarvoisuus on Suomessakin lisään­ty­nyt. Koulutustasostakin on tullut periy­ty­vää. Lapsiköyhyys vaikut­taa perheis­sä, ja kaikis­sa kodeis­sa ei osata arvos­taa opin­tie­tä.

Valitettavan monella jäävät opis­ke­lut kesken. Joskus syynä on moti­vaa­tion puute – olisiko parempi ala ja parem­paa elämää sitten­kin muualla? Joskus ei vain jaksa – oman elämän asiat voivat olla sen verran solmus­sa. Masentuneisuus, syrjäy­ty­mi­nen­kin uhkaa.

Joskus kysymys on talou­del­li­nen. Vaikka ammatti häämöt­tää, rahan­puu­te vaikut­taa keskeyt­tä­mis­pää­tök­siin. Harmillisen usein opis­ke­lun mahdol­li­suu­det jäävät kiinni vanhem­pien tuesta. Mahdollisuus opis­kel­la on näillä kustan­nuk­sil­la vahvas­ti sidottu siihen, millai­set voima­va­rat vanhem­mil­la on tukea lapsen­sa opis­ke­lua. Tämä vahvis­taa enti­ses­tään koulu­tuk­sen periy­ty­vyyt­tä. Lähes joka kolman­teen amma­til­lis­ten opin­to­jen keskeyt­tä­mis­pää­tök­seen rahan­puu­te on ainakin jonkin verran vaikut­ta­nut.

Moni muuttaa uuden koulu­pai­kan perässä toisel­le paik­ka­kun­nal­le jo alai­käi­se­nä — omaa alaa ei aina ole tarjol­la omassa asuin­pai­kas­sa. Suomen sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mä ei kuiten­kaan huomioi kovin hyvin alai­käi­siä, jotka tarvit­se­vat tukea opin­toi­hin­sa ja asumi­seen­sa. Muiden arjen menojen lisäksi oppi­kir­jat, oppi­ma­te­ri­aa­li ja hankit­ta­vat työvä­li­neet ovat suuri kustan­nus opis­ke­li­jal­le ja perheil­le. Ammatillisen tutkin­non hinta opis­ke­li­jal­le voi nousta tuhan­siin euroi­hin.

Suomi tunne­taan maail­mal­la korkea­ta­soi­ses­ta, maksut­to­mas­ta koulu­tuk­ses­taan. Suomi on usein vertai­lu­koh­ta, refe­rens­si, kun eri puolil­la maail­maa kehi­te­tään koulu­tus­jär­jes­tel­miä. On nurin­ku­ris­ta, että meillä toisen asteen koulu­tuk­sen kustan­nuk­sis­ta on tullut yksi opin­to­jen este.

Kävin marras­kuus­sa Helsingin Messukeskuksessa Studia‐messuilla. Oli todella hienoa nähdä niin paljon nuoria opis­ke­li­joi­ta, jotka miet­ti­vät opin­tien­sä kulkua täynnä intoa ja täynnä ener­gi­aa. Monet tulivat kysy­mään suosi­tuk­sia – mitä kannat­tai­si opis­kel­la tule­vai­suut­ta ajatel­len. Millaisia työpaik­ko­ja on tule­vai­suu­des­sa?

Vastaukseni oli: puolet niistä aloista ja työpai­kois­ta, joilla te tulette työs­ken­te­le­mään, on keksit­ty. Toinen puoli on vielä keksi­mät­tä. Maailma muuttuu nopeas­ti, tekniik­ka kehit­tyy, syntyy uusia palve­lui­ta ja tuot­tei­ta. Tulee esinei­den inter­net­tiä, itses­tään ajavia autoja ja auto­ma­ti­soi­tua meri­lii­ken­net­tä. Mutta tulee myös uusia tarpei­ta nuori­so­työ­hön, vanhus­ten palve­lui­hin, sosi­aa­li­sek­to­ril­le, kolman­nen sekto­rin toimin­toi­hin. On hyvä olla mukana myös luomas­sa ja kehit­tä­mäs­sä uutta. Maailma ei ole valmis.

Opintojen talou­del­li­sen tasa‐arvon lisäksi myös työelä­män tasa‐arvoa tulee kehit­tää. Tänä syksynä on puhuttu paljon häirin­näs­tä #MeToo –kampan­jan myötä. Sitä on aivan liikaa oppi­lai­tok­sis­sa ja työpai­koil­la. Katse, vihjaus, puhe voi olla häirin­tää. Siihen on suhtau­dut­ta­va vaka­vas­ti. Välitön puut­tu­mi­nen häirin­tään on osa parem­man Suomen raken­ta­mis­ta. Siitä meillä kaikil­la on vastuu.

Suomalainen sanan­las­ku sanoo, että ”ei oppi ojaan kaada eikä tieto tieltä työnnä”. Opissa ja sivis­tyk­ses­sä on aina ollut Suomen voima. Kautta aikain on ammatti‐ihmistä arvos­tet­tu, ja ammatti‐ihminen on itse tunte­nut oman arvonsa. Tällaisia ammat­ti­lai­sia on teis­tä­kin tulossa. Ammattitaito antaa myös tervet­tä itse­luot­ta­mus­ta, jota sitäkin elämäs­sä tarvi­taan. Kiitos että opis­ke­let ja raken­nat parem­paa Suomea!

SAKKIn blogissa vierailee kirjoittajina erilaisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vieraskynä

Pekka Haavisto
Presidenttiehdokas, Vihreät