Blogi / 30.11.2017

Nils Torvalds: Tasa‐arvoinen koulu­tus joka vastaa työelä­mään tarpei­siin

Presidenttiehdokkaat kirjoit­ta­vat ammat­tiin opis­ke­le­vil­le SAKKIn blogis­sa, tänään kirjoi­tus­vuo­ros­sa on Nils Torvalds.

Suomi pärjää ja voi hyvin tule­vai­suu­des­sa, jos meillä on korkea­laa­tui­nen ja tasa‐arvoinen koulu­tus. Pitää myös huomioi­da, että koulu­jär­jes­tel­mäm­me on ensi­si­jai­ses­ti olemas­sa teille, nuoril­le. Yhteiskunnan tehtävä on taata, että maamme koulu­tus kehit­tyy yhteis­kun­nan tarpei­den mukaan ja että koulu­tus antaa opis­ke­li­joil­le oikeat työka­lut tule­vaan työelä­mään.

Peruskoulutuksen tulee antaa suoma­lai­sil­le tasa‐arvoisia mahdol­li­suuk­sia taus­tas­ta tai asui­na­lu­ees­ta riip­pu­mat­ta. Peruskoulutus on yleinen hyvä osaa­mi­sen perusta, mutta se ei ole kenel­le­kään meille antanut ammat­tia. Tänään tiedäm­me että 15 prosent­tia nuoris­ta ei kuiten­kaan suorita toisen asteen tutkin­toa ikinä ja tässä ryhmäs­sä pojat koros­tu­vat. Jos tämä jatkuu olemme pian pahassa pulassa.

Syitä on varmaan monia ja eri paik­ka­kun­nil­la on hieman eri haas­tei­ta. Selvä tavoite pitäisi kuiten­kin olla, että jokai­sel­le nuorel­le löytyy opis­ke­lu­paik­ka. Ammatillisen koulu­tuk­sen verkos­ton harve­ne­mi­nen heiken­tää kuiten­kin tätä tavoi­tet­ta. Opetusta pitäisi olla moni­puo­li­ses­ti tarjol­la ja toisen asteen opis­ke­li­joil­le pitää olla tarpeek­si lähio­pe­tus­ta. Olen kuiten­kin huoles­tu­nut suurien tunti­mää­rien jatku­vas­ta laskus­ta amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa. Tarvitaan myös perus­kou­lun jous­to­jen kehit­tä­mis­tä, jotta tule­vai­suu­den opin­to­va­lin­ta ei suljeta pois liian aikai­ses­sa vaihees­sa.

Lasten kiel­ten­ope­tus pitäisi aloit­taa jo viisi vuoti­aas­ta lähtien; silloin heidän aivonsa vastaa­not­ta­vat parem­min useam­paa kieltä. Meidän pitäisi luoda lapsil­le sellai­nen mahdol­li­suus että, he oppi­si­vat kolme tai peräti viisi kieltä ennen kuin he täyt­tä­vät 10 vuotta.

Suomi menes­tyy parhai­ten, jos ihmi­sil­lä on korkea osaa­mi­nen ja jos Suomen koulu­tuk­sel­la on kansain­vä­li­ses­ti hyvä maine. Tämä on ollut Suomen valtti jo kauan ja pitäisi olla jatkos­sa­kin.

SAKKIn blogissa vierailee kirjoittajina erilaisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vieraskynä

Nils Torvalds
Presidenttiehdokas, Suomen ruotsalainen kansanpuolue RKP