Blogi / 08.09.2017

Mitä yhteis­tä on amik­sil­la ja Taks­vär­kil­lä?

Taksvärkki-toiminta juhlii tänään 50-vuotista taival­taan Suomessa. Maailmassa on luke­mat­to­mia tapoja vaikut­taa, ja Taksvärkki on yksi niistä. Jo suku­pol­vien ajan nuoret ovat Taksvärkkipäivinä työs­ken­nel­leet ja järjes­tä­neet erilai­sia tempauk­sia. Keräysvarat on lahjoi­tet­tu nuorel­ta nuorel­le -peri­aat­teel­la maail­man nuorten hyväksi. Suomalaiset opis­ke­li­jat ovat jo 1960-luvulla halun­neet, että nuoret ympäri maail­man voivat itseään kehit­tä­mäl­lä saada parem­mat mahdol­li­suu­det menes­tyä elämäs­sään. Mutta miten ja miksi se kosket­taa niin lähei­ses­ti ammat­tiin opis­ke­le­via?

Taksvärkki on pohjois­mai­nen liike, joka sai alkunsa rauhan­ra­ken­ta­ja­na ja maail­man­laa­jui­sen yhteis­vas­tuun puoles­ta­pu­hu­ja­na tunne­tun YK:n pääsih­tee­ri Dag Hammarskjöldin meneh­dyt­tyä lento-onnettomuudessa. Ruotsalaiset opis­ke­li­jat halusi­vat kunnioit­taa hänen muis­to­aan järjes­tä­mäl­lä tempauk­sen. Syntyi keräys ”Dagsverke” eli Taksvärkki, jota alet­tiin Suomessa toteut­taa vuonna 1967. Ammattiin opis­ke­le­vat lähti­vät mukaan Taksvärkkiin jo hyvin varhain, vuonna 1971. Vuosien varrel­la tempauk­sis­ta syntyi vakiin­tu­neem­paa toimin­taa, joten päätet­tiin perus­taa yhdis­tys. SAKKI ry oli yksi Taksvärkki ry:n perus­ta­ja­jä­se­nis­tä vuonna 1989.

SAKKI ry on ollut siis jo pitkään Taksvärkki ry:n aktii­vi­nen jäsen­jär­jes­tö ja SAKKIlaisia on usein istunut myös Taksvärkin halli­tuk­ses­sa, monta vuotta putkeen jopa puheen­joh­ta­ji­na. Tällä hetkel­lä sen kautta Taksvärkin toimin­taa ohjaava Rico Martikainen kertoi, että Taksvärkin halli­tuk­ses­sa olemi­nen on avar­ta­nut hänelle sitä tosia­si­aa, ettei kaikil­la ole mahdol­li­suut­ta saada sitä koulu­tus­ta, minkä jokai­nen meistä ansait­see. Ricon mukaan Taksvärkki tekee vaikut­ta­vaa työtä, joka takaa kehi­tys­mais­sa lapsil­le ja nuoril­le mahdol­li­suu­den päättää omasta elämäs­tään ja amma­tis­taan tule­vai­suu­des­sa.

Ammattiosaamista tarvi­taan kaik­kial­la maail­mas­sa, ja suoma­lai­set nuoret ovat päät­tä­neet tukea tätä eri vuosien Taksvärkki-kampanjoiden kautta. Esimerkiksi vuoden 1989 Taksvärkki-keräyksessä raken­net­tiin Angolaan amma­til­li­nen oppi­lai­tos, johon tuli puusep­pä­osas­to, kone- ja metal­lio­sas­to sekä sähkö­osas­to. Vuoden 2000 keräys­tuo­toil­la tarjot­tiin koulu­tus­ta muura­rin, kirves­mie­hen, ompe­li­jan, leipu­rin, matkai­lua­lan ja kanalan hoita­jan ammat­tei­hin 15–20-vuotiaille hirmu­myrs­ky Mitchin uhreil­le Nicaraguassa. Kun nuori oppii jonkin ammatin, hänellä on taito, joka mahdol­lis­taa vaikut­ta­mi­sen oman elämän kulkuun. Kadulla elävä nuori voi esimer­kik­si päästä pois kadulta, kun hän alkaa tienaa­maan rahaa omalla työl­lään. Hyvin pärjää­vät nuoret tekevät myös yhteis­kun­nas­ta vakaam­man.

Taksvärkin alku­pe­räi­nen idea, globaa­li soli­daa­ri­suus nuorel­ta nuorel­le on entistä ajan­koh­tai­sem­pi, sillä maailma on muut­tu­nut 50 vuoden aikana paljon. Esimerkiksi Suomen amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa opetuk­sen ja sitä kautta myös oman ammatin globaa­li ulot­tu­vuus on jäänyt hieman taka-alalle. Jo nyt monen ammat­tiin opis­ke­le­van tule­vas­sa työssä tarvi­taan maail­man­kan­sa­lai­sen taitoja, ja olisi­kin entistä tärkeäm­pää, että globaa­li­kas­va­tus­ta sisäl­tyi­si jokai­sen opis­ke­li­jan opin­toi­hin alasta riip­pu­mat­ta. SAKKI ry ja Taksvärkki ry ovat yhteis­työs­sä järjes­tä­neet koulu­tus­päi­viä oppi­las­kun­ta­vas­taa­vil­le, jotta globaa­lio­saa­mis­ta saatai­siin vietyä myös ammat­tiin opis­ke­le­vil­le. Taksvärkki ry:n vapaa­eh­toi­set tulevat mielel­lään järjes­tä­mään toimin­nal­li­sia työpa­jo­ja amma­til­li­siin oppi­lai­tok­siin. Tätä kannat­taa hyödyn­tää!

Miltä näyttää maailma seuraa­vaan 50 vuoden kulut­tua, ovatko nuoret samalla viival­la vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien suhteen? Entä miten juuri sinä tai sinun oppi­lai­tok­se­si voisi akti­voi­tua? Haastan jokai­sen keksi­mään ainakin yhden keinon, miten ammat­tiin opis­ke­le­va nuori voisi vaikut­taa juuri tällä hetkel­lä. Halutessasi voit julkais­ta pohdin­ta­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa käyt­tä­mäl­lä #kunmi­nä­olin­nuo­ri ja #taksvärkki50v. Lähetetään tule­vai­suu­den nuoril­le viesti, että mekin olemme olleet aktii­vi­sia toimi­joi­ta!

Kuva: Pamela Arslan
Entinen katu­nuo­ri, 19-vuotias Edwin Omondi (oik.) opis­ke­lee Keniassa sähkö­asen­ta­jak­si ja ansait­see samalla rahaa teke­mäl­lä pieniä sähkö­töi­tä.

SAKKIn blogissa vierailee kirjoittajina erilaisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vieraskynä

Nina Miettinen
Taksvärkki ry