Blogi / 29.11.2017

Merja Kyllö­nen: Opis­ke­lu kannat­taa aina

Vuoden 2018 presi­den­tin­vaa­lien ehdok­kaat kerto­vat blogis­sa ajatuk­si­aan amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta ja tervei­sen­sä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le. Toisena kirjoi­tus­vuo­ros­sa on Vasemmistoliiton Merja Kyllönen.

Suomalainen koulu­tus on maail­mal­la erit­täin arvos­tet­tua. Me suoma­lai­set emme itse sitä tajua­kaan, kuinka paljon muut ihai­le­vat mahdol­li­suut­tam­me yhden­ver­tai­seen koulu­tuk­seen.

Suomalainen koulu­tus on tois­tai­sek­si rikkaus, johon kaikil­la on ollut mahdol­li­suus päästä käsiksi. Pidetään siitä kiinni myös tule­vai­suu­des­sa, eikä lähdetä hölmöi­le­mään maksul­li­suu­den kanssa. Jo nyt toisen asteen koulu­tuk­sen maksut­to­muus on kadon­nut ja siihen on syytä saada korjaus­lii­ke. Kirjat, tieto­ko­neet ja oppi­ma­te­ri­aa­lit maksa­vat tuhan­sia euroja eikä kaikil­la perheil­lä ei ole niihin varaa.

Koulutuskultakaivoksemme ovet on syytä pitää avoi­me­na kaikil­le riip­pu­mat­ta siitä satutko synty­mään oman elämäsi Aku Ankaksi vai Hannu Hanheksi.

Yhdenvertainen oikeus koulu­tuk­seen takaa sen, että suoma­lai­nen yhteis­kun­ta on turval­li­nen ja toimiva koulu­te­tun ja osaavan nuori­som­me takia. Te ammat­tiin opis­ke­le­vat olette tietä­mät­tän­ne myös suuri turval­li­suu­den takaaja Suomen valtiol­le ja sen kansa­lai­sil­le, sillä harva opin­tiel­lä pysynyt päätyy myös­kään karhu­koplan jäse­nek­si.

Lähituntien katoa­mi­nen on huoles­tut­ta­va suun­taus tämän päivän opis­ke­lus­sa. On tärkeää pitää huoli, ettei­vät koulu­tus­sääs­töt johda tilan­tee­seen, jossa itse­näi­ses­tä opis­ke­lus­ta tulee pääsään­tö. Itsenäinen opis­ke­lu on lisä, jolla vastuu­ta omasta opis­ke­lus­ta vahvis­te­taan, mutta ei ole tarkoi­tus, että opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat kaiken yksin ilman ryhmän ja ohjaa­jan tukea sekä kehit­tä­vää sekä kasvat­ta­vaa vuoro­vai­ku­tus­ta.

Haluan teidän aina muis­ta­van, että se mitä te teette, on hyvin tärkeää niin teille itsel­len­ne ja tule­vai­suu­del­len­ne kuin myös koko Suomelle.

Te ammat­tiin opis­ke­le­vat olette suoma­lai­sen osaa­mi­sen ja tieto­tai­don kivi­jal­ka, olkaa ylpeitä itses­tän­ne ja osaa­mi­ses­tan­ne. Voimia opis­ke­lui­hin ja pitäkää toisis­tan­ne huolta!

SAKKIn blogissa vierailee kirjoittajina erilaisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vieraskynä

Merja Kyllönen
Presidenttiehdokas, Vasemmistoliitto