Blogi / 08.12.2017

Matti Vanha­nen: Mikä yhteys on vapaa­kau­pal­la ja amik­sel­la?

Presidentinvaalit käydään tammi­kuus­sa 2018. SAKKIn blogis­sa virit­täy­dy­tään jo vaali­tun­nel­maan, kun presi­dent­tieh­dok­kaat lait­ta­vat kynän sauhua­maan ja kirjoit­ta­vat amik­sil­le.

Nykyhetken maail­man­po­li­tiik­ka on turbu­len­tim­paa kuin aikoi­hin. Ennakoitavuuden heik­ke­ne­mis­tä kuvaa hyvin Yhdysvaltojen kurssin muutos. Maa on nopeas­ti muut­tu­nut presi­dent­ti Donald Trumpin johdol­la maail­man­laa­jui­sen yhte­näis­ty­mis­ke­hi­tyk­sen – siis globa­li­saa­tion – puolus­ta­jas­ta maail­man­laa­juis­tu­mis­ke­hi­tyk­sen uhriksi. Niin Yhdysvallat ainakin asemoi itsensä.

Siinä missä Yhdysvallat on pitkään kannat­ta­nut ihmis­ten, tava­roi­den ja pääomien vapaata liik­ku­mis­ta maail­mas­sa ja etsinyt etune­näs­sä ratkai­su­ja ilmas­ton­muu­tok­sen kaltai­siin maail­man­laa­jui­siin haas­tei­siin, käper­tyy se nyt sisään­päin. Talouden termein puhu­taan protek­tio­nis­mis­ta – Yhdysvallat haluaa suojata omaa tuotan­to­aan ja sitä kautta työpaik­ko­ja ulko­mai­sel­ta kilpai­lul­ta.

Protektionismia voidaan pitää vapaa­kau­pan vasta­koh­ta­na. Kaupan kansain­vä­li­sen sään­te­lyn yhte­näis­tä­mi­nen maail­man maiden kesken ja tullien purka­mi­nen edistää vapaa­kaup­paa.

Miksi vapaa­kaup­paa sitten kannat­taa puolus­taa? Suomelle se on erityi­sen tärkeä asia, koska elämme vien­nis­tä. Olemme niin pieni­lu­kui­nen kansa, ettei­vät koti­mark­ki­nat riitä tuomaan meille tarpeek­si hyvää. Ilmainen koulu­tus, lähes ilmai­nen tervey­den­huol­to, opin­to­tu­ki, asumis­li­sä, eläk­keet, lapsi­li­sät jne. Jos suoma­lai­nen työ ei kävisi maail­mal­la kaupak­si, voisim­me vain haaveil­la näistä asiois­ta.

Yhdysvalloissa perin­tei­nen teol­li­suus­vä­ki antoi äänensä Trumpille. Tämä oli heidän yritys laittaa stoppi maail­man­laa­jui­ses­ti kiris­ty­nees­sä kilpai­lus­sa mene­te­tyil­le sekä digi­ta­li­saa­tion ja robo­ti­saa­tion myötä kadon­neil­le työpai­koil­le.

Neuvostoliittokin pyrki aikoi­naan suojau­tu­maan muutok­sel­ta ja kilpai­lul­ta eris­täy­ty­mäl­lä. Oma tuot­ta­vuus jäi kehit­ty­mät­tä ja lopulta talous romahti. Historia tuntee muita­kin esimerk­ke­jä, joissa talou­den eris­täy­ty­mi­nen ja sellai­nen kansal­lis­mie­li­syys, joka edustaa kiel­tei­syyt­tä kansain­vä­li­syy­del­le, ovat päät­ty­neet huonos­ti.

Vapaa kilpai­lu kannat­taa siis hyväk­syä ja sen pohjal­ta raken­taa kansal­li­nen systee­mi, jolla pärjääm­me kilpai­lus­sa. Suomalaisille käden­tai­ta­jil­le ja ammat­tio­saa­jil­le tulee jatko­sa­kin riit­tä­mään työtä, kun vain pidämme osaa­mi­sen tasosta huolta.

Koulutuksen tulee olla sellais­ta, että te ammat­tiin valmis­tu­vat voitte sovel­taa oppi­maan­ne uusim­man tekno­lo­gian mukana, eikä koulu­tus sillä tavalla vanhene.

Robotisaatiotakaan ei kannata pelätä, vaan se on juuri se asia, joka viime kädessä tasoit­taa meidän ja Kiinan kilpai­lue­roa. Ottamalla tekniik­kaa käyt­töön, meillä on mahdol­li­suus tuottaa samoja tuot­tei­ta suurin piir­tein samoil­la kustan­nuk­sil­la. Mitä parem­pia ja nopeam­pia olemme uuden teknii­kan kehit­tä­mi­ses­sä ja omak­su­mi­ses­sa, sitä enemmän se antaa meille kilpai­lue­tua muihin maihin.

Suomalaiselle ammat­tio­saa­mi­sel­le hyvää tietää myös se, että elämys­ta­lous on nousus­sa. Mittatilaustoiminnalle ja omape­räi­syy­del­le on kasvava kysyntä. Suomessa pitäi­si­kin pyrkiä kehit­tä­mään käden­tai­toi­hin perus­tu­vaa erikois­val­mis­tus­ta, joka on nouseva trendi länsi­mais­sa. Tällä alalla työn ja tuot­teen arvo määräy­tyy kysyn­nän perus­teel­la. Sikäli voidaan saavut­taa merkit­tä­vää­kin arvon­li­säys­tä, jos kysyn­tään vain pysty­tään vastaa­maan. Sama koskee kulttuuri‐ ja matkai­lua­laa.

Mutta mitään tätä työtä vastaa­vaa kysyn­tää ei synny, ellei meillä ole riit­tä­vän laajaa kaupan­käyn­tiym­pä­ris­töä. Tarvitsemme vapaa­kaup­paa mutta myös kansain­vä­li­siä peli­sään­tö­jä – erityi­ses­ti EU:n sisällä ja niin että EU on neuvot­te­luos­a­puo­li suurten maiden suun­taan – jotta kilpai­lua on reilua. Kansallinen ja kansain­vä­li­nen eivät ole risti­rii­das­sa keske­nään.

SAKKIn blogissa vierailee kirjoittajina erilaisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vieraskynä

Matti Vanhanen
Presidenttiehdokas, Keskusta