Blogi / 28.11.2017

Laura Huhta­saa­ri: Reformi tulee tarpee­seen

SAKKIn vieras­ky­näs­sä anne­taan puheen­vuo­ro­ja polii­ti­koil­le, eri alojen asian­tun­ti­joil­le, ja opis­ke­li­joil­le. Nyt vuoden 2018 presi­den­tin­vaa­lien ehdok­kaat kerto­vat blogis­sa ajatuk­si­aan amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta ja tervei­sen­sä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le.

Työelämä ja sen osaa­mis­tar­peet muut­tu­vat nopeas­ti, mikä aiheut­taa aivan uusia vaati­muk­sia niin opis­ke­li­joil­le, kouluil­le kuin koulu­tus­po­li­tii­kal­le­kin.

Aikaisemmin valmis­tut­tiin ammat­tiin, jossa sitten oltiin aikui­se­na hyvin­kin aina eläk­keel­le saakka. Nyt työurat ovat moni­pol­vi­sia ja osaa­mis­ta tulee kehit­tää jatku­vas­ti tai ainakin sään­nöl­li­ses­ti. Huonona puolena on kova kilpai­lu ja työn­ku­van pirs­ta­lei­suus, tosin niihin­kin voi valmen­tau­tua ainakin hyvän matkaa.

Korkealaatuinen sekä moni­puo­li­nen osaa­mi­nen on avai­na­se­mas­sa. Kannattaa aktii­vi­ses­ti kartoit­taa omia mielen­kiin­non kohtei­ta ja miten hyödyn­tää niitä myös persoo­nal­li­sel­la tavalla. Liike‐elämän perus­tai­dot ovat keskei­siä yhä useam­mal­le. Tärkeintä on ennen kaikkea oma asenne!

Olen myös oikein iloinen Amisbarometrista, joka on lois­ta­va työkalu kerto­maan opis­ke­li­joi­den käsi­tyk­siä koulu­tuk­ses­ta. Tämä on paitsi valta­kun­nal­li­nen tutki­mus jolla kehit­tää amma­til­lis­ta koulu­tus­ta, myös erityi­sen arvokas tieto­läh­de kaikil­le ja siihen kannat­taa tutus­tua!

Ammatillisen koulu­tuk­sen reformi on suurin koulu­tusuu­dis­tus pitkään aikaan. Sillä ajan­ta­sais­te­taan ja uudis­te­taan amma­til­lis­ta koulu­tus­ta vastaa­maan parem­min tule­vai­suu­den tarpei­siin. Toki siihen sisäl­tyy haas­teen­sa ja osa sen ohella tehtä­vis­tä koulu­tus­leik­kauk­sis­ta ei ole aivan loppuun harkit­tu­ja.

Reformi tulee tarpee­seen ja sillä voidaan vastata tule­vai­suu­den tarpei­siin yhä jous­ta­vam­min. Toivottavasti se myös muun muassa auttaa vähen­tä­mään tarpeet­to­mien keskey­tys­ten määrää.

Toivotan teille oikein kovasti tsemp­piä opin­toi­hin­ne ja muuten­kin kaikkea hyvää!

SAKKIn blogissa vierailee kirjoittajina erilaisia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vieraskynä

Laura Huhtasaari
Presidenttiehdokas, Perussuomalaiset