Blogi / 15.06.2017

Human rights are our pride

SAKKI on päät­tä­nyt osal­lis­tua yhdessä muiden opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kanssa Pride-kulkueeseen. Mutta miksi opis­ke­li­ja­jär­jes­tö osal­lis­tuu tällai­seen tapahtumaan?

Opiskelijajärjestöjen tehtävä on tietys­ti ajaa opis­ke­li­joi­den etua. Ajaa parem­paa toimeen­tu­loa, laaduk­kaam­paa opetus­ta, ajan­mu­kai­sia opis­ke­lu­ti­lo­ja ja niin edel­leen. Mutta opis­ke­li­ja­jär­jes­töil­lä on myös tärkeä tehtävä yhteis­kun­nas­sa. Se tehtävä on nimit­täin kasvat­taa aktii­vi­sia kansa­lai­sia yhteis­kun­taan. Opiskelijajärjestöjen jäse­nis­tä ja erityi­ses­ti aktii­veis­ta kasvaa vaikut­ta­jia, jotka osaavat tarttua toimeen ja muokata ympä­röi­vää yhteis­kun­taa parem­mak­si paikak­si elää ja työs­ken­nel­lä. SAKKIlla on myös velvol­li­suus ajaa jäsen­tem­me asiaa ja pyrkiä vaikut­ta­maan niihin asioi­hin, jotka tekevät heidä arjes­taan parem­paa. Lisäksi kuten kaikil­la järjes­töil­lä, myös SAKKIlla on velvol­li­suus toteut­taa arvoja, jotka jäsenet ovat liit­to­ko­kouk­ses­sa järjes­töl­le määri­tel­leet. SAKKIn stra­te­gias­sa järjes­töm­me arvoik­si on määri­tel­ty seuraavat:

ARVOT
Tasa-arvo: SAKKIn toimin­ta ohjaa toimi­maan yhteis­kun­nas­sa oikeu­den­mu­kai­ses­ti, tasa-arvoisesti ja soli­daa­ri­ses­ti. SAKKI on rasis­min, seksis­min ja muun syrjin­nän vastai­nen järjestö.
Yhteisöllisyys: Toiminta on yhtei­söl­lis­tä, turval­lis­ta, helpos­ti lähes­tyt­tä­vää sekä kaikil­le avointa.
Opiskelijalähtöisyys: SAKKIn toimin­nas­sa ymmär­re­tään opis­ke­li­joi­den tarpeet ja toiveet, ja toimi­taan niiden pohjalta.
Sitoutumattomuus: SAKKI:n toimin­ta on puolue­po­liit­ti­ses­ti ja uskon­nol­li­ses­ti sitoutumatonta.

SAKKI on siis rasis­min, seksis­min ja muun syrjin­nän vastai­nen järjes­tö. SAKKI työs­ken­te­lee monella eri tasolla tasa-arvon paran­ta­mi­sek­si. Ei ole epäi­lys­tä­kään siitä, etteikö osal­lis­tu­mi­nen Pride-kulkueeseen olisi tärkeä signaa­li ja ennen kaikkea arvo­jem­me mukais­ta – emme hyväksy minkään­lais­ta syrjin­tää. Myös hlbtiq-ihmisten* tulee saada elää maas­sam­me kohtaa­mat­ta syrjin­tää. Tämä ei vali­tet­ta­vas­ti vielä toteudu. Tekemistä on esimer­kik­si trans­lain saralla.

Tätä kaikkea ei pidä sekoit­taa puolue­po­liit­ti­seen toimin­taan. Pride-kulkueeseen osal­lis­tu­mi­nen ei ole puolue­po­liit­ti­nen kannan­ot­to. Se on kannan­ot­to ihmi­sar­vo­jen puoles­ta. Se on aktii­vis­ten kansa­lais­ten, sakki­lais­ten, osal­lis­tu­mis­ta asen­neil­ma­pii­rin muut­ta­mi­seen yhteiskunnassamme.

Jäsenistömme on moni­nai­nen, kuten ympä­röi­vä yhteis­kun­tam­me­kin. Haluamme osal­lis­tu­mi­sel­la vies­tit­tää erityi­ses­ti jäse­nis­töm­me hlbtiq-väelle: SAKKI ei hyväksy syrjin­tää missään muodos­sa. Tavoitteemme on, että jokai­nen voi tuntea olonsa turval­li­sek­si ja hyväk­sy­tyk­si niin oppi­lai­tok­sis­sa kuin työs­sä­op­pi­mis­pai­koil­la­kin. Siksi SAKKI on mukana osoit­ta­mas­sa, että yhden­ver­tai­suus on lähtö­koh­ta, josta ei jousteta.

Opiskelijaliike osal­lis­tuu Pride-kulkueeseen yhte­näi­se­nä jouk­ko­na. Tule kans­sam­me mars­si­maan 1.7. Helsinkiin! Lisätietoja kokoon­tu­mi­ses­ta yms. löydät täältä.

* Hlbtiq: Kirjainlyhenne sisäl­tää alku­kir­jai­met sukupuoli- ja seksu­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin kuulu­vis­ta ryhmis­tä (homot, lesbot, bit, tran­sih­mi­set, inter­su­ku­puo­li­set, queerit).

Haluatko oppia lisää? Tsekkaa Hlbtiq-sanasto.

SAKKI ry:n puheenjohtajisto

Jasmina Khabbal, Otto Arola & Pinja Perholehto