Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
SAKKI ry vastus­taa esitys­tä sovel­tu­mat­to­muut­ta mittaa­vien pääsy‐ ja sovel­tu­vuus­ko­kei­den otta­mi­ses­ta käyt­töön amma­til­li­sis­sa perus­tut­kin­toa koske­vis­sa opis­ke­li­ja­va­lin­nois­sa. Soveltumattomuuden mittaa­mi­nen on erit­täin haas­teel­lis­ta, erityi­ses­ti nuorten haki­joi­den osalta ja kokeet johta­vat helpos­ti haki­joi­den oikeus­tur­van ja yhden­ver­tai­suu­den kannal­ta ongel­mal­li­siin tilan­tei­siin, toteaa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.
Useat amma­til­li­sen koulu­tuk­sen ongel­mat ovat ennal­taeh­käis­tä­vis­sä toimi­val­la laatu­jär­jes­tel­mäl­lä. Opiskelijapalaute on luon­tai­nen osa sitä. Opiskelijoiden osal­lis­ta­mi­nen on jatku­van kehit­tä­mi­sen työkalu, jolla ei vain arvioi­da mennyt­tä vaan kehi­te­tään toimin­taa jatku­vas­ti.
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen osal­lis­tuu Tasavallan presi­dent­ti Sauli Niinistön isän­nöi­mään Linnan juhlaan tors­tai­na 6.12.2018.
Ammattiosaamisen kehit­tä­mi­syh­dis­tys AMKE ry, Suomen Opiskelija‐Allianssi – OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ovat erit­täin huoles­tu­nei­ta edus­kun­nan käsit­te­lys­sä olevan yliop­pi­las­tut­kin­non raken­ne­muu­tok­sen vaiku­tuk­sis­ta kaksois­tut­kin­non suosioon tule­vai­suu­des­sa. Järjestöt vastus­ta­vat esitys­tä, jonka mukaan yliop­pi­las­tut­kin­toa suorit­ta­van koke­laan olisi jatkos­sa suori­tet­ta­va nykyi­sen neljän kokeen sijaan vähin­tään viisi koetta ja huomaut­ta­vat, että halli­tuk­sen esityk­sen valmis­te­lus­sa ei ole huomioi­tu kaksois­tut­kin­non suorit­ta­jien asemaa.

Blogi

Pen
Paperille voi kyllä kirjoit­taa mitä tahansa, mutta on ihan eri asia onko se totuus, palanen siitä, tai ihan täyttä puppua. Totuuksia kaunis­tel­laan. Täysin rehel­lis­tä totuut­ta harvoin halu­taan katsoa suoraan silmiin silloin kun tiede­tään ettei asioi­den pitäisi mennä sillä tavalla. Halutaan solut­tau­tua muiden ihmis­ten mieli­pi­tei­siin ja sanan heli­nään, usko­tel­laan yhdessä että kaikki on hyvin. Se mitä ei näe, ei ole olemas­sa­kaan, eikö niin?
Helsingin sanomat nosti 21. loka­kuu­ta julkais­tus­sa jutussa esiin opet­ta­jien huolen siitä, ovatko kaikki sosiaali‐ ja tervey­sa­lan sekä turval­li­suusa­lan tutkin­to­kou­lu­tuk­siin hakeu­tu­neet opis­ke­li­jat sovel­tu­via opis­ke­le­maan kysei­sil­lä aloilla.
Hallituksen esitys­luon­nok­ses­sa ehdo­te­taan muutet­ta­vak­si kokoon­tu­mis­la­kia siten, että ulkona ylei­sel­lä paikal­la järjes­tet­tä­väs­tä miele­no­soi­tuk­ses­ta on tehtävä ilmoi­tus polii­sil­le vähin­tään kolme vuoro­kaut­ta ennen kokouk­sen alka­mis­ta. Voimassa olevan lain mukaan ilmoi­tus on tehtävä kuusi tuntia ennen miele­no­soi­tuk­sen tai kokoon­tu­mi­sen alka­mi­ses­ta. SAKKI on järjes­tä­nyt myös miele­no­soi­tuk­sia päivän varoi­tusa­jal­la koskien juuri­kin amik­sien oikeuk­sia. Ensimmäinen Arvostusta Amiksille miele­no­soi­tus järjes­tet­tiin alle päivän varoi­tusa­jal­la.
Tällä viikol­la viete­tään kansal­lis­ta oppi­so­pi­mus­viik­koa. Ammatillisen koulu­tuk­sen refor­min yhtey­des­sä myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa on tapah­tu­nut muutok­sia, kun aikai­sem­man lain­sää­dän­nön yhdis­tä­mi­sen myötä oppi­so­pi­muk­ses­ta on tullut mahdol­li­nen suori­tus­muo­to kaik­kien tutkin­to­jen ja tutkin­non osien suorit­ta­mi­seen.